• Zápis do športovej triedy

   • Videá:

    O škole: Comp_1_1.mp4

    Príďte k nám: pozvanka_do_skoly.mp4   

     

    Prijatie do športovej triedy bude na základe prijímacieho konania, o ktorom Vás poskytneme informácie v dohľadnej dobe.

                                  KLIKNÚŤ - VYPLNIŤ - ODOSLAŤ

    Elektronická prihláška:     https://zsuzhorodska.edupage.org/register/ 

    Do poznámky uviesť záujem o športovú triedu.

    K prihláške je nutné doplniť žiadosť o zaradenie do športovej triedy a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti.

    Ziadost-sportova_trieda.docx
    Odporucanie-vseobecneho-lekara.docx

    Záujemca o vzdelávanie v športovej triede bude testovaný z disciplín, ktoré nájdete tu: https://zsuzhorodska.edupage.org/a/kriteria

    Prezentácia: Prezentacia_SKOLA.pdf 

    Spolupráca s klubmi 

    Športové triedy

    Do športových tried sa prijímajú športovo talentovaní žiaci a žiačky na základe výsledkov overenia alebo pozorovania talentu. Športová trieda sa formuje už na 1. stupni, ale taká "naozajstná" je od 5. ročníka. Do týchto (aj bežných) tried prijímame žiakov na začiatku školského roka, ako aj počas školského roka.  Zriaďovanie športových tried je v súlade s platnou školskou legislatívou. V jednotlivých ročníkoch je zriadená jedna trieda, v ktorej sú zaradení spoločne chlapci i dievčatá. Predpokladom zaradenia a napredovania je úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, ktorými diagnostikujeme všeobecnú pohybovú výkonnosť.

    Športové triedy majú v osnovách v rámci doobedňajšieho vyučovania zvýšený počet hodín športovej prípravy v priemere o 4  hodiny.

    Športová príprava

    Športová príprava v našej škole začína na 2. stupni, je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu športových tried. Na 1. stupni  je v podobe zvýšenej dotácie hodín telesnej a športovej prípravy.

    Ponúkame žiakom jedinečnú možnosť absolvovať v rámci vyučovacieho procesu tréningové jednotky všestrannej športovej prípravy, najrozsiahlejšej vo východoslovenskom regióne. Športová príprava prebieha pod vedením kvalifikovaných pedagógov a trénerov nielen v rámci hlavných špecializácií ako sú futbal, basketbal a florbal, ale taktiež prebieha aj odborný tréningový proces všeobecného zamerania akým je plávanie, atletika, gymnastika, športové hry a iné, v kvalitných priestorových podmienkach s využitím najmodernejšieho materiálno-technického zabezpečenia. Škola disponuje futbalovým ihriskom s umelým trávnikom a zrekonštruovanými telocvičňami.

    Okrem súčinnosti športovej prípravy a vyučovacieho procesu škola ponúka aj plynulé prepojenie tréningového procesu na klubovej úrovni v poobedňajších hodinách. V rámci dlhodobej koncepcie prepojenia vyučovacieho procesu, všestrannej športovej prípravy a tréningového procesu na klubovej úrovni, s možnosťou uplatniť sa v regionálnych alebo reprezentačných výberoch, je štúdium na našej škole výborným predpokladom ku správnemu vývoju mladého, zdravého a úspešného hráča, športovca, ale predovšetkým človeka.