• Školský poriadok pre žiakov

    • ŠKOLSKÝ PORIADOK

      

     PRE ŽIAKOV

     ZÁKLADNEJ ŠKOLY Užhorodská 39,  Košice

      

      

     Úvod.

                 Milí žiaci, každá spoločnosť vo svojom vývoji si stále určila svoje pravidlá správania sa. Rovnako aj naša škola má svoje pravidlá, ktoré hovoria tom, ako sa máte  správať v triede, cez prestávky, v školskom klube detí, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch počas vyučovania, pri školských podujatiach a na verejnosti.

                 Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti a spoločenského správania. Aby každý chránil svoje zdravie, zdravie svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu aj ostatným nerušene sa vzdelávať.

                 V našom školskom poriadku pre žiakov vychádzame z toho, že každému žiakovi školy prináležia aj práva, ktoré sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv,  Deklarácii práv dieťaťa a Dohovore o právach dieťaťa, bez ohľadu na to, akej sú rasy, pohlavia, náboženstva, zmýšľania, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného postavenia. Vychádzame z tých bodov, ktoré sa týkajú života v škole.

      

      

     PRÁVA ŽIAKOV

      

     1. Máš právo na vzdelanie

     Základné vzdelanie máš právo dostať zdarma, na základe rovnakých možností a podmienok pre všetkých. Škola v spolupráci s rodinou ťa má naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám. Je tvojím právom, aby poriadok a disciplína v škole bola zaisťovaná spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou.

     1. Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.

     Máš právo svoje názory vhodným výberom slov vyjadrovať verejne. Nik nemá právo ti v tom brániť, aj ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor. Máš právo požiadať učiteľa, alebo vedenie školy o vysvetlenie otázok a problémov, ktoré sa týkajú života školy. Máš právo na komunikáciu s učiteľmi v duchu zásad humanity a demokracie.

     1. Máš právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženského cítenia a prejavu.

     Tvoje práva však nemôžu obmedzovať práva a slobodu iných a musia byť v súlade s mravnými a právnymi normami nášho štátu. Tvoja sloboda končí tam, kde sa začína sloboda iných.

     1. Máš právo na ochranu svojho zdravia.

     Je povinnosťou školy zabezpečiť ti ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní, ako aj dodržiavanie základných psychohygienických noriem. Máš právo na ochranu pred ponižovaním, šikanovaním, týraním,  inými formami útlaku a diskriminácie.

     1. Máš právo zúčastňovať sa mimoškolskej a záujmovej činnosti

     Môžeš sa zúčastňovať všetkých akcií i mimoškolsých podujatí, zhromaždení, besied, výletov a exkurzií organizovaných školou. Podľa vlastného záujmu sa môžeš prihlásiť do niektorej z foriem záujmovej činnosti, ktorú škola ponúka.

     1. Máš právo na objektívne hodnotenie.

     Máš právo na objektívne skúšanie a hodnotenie v súlade s Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných školách.

     1. Máš právo na omyl.

     Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. Môžeš sa pomýliť, prípadne niečo zabudnúť, nezabudni sa však ospravedlniť. Pri ospravedlňovaní používaj vhodný výber slov. Tvoj učiteľ ti umožní, aby si svoj omyl, alebo chybu napravil.

      

     Čl. 1 Všeobecné pravidlá

     1. Dodržuj pravidlá školského poriadku, s ktorými ťa na začiatku školského roku oboznámi triedny učiteľ.
     2. Nenos do školy veci, ktoré nesúvisia s výučbou a môžu ohroziť tvoju bezpečnosť a zdravie spolužiakov a zamestnancov školy.
     3. Buď príkladom pre ostatných.

      

     Čl. 2 Príchod a dochádzka žiakov do školy

     1. Do školy prichádzaj najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania. Začiatok vyučovania je o 8.00 hod. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzaj 5 minút pred začiatkom vyučovania (záujmovej činnosti).
     2. Do budovy školy vstupujú žiaci o 7.40 vchodom pri vrátnici. Ak prichádzaš v čase medzi 7.00 - 7.40 hod., čakáš na vstup do školy vo vestibule pod dozorom služby na vrátnici.
     3. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, v šatni si odlož vrchný odev a preobuj sa do zdravotne vhodných prezuviek, ktoré by nemali zanechávať na podlahe čierne stopy.

     Do budovy školy ako prví vstupujú šatniari, po nich ostatní žiaci. Šatne sa uzamykajú o 7.55 hod.

     V deň, kedy máš telesnú výchovu, výtvarnú výchovu alebo techniku si úbor na prezlečenie zober do triedy ráno, alebo nechaj v šatni. Triedny učiteľ poverí 2 žiakov, ktorí počas celého vyučovania zabezpečujú v prípade potreby otváranie a zatváranie šatní.

     1. Na vyučovanie nemeškaj. V prípade návštevy lekára je tvoj oneskorený príchod ospravedlnený. Opakované neskoré príchody na vyučovanie bez udania dôvodu počíta učiteľ ako krátkodobú absenciu. Za tri neskoré príchody (do 20 minút) sa počíta jedna neospravedlnená hodina.

     Za vymeškané neospravedlnené hodiny je výchovné opatrenie:

      • do 6 neospravedlnených hodín je udelené pokarhanie TU
      • od 7 – 12 neospravedlnených hodín je udelené pokarhanie RŠ
      • od 13 – 29 neospravedlnených hodín je znížená známka zo správania na stupeň 2
      • od 30 - 49 neospravedlnených hodín je znížená známka na stupeň 3
      • od 50 – viac neospravedlnených hodín je znížená známka na stupeň 4

     Pri dokázateľnom opakovanom záškoláctve a šikanovaní spolužiakov sa známka znižuje na stupeň „4“. V zmysle platnej legislatívy sa za každých 15 neospravedlnených hodín posiela hlásenie o záškoláctve na MMK, za 60 neospravedlnených hodín už na priestupkové konanie.

     Svoju absenciu ospravedlňuješ hneď po nástupe do školy, najneskôr do 5 dni potvrdením od lekára. Zákonný zástupca môže ospravedlniť tvoju neúčasť na vyučovaní len 5 dni v jednom polroku.

     Zneužitie, falšovanie a svojpomocné „ ospravedlnenky“ budú považované za neplatné a hodnotené ako porušenie školského poriadku s následným výchovným opatrením.

     Výchovné a vyučovacie problémy rieši triedny učiteľ v spolupráci s rodičmi a VP.

     Pri riešení problémov sa zachováva postup:   

     - pohovor so žiakom,

     - písomné predvolanie rodiča,

     - upozornenie na nedbalú školskú dochádzku,

     - zaslanie hlásenia.

     1. Pri vážnom poklesku žiaka, ktorý rieši polícia v dôsledku účasti žiaka na vlámaní, krádeži, ničení verejného majetku, vandalizme, bitkách, pri ublížení na zdraví, pri šírení legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí a pod., bude známka zo správania znížená najmenej o dva stupne.
     2. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa opustiť areál školy.
     3. Z vyučovania  budeš uvoľnený iba na základe lístka od rodiča. Zo školy na lekárske ošetrenie, príp. z iných dôvodov, budeš uvoľnený iba za prítomnosti rodiča – zákonného zástupcu žiaka.
     4. Povolenie opustiť školu dáva:
      • z 1 vyučovacej hodiny učiteľ daného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi
      • na 1 - 2 dni dáva triedny učiteľ po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodiča
      • na viac ako 2 dni RŠ po písomnej žiadosti zákonného zástupcu a prerokovaní s TU
     5. Ak sa nemôžeš zúčastniť vyučovania pre vopred známe dôvody, tvoj zákonný zástupca do 2 dní oznámi triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. V prípade, že tak neurobí, triedny učiteľ sa informuje telefonicky u zákonného zástupcu na dôvod neprítomnosti.

      

     Čl. 3 Správanie žiakov na vyučovaní

     1. Prichádzaj do školy včas, na vyučovanie a  všetky školské činnosti  riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuješ. Tvoje oblečenie a celková úprava má byť bez výstredností.
     2. Ak z vážnych dôvodov na vyučovanie prichádzaš oneskorene, nahlás sa na vrátnici. Prezuť sa pôjdeš hneď, nie až cez prestávku. Po príchode do triedy sa ospravedlň vyučujúcemu.
     3. Dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.
     4. Každú neúčasť na vyučovaní ospravedlň.
     5. Na vyučovacích hodinách dodržiavaj zasadací poriadok, ktorý ti určil triedny učiteľ, alebo vyučujúci daného predmetu. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto vyučujúci daného predmetu.

     6.   Do odborných učební sa premiestňujete po zvonení iba v doprovode vyučujúceho. Bez dozoru sa nezdržiavaj v odbornej učebni. V odbornej učebni dodržiavaj Vnútorný poriadok pre odbornú učebňu. Pri odchode do odbornej učebne týždenníci uzamknú triedu.

     7.   Ak chceš odpovedať, alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.

     8.   Ak máš mobilný telefón, počas vyučovania ho musíš mať vypnutý.

     1. Nenos do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie tvoje a tvojich spolužiakov. Predmety nepotrebné na vyučovanie ti vyučujúci môže odobrať a vrátiť len rodičovi.

     10. Na vyučovaní pozorne sleduj učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuj, nenarúšaj vyučovaciu hodinu.

     1. Ak si sa na vyučovanie nepripravil, ospravedlň sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny a uveď dôvod. Ak zo zdravotných dôvodov nemôžeš na hodine TV cvičiť, ospravedlň sa a odovzdaj doklad od ošetrujúceho lekára vyučujúcemu TV. Cenné predmety ( hodinky, kľúče, okuliare,...) odovzdaj do úschovy vyučujúcemu.
     2. K riaditeľovi školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich pozdrav. Pri komunikácii s dospelými, ale aj so spolužiakmi dodržuj pravidlá slušného správania.
     3. Ak počas vyučovania do triedy vstúpi dospelá osoba, pozdrav tým, že sa ticho postavíš. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš pri odchode učiteľa z triedy.
     4. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť spolužiakov.
     5. Pri porušovaní pravidiel Vnútorného školského poriadku pre žiakov vyučujúci má právo zapísať do KZ priestupok, ktorého sa žiak dopustil:

      

     • po 3 - 4 poznámkach  v KZ žiakovi bude udelené napomenutie triednym učiteľom
     • po 5 - 6 poznámkach v KZ  bude žiakovi udelené pokarhanie triednym učiteľom
     • po 7 - 8 poznámkach v KZ  bude žiakovi udelené pokarhanie riaditeľom školy
     • po 9 - 11 poznámkach v KZ bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania na stupeň 2
     • po 12 -14 poznámkach v KZ bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania na stupeň 3
     • po 15 poznámkach  v KZ bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania na stupeň 4

      

     1. Na vyučovacie hodiny si povinný nosiť predpísané učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch (zdravotné dôvody a iné ) môžeš dostať dve sady učebníc.
     2. Ochranné opatrenie:

     Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, narúša alebo znemožňuje ostatným výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Slúži na upokojenie žiaka.

     a) riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu alebo zdravotnú pomoc, policajný zbor. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam (§58 ods.3. a 4. školského zákona) ,

     b) ak sa použije ochranné opatrenie podľa §58 školské zákona, riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, ktorý za žiaka preberá zodpovednosť.

     1. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice , učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Ak úmyselne alebo z nedbanlivosti školský majetok poškodíš, si povinný škodu v plnom rozsahu uhradiť. Manipulovať s veľkými oknami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi, audiovizuálnymi prístrojmi a počítačovou technikou môžeš len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.
     2. Šetri elektrickou energiou a vodou.
     3.  Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z okien, nesadaj a nestúpaj na parapetné dosky a nevyhadzuj von papiere.
     4. Nezabudni, že žiacku knižku máš mať v škole každý deň, na každej vyučovacej hodine.
     5. Do školy nenos predmety, ktoré v škole nepotrebuješ (rádia, wolkmeny, magnetofóny, CD prehrávače, karty, cigarety, nevhodné publikácie a časopisy, nožíky, lopty, žuvačky, spreje a pod.). Klenoty, mobil, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť.

     Ak zistíš stratu svojej veci, oznám to ihneď triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia. Na osobné veci, ktoré sa stratia z neuzamknutej triedy a šatne sa nevzťahujú podmienky poistenia. Z dôvodu straty a plnenia poistnej udalosti je potrebné odkladať bločky na jeden rok.

      

     Čl. 4 Používanie mobilného telefónu

     1. Žiak pred vstupom do budovy školy povinne vypína mobilný telefón z dôvodu nenarúšania výchovno-vzdelávacieho procesu a plného sústredenia sa počas vyučovania.
     2. Žiak môže mobilný telefón zapnúť a použiť iba po dohode s triednym učiteľom, prípadne s učiteľom, ktorý vykonáva dozor na chodbe počas prestávok.
     3. Ak žiak aj napriek zákazu použije mobilný telefón, bude mu odobratý a vrátený iba osobne zákonnému zástupcovi. Zákonný zástupca bude o odobratí mobilného telefónu informovaný prostredníctvom triedneho učiteľa.
     4. Žiak nosí do školy mobilný telefón na vlastnú zodpovednosť. Škola za mobilný telefón žiaka nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade poškodenia, straty, krádeže, prípadne iného znehodnotenia zariadenia
     5. Škola k tomu rozhodnutiu dospela za účelom:

     - udržania zdravého psychického vývinu žiakov,

     - prevencie závislosti,

     - udržania pozornosti žiakov počas vyučovania,

     - prirodzeného rozvoja zdravých sociálnych vzťahov v žiackom kolektíve.  

      

     Čl. 5 Správanie sa žiakov cez prestávky

        1. Malé prestávky v triede využívaj na prípravu na nasledujúcu hodinu. Dvere tried sú počas malých prestávok otvorené.
        2. Počas veľkej prestávky nezostávaj v triede, ale choď na chodbu.
        3. Počas prestávok dodržuj bezpečnostné pokyny, pokyny dozorkonajúcich učiteľov.
        4. Nákup v bufete a požívanie nápojového automatu je dovolené ráno po príchode do školy do 7.55 hod. a po vyučovaní.
        5. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa odchádzaš do triedy a pripravíš sa na hodinu.
        6. Prípadné spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky.
        7. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
        8. Neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu,  náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.

      

     Čl. 6 Školská jedáleň

     1. Spôsob úhrady
      • Úhrada za stravu sa platí podľa VZN Mesta Košice č. 103 do 5. dňa v danom mesiaci. V prípade neuhradenia stravy alebo nepredloženia potvrdenia o úhrade do 15. dňa v mesiaci  NEBUDE stravníkovi vydaná strava.
      • PLATBY je potrebné uhrádzať na účet IBAN:  SK52 5600 0000 0005  0191 1005, variabilný symbol: evidenčné číslo stravníka – pridelené u vedúcej ŠJ. Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko žiaka + trieda. Súrodenci môžu platiť spolu na 1 VS alebo meno žiaka.
      • Úhrada stravy je možná len na účet, nie je možné platiť v hotovosti.
      • Výška stravného bude zasielaná zákonnému zástupcovi v poslednom týždni v mesiaci na nasledujúci mesiac na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v prihláške na stravu. V prípade, že e-mailová adresa nebude udaná bude informácia o strave zaslaná správou cez edupage. Platba v nasledujúcom období bude znížená o sumu odhlásených porcií stravy.

      

      • Preplatky, ktoré vznikli v priebehu školského roka ostávajú pokračujúcim žiakom do ďalšieho ročníka na nový školský rok, prípadne po dohovore s vedúcou ŠJ budú vrátené na účet stravníka. Rodičia žiakov, posledných ročníkov, prípadne tých žiakov, ktorí prestupujú na inú školu sú povinný vyplniť odhlasovací lístok, kde zadajú číslo účtu IBAN, na ktorý sa im zašle vzniknutý preplatok. Odhlasovací lístok je nutné odovzdať vedúcej ŠJ.
     1. Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa na stravu
     • Prihlásenie na stravu je možné pomocou prihlášky na stravovanie - zápisného lístka. (Každý školský rok je potrebné sa znovu prihlásiť vyplnením a odovzdaním prihlášky na stravovanie.)
     • Odhlasovať stravu je možné do 14:00 hod. minimálne 1 pracovný deň vopred. (V prípade choroby do 8:00 hod. ráno.)
     • Škola automaticky odhlasuje žiaka cez štátne sviatky, riadne a mimoriadne prázdniny.
     • Rodič zodpovedá za odhlasovanie stravy  z dôvodov - exkurzia, výlet, školská aktivita, športové súťaže a pod. minimálne 2 pracovné dni vopred do 14:00 hod.
     • Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
     • Prihlasovanie na stravu je možné 1 pracovný deň vopred do 14:00 hod. Ak bol stravník odhlásený zo stravy dlhšiu dobu, napr. mesiac, nástup po uzatvorení škôl... je potrebné, aby sa na stravu opätovne prihlásil.
     • V prípade, že žiak už nebude navštevovať školskú jedáleň, prípadne prestupuje na inú školu je potrebné vypísať tzv. Odhlasovací lístok a doručiť ho vedúcej ŠJ.
     • Odhlasovanie príp. prihlasovanie sa dá týmito spôsobmi:
     1. do 14:00 hod. na nasledujúci deň:
     • cez EDUPAGE
     • zaslaním SMS alebo telefonicky na t.č. 0911 897 589
     • e-mailom na: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com, miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 
     • zapísaním sa do zošita v jedálni
     1. v prípade choroby a nepredvídateľnej udalosti ráno do 8:00 hod.
     • telefonicky na t.č. 0911 897 589
     • osobne u vedúcej ŠJ

     Časy uvedené v pokynoch berte ako hraničné a rátajte radšej s niekoľko minútovou rezervou. Keď sa systém uzavrie, nie je možné stravu doobjednať či odhlásiť.

     1. Elektronický systém evidencie odoberania stravy – čipový systém
     • V školskej jedálni je zavedený čipový systém. Čip je potrebné používať pri preberaní stravy v školskej jedálni.
     • Žiaci, ktorí sa doteraz nestravovali v školskej jedálni si zakúpia jednorázovo čipový kľúč za 3,- € u hospodárky školy.
     • V prípade straty čipového kľúča je potrebné si zakúpiť nový.
     • Ak si žiak ZABUDNE ČIP rodič/zákonný zástupca informuje vedúcu ŠJ telefonicky, prípadne sa žiak zapíše do zošita pri okienku v školskej jedálni.

      

     Čl. 7 Správanie sa žiakov v školskej jedálni

     1. Do školskej jedálne vstupujú len stravujúci sa žiaci. Jedálny lístok si prečítajú vopred na stránke školy alebo na chodbe na nástenke pred jedálňou.
     2. V školskej jedálni sa žiaci zdržujú iba počas konzumácie stravy.
     3. Žiaci prichádzajú slušne, nie behom do školskej  jedálne, postavia sa do radu, nepredbiehajú sa,  správajú sa ticho a rešpektujú pokyny pedagogického dozoru a zamestnancov ŠJ.
     4. Pred vstupom do jedálne si svoje veci žiaci nechajú v triede prípadne v šatni.  Do jedálne sa nenosia aktovky, bundy ani čiapky či šiltovky.
     5. Pri výdajnom okienku sa stravník zaregistruje pomocou čipu.  V prípade zabudnutia čipu je potrebné, aby sa žiak zapísal do zošita „Zabudnuté čipy“.
     6. Po ukončení obeda žiak po sebe odnesie použitý riad a zanechá za sebou poriadok na stole.
     7. V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť  službu konajúcej upratovačke.
     8. Ak žiak časť stravy rozleje na jedálenský stôl, odstráni si to sám alebo požiada o to pracovníčku pri odbere použitého riadu.
     9. Odpad z ovocia, jogurtov, džúsov, keksov odhadzuje  do košov a neznečisťuje ním priestory ani okolie školy.
     10. Povinnosťou žiaka (zákonného zástupcu) je včas si uhradiť poplatok za obedy. (Strava sa uhrádza do 5. dňa v mesiaci) Ak žiak bez ospravedlnenia 2 mesiace po sebe neuhradí stravné, bude zo stravovania vylúčený.
     11. Obedy sa odhlasujú zapísaním do zošita „Odhlasovanie...“ pri okienku v jedálni alebo sms na t.č. 0911 897 589, prípadne mailom na jedalen.zsuzhorodska@gmail.com alebo miriam.banikova@zsuzhorodska.sk u vedúcej školskej jedálne deň vopred do 14:00 hod. V nevyhnutných prípadoch ráno do 8:00 hod.
     12. Príbor a riad v školskej jedálni nepoškodzuj. Slúži tebe, ale aj ostatným.

      

     Čl. 8 Pochvaly a iné ocenenia

     1. Udeľujú sa za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.
     2. Škola ti môže udeliť pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v KZ alebo do žiackej knižky

                             od triedneho vyučujúceho

                             od riaditeľa školy

                             diplom

                             po schválení rodičovskou radou vecnú odmenu

     1. Pri účasti na rôznych súťažiach a aktivitách školy ti môže byť udelené za polročné hodnotiace obdobie

                     - pochvala triednym učiteľom, diplom + odmena z RZ v školskom kole súťaže za 1. - 3. miesto

                             - pochvala riaditeľom školy + odmena z RZ v okresnom kole za 1. - 3. miesto

                             - pochvala riaditeľom školy + odmena z RZ v krajskom kole za 1. - 3. miesto

      

     Čl. 9 Odchod žiakov zo školy

     1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty, vylož stoličku na lavicu. Vyučujúci zodpovedá za zatvorenie okien a uzamknutie triedy.
     2. Ak si týždenník, skontroluj čistotu triedy, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla, zotri tabuľu a ulož pomôcky.
     1. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod jeho vedením prejdi do šatne, prezleč sa a disciplinovane opusti budovu. Ak sa stravuješ v školskej jedálni, postav sa do radu pri dverách školskej jedálne a riaď sa pokynmi učiteľa, ktorý vykonáva dozor.
     2. Po skončení vyučovania sa v škole a v areáli školy nezdržiavaj .

      

     Čl. 10 Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky učebnice

     1. Učebnice a školské potreby šetri. Chráň majetok školy pred poškodením.
     2. Ak v triede dochádza k výmenám žiakov, po návrate do kmeňovej triedy si prekontroluj svoje miesto. Zistené nedostatky nahlás triednemu učiteľovi, v jeho neprítomnosti učiteľovi, s ktorým si mal predchádzajúcu hodinu.
     3. Ak zistíš, že niekto úmyselne poškodzuje majetok školy, okamžite to hlás vedeniu školy. Každé odhalenie poškodzovania majetku školy je v prospech nás všetkých.
     4. Rešpektuj členov Žiackeho parlamentu školy.

      

     Čl. 11 Starostlivosť žiaka o svoj vzhľad

     1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto, bez výstrednosti.
     2. Nosenie čiapky v priestoroch školy je nekultúrne.
     3. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať na prezutie v škole tenisky, cvičky, prezuvky s voľnou pätou, botasky.

      

     Čl. 12 Samospráva triedy

     1. Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:

     Predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi , kontroluje prácu členov triednej samosprávy. Od 4. ročníka je zároveň členom Žiackeho parlamentu školy.      

     Podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti predsedu triedy.

     Ďalší členovia môžu byť – nástenkár, šatniar, zdravotník, kultúrny, zberový a športový referent.

     1. Týždenníci sú spravidla dvaja a ich mená určuje triedny učiteľ. Mená zapisuje do triednej knihy .

     Úlohy týždenníkov sú:

     a)   pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedy a iné potreby na vyučovanie,

     b)   na každej hodine hlásia neprítomných žiakov,

     c)   oznamujú zástupcovi riaditeľa školy neprítomnosť vyučujúceho, ak tento nepríde na hodinu do 5 minút po zvonení,

     d)   cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu,

     e)   po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedy, špongiu a ostatné pomôcky uložia,       uzavrú okná, sklopia žalúzie a prekontrolujú uzávery vody,

     f)    počas prestávok vypínajú svetlo.

      

     Čl. 13 Zdravotná starostlivosť

     1. Dbaj  o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov tak, aby si sebe ani spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví, dodržuj pitný režim, dodržuj zásady osobnej hygieny (vlastný uterák, toaletný papier).
     1. Každý, aj najmenší úraz, ku ktorému došlo v budove alebo areáli školy, ihneď nahlás vyučujúcemu, službukonajúcemu učiteľovi, triednemu učiteľovi prípadne pani zástupkyni.
     2. V škole a celom areáli je prísny zákaz  fajčenia, pitia liehových nápojov,  používanie zdraviu škodlivých  látok,  nosenie, prechovávanie a užívanie legálnych i nelegálnych drog.
     3. Žiakom sa doporučuje zdržiavať sa na ulici bez doprovodu rodičov v zimnom období iba do 20.00 hod. a v letnom období najdlhšie do 21.00 hod.
     4. Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Tým, že ich žiaci dodržiavajú, chránia zdravie svoje, svojich spolužiakov a zamestnancov školy.

      

     Čl. 14 Vyučovacie hodiny

     1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.
     2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje znením melódie.
     3. Vyučovací čas je rozvrhnutý takto :

     Dopoludňajšie vyučovanie

                 1. vyučovacia hodina             08.00 - 08.45

                 2. vyučovacia hodina             08.55 - 09.40

                 3. vyučovacia hodina             10.00 - 10.45

                 4. vyučovacia hodina             10.55 – 11.40

                 5. vyučovacia hodina             11.50 – 12.35

                 6. vyučovacia hodina             12.45 – 13.30

     Odpoludňajšie vyučovanie 

                 7. vyučovacia hodina             14.00 – 14.45

                 8. vyučovacia hodina             14.50 – 15.35

                 9. vyučovacia hodina             15.40 – 16.25

     10. vyučovacia hodina           16.30 – 17.15

      

     Čl. 15 Povinnosti zákonného zástupcu

     Zákonný zástupca je povinný:

     1. Dbať na to, aby dieťa prichádzalo pravidelne a včas do školy. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom.
     2. Vytvoriť pre dieťa doma podmienky na prípravu na vyučovanie a na plnenie si školských povinností.
     3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
     4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
     5. Nahradiť škodu, ktorú žiak sám úmyselne spôsobil.

      

     Čl.16 Práva zákonného zástupcu

      Zákonný zástupca žiaka má právo:

     1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona č. 245/2008.
     2. Oboznámiť sa so ŠkVP a školským poriadkom.
     3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
     4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
     5. Zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
     6. Vyjadrovať sa k ŠkVP prostredníctvom Rady školy.
     7. Byť prítomný no komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

      

     Čl. 17 Záverečné ustanovenie

     1. Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesieš osobnú zodpovednosť a môžeš byť :
     • Za menšie priestupky napomenutý
     • Za opakované a závažné priestupky pokarhaný riaditeľom školy s písomným oznámením rodičom, alebo budeš mať zníženú známku zo správania.

     2.   Rešpektovanie školského poriadku Ti prinesie úctu, vážnosť a uznanie u učiteľov i spolužiakov.

      

      

     Tento školský poriadok platí s účinnosťou od 02. 09. 2013 aktualizácia: PR, dňa 28. 08. 2021

      

      

      

      RNDr. Tóth Mikuláš                                                                                       

      riaditeľ školy

      

     Skolsky_poriadok_pre_ziakov_2021_2022.docx