• Mimoriadne riaditeľské voľno dňa 14. 09. 2021

     •  V súvislosti s nadchádzajúcou vzácnou návštevou pápeža Františka v našom meste a  s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a  bezpečnostnými opatreniami dňa 14.09.2021 škola  mimoriadne poskytne riaditeľské voľno  v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2018   Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

       

      Ďakujeme za pochopenie

       

     • Dobrovoľné testovanie na začiatku a v priebehu školského roka 2021/2022

     • - Kloktacie testy na začiatku školského roka 2021/2022

       - Antigénové samotesty na domáce testovanie v priebehu školského roka 2021/2022

      Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia žiakov,

      čaká nás nový školský rok 2021/2022, ktorý bude, istým spôsobom, opäť poznačený prebiehajúcou pandémiou. V súvislosti s otvorením nového Vás informujeme o možnostiach, ktoré majú všetci žiaci našej školy (neočkovaní, očkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19):

      1. Dobrovoľné testovanie žiakov PCR kloktacími testami - výplachom ústnej dutiny Predpokladaný termín realizácie testovania: 2.9. – 5.9.2021 (presný termín realizácie testovania, bude oznámený  až po dohode so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje dodanie a vyhodnotenie testov. Rodičia a zákonní zástupcovia, ktorí prejavia záujem o dobrovoľné testovanie svojho dieťaťa, poprosíme potvrdiť záujem cez školský informačný portálu Edupage). Záujem je potrebné nahlásiť najneskôr 25.8.2021 do 12:00 prostredníctvom Edupage – v sekcii PRIHLASOVANIE - Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu / Udelenie súhlasu dotknutej osoby (šk. rok 2021/22).

       2. Dobrovoľné domáce samotestovanie žiakov antigénovými testami. Pokiaľ sa rodičia/zákonní zástupcovia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania antigénovými testami, odporúča sa realizovať každý pondelok a štvrtok pred nástupom dieťaťa do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Záujem je potrebné nahlásiť najneskôr 25.8.2021 do 12:00  prostredníctvom Edupage – v sekcii PRIHLASOVANIE - Zisťovanie záujmu o domáce samotesty. O presnom termíne distribúcie testov rodičom/zákonným zástupcom žiaka budete informovaní prostredníctvom Edupage.

       Rodičia/zákonní zástupcovia žiakov I. ročníka a žiakov, ktorí prestupujú do našej školy z iných škôl od 1. septembra 2021 dostali na mail prihlasovacie údaje do školského informačného portálu Edupage v priebehu dnešného dňa. Prihlasovacie údaje boli poslané notifikačným e-mailom.

       

      Po 25.8.2021 po 12:00 už nebude možné požiadavky na testovania  akceptovať.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

       

      S pozdravom vedenie školy

       

     • DOTÁCIA na stravu OD 1. 9. 2021

     • Od nového školského roku 2021/2022 dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu pre žiakov ZŠ.  

      Na poskytnutie dotácie na stravu sú oprávnené deti, ktoré:

      a) navštevujú ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

      b) žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotne núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

      c) žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo si nemohol uplatniť na dané dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia

      Na základe vyššie spomenutých informácií žiadame rodičov, ktorí spĺňajú podmienky a chcú využiť poskytnutie dotácie na stravu, aby predložili nasledovné potvrdenia:

      - potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo

      - potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima alebo

      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa/deti (vzor v prílohe)

      POTVRDENIA ŽIADAME DORUČIŤ na ZŠ do 22.7.2021  (t.č.0911 142 144, 0911 897 589)

      Stravu pre deti, ktoré nespadajú ani do jednej skupiny bude rodič/zákonný zástupca uhrádzať v plnej výške.

      Podmienky poskytovania dotácie pre oprávnené deti ostávajú  nezmenené:

      1. Zúčastniť sa vyučovacieho procesu

      2. Odobrať obed

      cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_zvyhodnenia_2021.docx​​​​​​​


     • NOVÉ PRAVIDLÁ pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy

     • NOVÉ PRAVIDLÁ pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy:

      - žiaci si na telesnú a športovú výchovu prinesú cvičebný úbor na prezlečenie,

      - môžu sa využívať šatne na prezlečenie do cvičebného úboru,

      - prioritne sa telesná a športová výchova bude vyučovať v exteriéri, ak to počasie neumožní, môže sa vyučovať aj v telocvični,

      - počas vykonávania športovej aktivity, žiaci nemajú prekryté horné dýchacie cesty.

      Tieto opatrenia vyplývajú z:

      - COVID športového semaforu a COVID školského semaforu. V prípade zmeny Vás budú kontaktovať vyučujúci TSV a SRL

      VašaUžhorodská

     • Deň matiek

     • Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

     • Fungovanie školy od 3.5.2021 - Dobré správy

     • Rozhodnutie fungovania škôl reflektuje na to najnovšie Uznesenie vlády a nadväzovať na to bude aj vyhláška ÚVZ SR. Pozrite si to v stručnej a prehľadnej infografike.

      Máme ružové, červené a bordové okresy. Školy v nich sa otvárajú podľa covid automatu. - pozri MAPA od 3.5. tu https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

      Máme ružové, červené a bordové okresy. Pre ružové a červené okresy platia identické podmienky. Pre bordové okresy sú iné podmienky.

      S pozdravom

      VasaUzhorodska

     • Konzultačné hodiny

     • V rámci adaptačného programu sú nám všetkým (žiakom, rodičom aj učiteľom) k dispozícii naše odborné zamestnankyne 😊 Dohodnúť termín môžete mailom:

      lucia.siladiova@zsuzhorodska.sk

      slavomira.trebunakova@zsuzhorodska.sk

      Alebo prostredníctvom správy v edupage ✌️

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie