• Školský poriadok pre žiakov

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice

      

     Vnútorný poriadok školy

      

     Článok 1

     Práva žiakov

     I. Žiak má právo na:

     1. rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
     2. bezplatné vzdelávanie,
     3. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí,
     4. vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku s dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania,
     5. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu,
     6. výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku,
     7. výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu,
     8. výchovu a vzdelávanie zamerané na poskytovanie vecných informácií,
     9. rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie;
     10. individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav,
     11. úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,
     12. slobodnú voľbu záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami,
     13. informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov,
     14. individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom predpismi,
     15. objektívne hodnotenie a posúdenie študijných a pracovných výsledkov,
     16. na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,
     17. informáciu o termíne plánovanej písomnej práce, ktorá zahŕňa opakovanie tematického celku,
     18. dozvedieť sa  známku z písomnej práce a ústnej odpovede,
     19. poznať kritériá hodnotenia vedomostí, zručností a návykov vo všetkých predmetoch,  
     20. klasifikáciu v náhradnom termíne, ak zo závažných objektívnych dôvodov (napr. dlhodobá PN) nemohol byť klasifikovaný v stanovenom termíne,
     21. ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa a spolužiakov; možnosť vyjadriť svoj názor, právo na omyl,
     22. sedieť  v triede s kým chce, pokiaľ nie je z konkrétnych dôvodov stanovený záväzný zasadací poriadok,
     23. strávenie prestávky podľa vlastného rozhodnutia, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti, vnútorný poriadok školy, pripravil sa na vyučovanie a neruší ostatných,
     24. rozvoj osobných záujmov, schopností a nadania účasťou na predmetových súťažiach, prácou v záujmových krúžkoch,
     25. voliť a byť volený do triednej samosprávy,
     26. ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred začiatkom hodiny zo závažného dôvodu,
     27. požiadať školského psychológa, výchovného poradcu a koordinátora prevencie o poskytnutie odborno-poradenskej, metodickej a informačnej pomoci,
     28. stravovať sa v školskej jedálni.

     Článok 2

     Povinnosti žiakov

     I. Dochádzka žiakov do školy

     1. Žiaci sú povinní chodiť do školy pravidelne podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní záujmových útvarov (krúžkov) a dochádzka do školského klubu detí je pre prihlásených žiakov povinná.
     2. Žiaci sú povinní prichádzať na vyučovanie a na všetky mimovyučovacie podujatia včas. Do školy prichádzajú 15 minút pred začiatkom vyučovania a zaznamenajú svoj príchod priložením čipu k čítačke. Z budovy odchádzajú bezprostredne po skončení vyučovania, pričom rovnakým spôsobom zaznamenajú svoj odchod zo školy. V prípade zabudnutia čipu, hlásia túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Dlhšie sa v budove školy zdržiavajú len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú v ŠKD, zúčastňujú sa na odpoludňajšom vyučovaní alebo záujmovej činnosti, plnia zadané povinnosti a pod. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú na odpoludňajšom vyučovaní, čakajú vo vestibule školy.
     3. Ak žiak nemôže prísť do školy z vážnych dôvodov, ktoré sú vopred známe, požiada písomne jeho zákonný zástupca triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie na jednu vyučovaciu hodinu povoľuje vyučujúci, na jeden deň triedny učiteľ, na viac dní riaditeľ školy v zmysle platných smerníc MŠVVaŠ SR. Zákonný zástupca je povinný riaditeľa školy vopred písomne požiadať o uvoľnenie žiaka z vyučovania zo závažného dôvodu. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní alebo povinných školských podujatiach pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť a pod., zákonný zástupca je povinný oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti do 24 hodín osobne, písomne, telefonicky alebo prostredníctvom Edupage. 
     4. Škola sa riadi aktuálnymi epidemiologickými predpismi, o ktorých sú žiaci a rodičia školy pravidelne informovaní.
     5. Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní je zákonný zástupca povinný písomne alebo prostredníctvom Edupage ospravedlniť. Písomné ospravedlnenie alebo úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca najneskôr do troch pracovných dní od nástupu do školy. Dodatočné ospravedlnenie neprítomnosti škola nemusí akceptovať. Ak má triedny učiteľ dôvodné podozrenie, že žiak alebo jeho rodičia porušujú povinnosť školskej dochádzky, môže trvať na tom, aby žiak priniesol potvrdenie od lekára alebo iný hodnoverný úradný doklad, inak sa jeho neprítomnosť považuje za neospravedlnenú. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, predloží žiak alebo zákonný zástupca potvrdenie od lekára. (§ 144 školského zákona č. 245/2008 Z. z.). Dodatočné lekárske ospravedlnenia škola neakceptuje.
     6. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, športové podujatie organizované športovým klubom, ktorého je žiak členom.
     7. Ak má žiak minimálne 15 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu polroka, riaditeľ školy oznámi túto skutočnosť preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.
     8. Ak žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín za mesiac, riaditeľ školy je povinný oznámiť zanedbanie povinnej školskej dochádzky zriaďovateľovi školy a príslušnému odboru sociálnych vecí a rodiny (podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov §5 ods.10 a 11).
     9. Do školy a na školské podujatie prichádzajú žiaci primerane upravení. Dĺžka odevu, veľkosť výstrihu, výška pásu nohavíc a druh materiálu odevu neodhaľujú intímne časti tela a podbrušie. Žiak nenosí odev s aplikáciami a nápismi, ktoré sú proti spoločenskej etikete – prezentujú agresivitu, rasizmus, násilie alebo majú hanlivý či neslušný obsah. V škole je neprípustná výrazne viditeľná úprava tváre dekoratívnou kozmetikou, nápadne tmavých lakov na nechty, dlhých nechtov, extrémneho farbenia vlasov, piercingu a tetovania.

     II. Príchod žiakov do školy

     1. Pred vstupom do budovy školy sa zhromažďujú žiaci pred hlavným vchodom. Vchod do školy sa otvára o 7:40 hodine. Žiakom navštevujúcim ŠKD sa umožní vstup do školy od 6:30 do 7:40 h. Rodičia, ktorí sprevádzajú žiakov, nemajú do budovy školy povolený vstup.
     2. Po vstupe do budovy školy odchádzajú žiaci do šatní/skriniek, kde sú povinní prezuť sa do zdravotne nezávadných prezuviek, uložiť svoje veci (obuv, kabát, plášť a pod.)       
     3. Začiatok vyučovania je o  8.00 hod. Budova školy sa ráno o 8.00 hod uzavrie.
     4. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané v budove školy presúvať sa na kolieskových korčuliach, skateboardoch, kolobežkách a iných podobných zariadeniach.
     5. Prehľad vyučovacích hodín:

     Vyučovacia hodina

     Čas

     1.

     7.00 – 7.45

     2.

     8.00 – 8.45

     3.

     8.55 – 9.40

     4.

     10.00– 10.45

     5.

     10.55 – 11:40

     6.

     11.50 – 12.35

     7.

     12.45 – 13.30

     8.

     14.00 – 14.40

     III. Správanie žiakov na vyučovaní

     1. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví učebnice a pomôcky potrebné na príslušný predmet. Pred hodinou telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy sa prezlečie do športového úboru.
     2. Na vyučovacích hodinách sedí na určenom mieste, ktoré nesmie svojvoľne meniť.
     3. Počas vyučovania je disciplinovaný, plní zadané povinnosti, pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede spolužiakov, aktívne a samostatne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje, nerozptyľuje pozornosť spolužiakov, práce odovzdáva vyučujúcemu nepoškodené. Bez povolenia vyučujúceho nesmie opustiť svoje miesto v učebni.
     4. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutí ruky. Odpovedá až na vyzvanie učiteľa.
     5. Do školy je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov (PC hry, hracie kocky, karty, prehrávače hudby, iné hry, ...) prípadne ohrozujú ich bezpečnosť a zdravie (aerosólový sprej, parfém a akékoľvek vonné koncentrácie, ktoré môžu ohroziť zdravie žiakov; nože, dýky, skalpely a iné nebezpečné ostré predmety; boxery, výbušniny, petardy, balenia slzotvorného plynu alebo rôznych zápachov; akékoľvek zbrane alebo ich atrapy; cigarety a iné tabakové a nikotínové výrobky, drogy, alkohol), erotické časopisy, literatúru propagujúcu nacizmus, xenofóbiu, extrémizmus a násilie. Osobitne cenné predmety (napr. klenoty, mobilný telefón) a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť.
     6. Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma alebo v školskom klube. V prípade neprítomnosti na vyučovaní žiak je povinný získať informáciu o preberanom učive prioritne od spolužiakov, prípadne od vyučujúceho prostredníctvom Edupage, priebežne si doplniť poznámky, doučiť sa učivo. Ak sa nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny. Vyučujúci sa so žiakom dohodne, dokedy si má učivo dobrať.
     7. Domáce úlohy si žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. Toto kontrolujú dozorkonajúci učitelia.
     8. Žiak môže opustiť triedu, telocvičňu, učebňu, školské ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom učiteľa.
     9. Žiak udržuje svoje miesto v čistote a poriadku.
     10. Manipulovať s oknami a elektrickými vypínačmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
     11. Ak počas vyučovania vstúpi do učebne dospelá osoba, žiaci sa pozdravia tak, že sa postavia, sadnú si len na pokyn učiteľa. Rovnako zdravia pri jej odchode z triedy. Na hodinách TSV, SRL,VYV, INF a počas písania kontrolných prác žiaci nevstávajú.
     12. V telocvični a v odborných učebniach žiaci dodržiavajú prevádzkový poriadok.
     13. Pred začiatkom vyučovania žiaci vypnú mobilné telefóny a uložia si ich do školskej tašky. Počas vyučovania (vyučovacích hodín aj prestávok) je prísne zakázané mať zapnutý mobilný telefón, prípadne iné súkromné mobilné komunikačné zariadenia a audiovizuálne prostriedky a používať ich (napr. telefonovať, hrať sa, posielať SMS alebo MMS, četovať, byť aktívny v rámci sociálnych sietí, používať mobilný telefón na vytvorenie zvukového alebo obrazového záznamu; ako hodiny, fotoaparát alebo kalkulačku,…). Žiak môže mobilný telefón počas vyučovania použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, zástupkyne RŠ alebo riaditeľa školy.

     IV. Správanie sa žiakov cez prestávky a cez voľný čas v škole

     1. Počas malých prestávok (10 min.) zostávajú žiaci vo svojich triedach a pripravujú sa na nasledujúcu vyučovaciu hodinu s výnimkou presunu do inej učebne, pomoci s pomôckami alebo návštevy WC.
     2. Čas nákupov v bufete je pre žiakov presne určený.
     3. Do odbornej učebne, telocvične vchádzajú žiaci len v sprievode učiteľa.
     4. Papiere a odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané nimi znečisťovať priestory chodieb, WC alebo ich vyhadzovať von oknom.
     5. Všetky písomnosti, potvrdenia si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.
     6. K spolužiakom sa správajú kamarátsky a pomáhajú si v práci, nevyvolávajú hádky a bitky, hrubo sa nevyjadrujú, nešikanujú spolužiakov. Neprizerajú sa ani náznakom šikanovania, ale slovne zasiahnu a zavolajú pomoc dospelého.
     7. Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania iných fyzickou ani psychickou formou (vysmievanie, urážanie, nadradenosť, podceňovanie, ohrozovanie, zastrašovanie, cielené opakované použitie násilia voči spolužiakovi alebo skupine spolužiakov).
     8. Žiaci sú povinní spory so spolužiakmi riešiť bez použitia fyzickej sily a dohodnúť sa s nimi priateľsky, v prípade potreby prizvú na pomoc triedneho učiteľa alebo dozorkonajúceho učiteľa.  
     9. Žiakom je zakázané:
      1. objímanie, bozkávanie a akékoľvek iné sexuálne prejavy v priestoroch školy,
      2. sadať na parapetné dosky v triedach aj na chodbách,
      3.  manipulovať s majetkom spolužiakov bez ich súhlasu,
      4. vstupovať počas prestávok do iných tried,
      5. prechádzať z jedného poschodia na iné bez udania dôvodu,
      6. postávať pri zábradlí, na schodoch, sadať na ne,
      7. posedávať na zemi, na schodoch, prípadne na chodbách,
      8. hrať sa počas prestávky s loptou, pohadzovať predmety, ktoré môžu rozbiť sklo a spôsobiť úraz,
      9. nosiť do školy a v priestoroch školy používať aerosólový sprej, parfém a akékoľvek vonné koncentrácie, ktoré môžu ohroziť zdravie žiakov,
      10. opúšťať školskú budovu počas vyučovania a prestávok,
      11. bezdôvodne dlho sa zdržiavať vo WC, konzumovať jedlo na WC,
      12. behať po triede, chodbách a hlučne sa správať,
      13. ohrozovať bezpečnosť iných spolužiakov,
      14. počas vyučovania konzumovať energetické, kolové a kofeínové nápoje,
      15. navštevovať bufet mimo určeného času,
      16. poškodzovať majetok školy nevhodným zaobchádzaním, čmáraním,
      17. fajčiť akýkoľvek druh tabakového výrobku, vrátane elektronických cigariet, vapizérov a iných inhalačných zariadení aj bez obsahu nikotínu (s výnimkou zdravotných pomôcok a liekov), požívať žuvací tabak, resp. nikotínové vrecúška, alkoholické nápoje a narkotiká, hrať hazardné hry, predávať a kupovať počas vyučovania v priestoroch školy medzi sebou akýkoľvek tovar,
      18. priniesť do školy ktorýkoľvek predmet alebo látku spomenutú v bode 10. písmeno q)
      19. vstupovať do kabinetov a brať z nich učebné pomôcky bez prítomnosti učiteľa.

     V. Oslovenie a pozdravy

     1. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy pozdravom „dobrý deň, dovidenia“. K všetkým zamestnancom školy sa žiaci správajú zdvorilo a slušne.
     2. Úradné oslovenie je „pán“ a “pani“ (riaditeľ/ka, učiteľ/ka, vychovávateľ/ka, školník/školníčka, upratovač/ka, kuchár/ka, ...).

     VI. Odchod žiakov zo školy

     1. Po skončení vyučovania si každý žiak uprace svoje miesto a vyloží na lavicu stoličku.
     2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu a pod vedením učiteľa opustia triedu.  
     3. Žiak môže v súrnych prípadoch opustiť budovu školy na základe písomného vyžiadania rodiča so súhlasom triedneho učiteľa, ktorý informuje službu na vrátnici školy. V prípade náhlej nevoľnosti počas vyučovania žiak odíde zo školy v sprievode zákonného zástupcu.
     4. Pri opustení budovy školy je žiak povinný zaznačiť svoj odchod priložením čipu k čítačke.

     VII. Povinnosti týždenníkov

     1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok na celý ďalší týždeň.
     2. Zodpovedajú za celkový poriadok, poškodenie majetku hlásia ihneď triednemu učiteľovi.
     3. Dbajú, aby trieda bola riadne pripravená na vyučovanie (zotretá tabuľa, pripravené fixky alebo kriedy).
     4. Na vyzvanie hlásia vyučujúcemu mená žiakov, ktorí sú neprítomní na vyučovacej hodine.
     5. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny zotrú tabuľu, zatvoria okná, skontrolujú vodovodné uzávery, skontrolujú stav poriadku v triede a vypnú osvetlenie.
     6. Počas prestávok dbajú na to, aby sa nepoškodzoval školský majetok, nástenky, výzdoba triedy, zabezpečia vetranie v triede, prípadné porušovanie školského poriadku hlásia triednemu alebo dozorkonajúcemu učiteľovi. 

     VIII. Správanie v školskej jedálni

     1. Žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
     2. V priestoroch ŠJ sa žiak zdržiava len počas podávania stravy.
     3. Do jedálne prichádzajú žiaci disciplinovane – bez školských tašiek a vrchného odevu (vetrovky, kabáty, bundy).
     4. V jedálni stoja v rade, nepredbiehajú sa, pri stole sa správajú disciplinovane a potichu. Dodržiavajú pokyny učiteľov, vychovávateliek a vedúcej ŠJ. Je zakázané poškodzovať zariadenie ŠJ a vynášať riad zo ŠJ.
     5. Žiaci dbajú na dodržiavanie poriadku a čistoty; po skončení obeda odnesú použitý riad na určené miesto.

     IX. Starostlivosť o školský majetok

     1. V triede a v priestoroch školy sú žiaci povinní zachovávať čistotu, chrániť školský majetok a udržiavať poriadok, nezdržiavať.
     2. Žiaci majú na vyučovanie všetky potrebné pomôcky. Stratu alebo poškodenie učebnice/školskej pomôcky sú povinný nahradiť (zabezpečiť novú).
     3. Žiaci šetria školské zariadenie, budovu a ostatný majetok. Ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu uhradiť (buď náhradou veci, opravou alebo finančnou úhradou).
     4. V prípade, že zákonný zástupca neakceptuje upozornenie o náhrade škody, triedny učiteľ vypíše škodový protokol, ktorý sa odosiela na príslušné oddelenie polície.
     5. Ak sa vinník nezistí, uhradí sa škoda kolektívne.

     Článok 3

     Zdravotná starostlivosť

     1. Každý žiak je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti, ochrany zdravia a hygienické zásady.
     2. Žiaci sa správajú tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví. Každé poranenie hlásia vyučujúcemu, resp. triednemu učiteľovi.
     3. Zvláštnu pozornosť venujú žiaci dodržiavaniu čistoty v hygienických zariadeniach.
     4. Žiaci majú k dispozícii hygienické potreby, ktoré pravidelne používajú.
     5. Žiak môže byť oslobodený od povinných hodín TSV zo zdravotných dôvodov len po odovzdaní lekárskeho potvrdenia na predpísanom tlačive spolu s písomnou žiadosťou zákonného zástupcu.
     6. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a školského areálu zakázané fajčiť, užívať alkohol, tabakové výrobky a omamné látky. Tento zákaz platí aj na všetky akcie organizované školou (výlety, koncerty, športové a iné súťaže, lyžiarske a plavecké výcviky, školy v prírode a pod.).
     7. Zakazuje sa nosiť do školy legálne i nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku.
     8. Na škole sa stanovujú uvedené  opatrenia proti šíreniu nelegálnych drog:

     a) Vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Možný je len so súhlasom vedenia školy.

     b) Učitelia a pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov v súvislosti so šírením alebo užívaním omamných látok.

      c) Prípadné podozrenie okamžite rieši vedenie školy v spolupráci s kompetentnými orgánmi a organizáciami.

     d) Pri podozrení, že žiak je pod vplyvom drog alebo omamných látok, kontaktuje vedenie školy zákonného zástupcu žiaka.

     1. Za hrubé porušenie disciplíny sa považujú aj náznaky fyzického alebo psychického týrania, šikanovania, sexuálneho obťažovania, zneužívania a pod.
     2. Z dôvodu bezpečnosti nie je dovolené, aby učiteľ podával žiakovi lieky (tabletky, kvapky a  pod.), ani keď o to požiada rodič dieťaťa.

     Hlásenie úrazu:

     1. Ak sa žiakovi stane v škole úraz počas výchovno-vyučovacej činnosti, je povinný ho hlásiť vyučujúcemu, ktorý zabezpečí primerané ošetrenie a zápis do knihy úrazov.
     2. Úraz, ktorý sa stane počas prestávky, žiak nahlási dozorkonajúcemu učiteľovi.
     3. Úraz, ktorý sa stane v priestoroch školy mimo vyučovania, žiak hlási zodpovednej osobe alebo vedeniu školy.
     4. Pri registrovanom školskom úraze sa postupuje podľa Metodického usmernenia č.4/2009-R a osobitného vnútorného predpisu.

     Článok 4

     Samospráva triedy

     Samospráva triedy je volená pre daný školský rok. Jej hlavnou úlohou je viesť triedu k dobrej práci v škole i mimo nej, starať sa o dodržiavanie vnútorného poriadku žiakmi. Náplň prác jednotlivých členov samosprávy určuje triedny učiteľ. Zástupca samosprávy je členom žiackeho parlamentu školy. Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu samosprávu spravidla v tomto zložení:

     predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok, predkladá požiadavky triedy učiteľom;

     podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti;

     Podľa potreby si môže triedny kolektív zvoliť aj ďalších členov samosprávy.

     Na každý týždeň menuje triedny učiteľ týždenníkov vždy v piatok na celý ďalší týždeň. Sú dvaja a ich mená sú zapísané v ETK.

     Článok 5

     Odmeny a výchovné opatrenia

     1. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa musí prerokovať v pedagogickej rade.
     2. Ústnu alebo písomnú pochvalu udelí triedny učiteľ alebo riaditeľ školy pred triednym kolektívom za vzorné správanie, výborný prospech, reprezentáciu školy:

      

     Triedny učiteľ udeľuje žiakovi pochvalu za:

     • príkladné dodržiavanie pravidiel triedneho spoločenstva,
     • starostlivosť o vzhľad triedy,
     • aktívne zapájanie sa do organizovania aktivít triedneho spoločenstva,
     • umiestnenie sa v školských kolách súťaží a olympiád na 1. – 3. mieste,
     • za nezištnú pomoc spolužiakom, vyučujúcim,
     • za dôsledné plnenie úloh člena triednej samosprávy,
     • za vzornú dochádzku na vyučovanie.

      

     Riaditeľ školy udeľuje žiakovi pochvalu za:

     • úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach a postupových súťažiach na úrovni obvodu (1. – 3. miesto), kraja (1. – 5. miesto) a SR,
     • vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky za hodnotiace obdobie (stupeň 1 zo všetkých predmetov) a súčasné dôsledné dodržiavanie pravidiel školského poriadku,
     • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný skutok, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

      

     1. Ako odmena sa udeľuje:

     a) ústna alebo písomná pochvala triednym učiteľom, riaditeľom školy,

     b) vecný dar. 

     1. Ak sa žiak previní voči školskému poriadku školy, previnenie sa zapíše do poznámok k práci žiakov (v zošite TU) alebo ako poznámka do ETK (informácia pre zákonného zástupcu žiaka).
     2. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa známky zo správania. Udeľujú sa pred kolektívom triedy alebo školy :

      

     Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje v priebehu školského roka za:

     - zabúdanie učebných pomôcok,

     - neprezúvanie sa,

     - neospravedlnenú neprítomnosť na jednej vyučovacej hodine,

     - 3x neskorý príchod na vyučovaciu hodinu sa rovná jedna neospravedlnená hodina,

     - nepripravenosť na vyučovanie,

     - neurobenie si domácej úlohy,

     - vyrušovanie na vyučovaní,

     - nedisciplinovanosť počas prestávky,

     - neplnenie si povinnosti týždenníka,

     - neplnenie príkazov vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa,

     - porušovanie zákazov školského poriadku.

      

     Pokarhanie od triedneho učiteľa prerokuje triedny učiteľ s riaditeľom školy. O udelení opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Triedny učiteľ opatrenie zaznamená dokumentácie žiaka. Pokarhanie od triedneho učiteľa môže byť žiakovi udelené viackrát v priebehu  hodnotiaceho obdobia za:

     - nedbalú školskú dochádzku - 3 neospravedlnené hodiny,

     - podvádzanie,

     - hrubé vyjadrovanie sa,

     - nevhodné správanie sa voči spolužiakom,

     - za posmievanie sa spolužiakom, nadávky,

     - za nerešpektovanie pokynov vyučujúceho na vyučovacej hodine, cez prestávky, podujatí organizovaných školou.

      

     Pokarhanie od riaditeľa školy nasleduje po pokarhaní od triedneho učiteľa alebo aj v prípade závažnejšieho previnenia za:

     - viacnásobné nenosenie si učebných pomôcok,

     - opakované vulgárne vyjadrovanie voči spolužiakom,

     - za šikanovanie, posmievanie sa spolužiakom, ubližovanie, nadávanie, poškodzovanie osobných vecí,

     - úmyselné poškodzovanie školského majetku (písanie na lavicu, stenu, rozbitie skla, dvier, skrinky alebo ďalšieho zariadenia školy, ...),

     - krádež, podvod, klamstvo (podľa závažnosti aj znížená známka zo správania),

     - prinesenie zakázaných predmetov a manipulovanie s pyrotechnikou a predmetmi ohrozujúcimi zdravie spolužiakov,

     - vyhadzovanie akýchkoľvek predmetov z okna, ktoré ohrozujú zdravie okoloidúcich osôb,

     - neospravedlnenú neprítomnosť na 4 – 6 vyučovacích hodinách,

     - nevhodné správanie sa voči vyučujúcim,

     - ohrozovanie zdravia spolužiakov,

     - bozkávanie sa alebo iné správanie so sexuálnymi prejavmi v priestoroch školy alebo pred budovou školy,

     - hrubé odmietnutie práce na vyučovacej hodine,

     - použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine,

     - za opakované nerešpektovanie pokynov vyučujúceho na vyučovacej hodine, počas prestávky, na podujatiach organizovaných školou,

     - nerešpektovanie školských požiadaviek na primeranosť zovňajšku,

     - iné závažné priestupky podľa posúdenia riaditeľa školy.

      

     1. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze. Udeľujú sa písomne. O udelení pochvaly a pokarhania preukázateľným spôsobom informuje riaditeľ školy zákonného zástupcu žiaka.

      

     1. Zníženie známky zo správania:

     A) Stupeň 2 (uspokojivé):

     a) fajčenie,

     b) požitie alkoholických nápojov a iných toxických látok v školskom prostredí,

     c) opakované úmyselné ničenie školského majetku,

     d) fyzické a psychické silie – šikanovanie spolužiakov,

     e) neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách - 7 – 13 h,

     f) krádež,

     g) úmyselné ohrozenie zdravia žiakov alebo zamestnancov,

     h) úmyselné poškodenie triednej dokumentácie,

     i) za porušenie zákazu zhotovenia obrazového alebo zvukového záznamu mobilným telefónom alebo iným súkromným mobilným komunikačným zariadením a audiovizuálnym prostriedkom v priestoroch školy,

     j) vandalizmus vo vnútorných i vonkajších priestoroch školy,

     k) iné závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa a pedagogickej rady.

      

     B) Stupeň 3 (menej uspokojivé):

     a) za opakované šikanovanie,

     b) neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách - 14 – 30 h,

     c) úmyselné fyzické ublíženie na zdraví,

     ) hrubé správanie sa voči zamestnancom školy,

     e) prepisovanie, dopisovanie známok a záznamov v žiackej knižke alebo internetovej žiackej knižke, zošite správania,

     f) prejavy rasovej neznášanlivosti, rasizmu, nacizmu a inej intolerancie a diskriminácie,

     g) za mimoriadne vulgárne a oplzlé vyjadrovanie,

     h)  iné závažnejšie priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa a pedagogickej rady.

      

     C) Stupeň 4 (neuspokojivé):

     a) vulgárne slovné (fyzické) napadnutie zamestnanca školy,

     b) neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách - 31 a viac hodín

      

     Mimoriadne opatrenia: 

     Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Slúži na upokojenie žiaka, o dôvodoch a priebehu sa vyhotoví písomný záznam. Ak sa použije ochranné opatrenie podľa § 58 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, (zdravotnú pomoc, políciu), ktorý za žiaka preberá zodpovednosť.

     Článok 6

     Záverečné ustanovenie

     1. Ruší sa školský poriadok školy schválený na PR z 30. 08. 2022.
     2. Tento školský poriadok nadobúda účinnosť dňom po schválení na PR 22.11.2022

     Prerokované na: 22.11.2022

      

     Pedagogická rada Rada školy schválila dňa : 22.11.2022

     RNDr. Mikuláš Tóth

                     riaditeľ školy