• Štatút Rady školy pri ZŠ Užhorodská 39, Košice

    • ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI ZŠ UŽHORODSKÁ 39 KOŠICE

      

     V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č.51/2000 Z.z. o školskej samospráve v znení vyhlášky MŠ SR č.587/2002 Z.z. sa vydáva tento štatút rady školy

      

      

                                                                       Článok I.

     Základné ustanovenia 

      

     1. Rada školy sa ustanovuje pri ZŠ Užhorodská 39 Košice

     2. Sídlo rady školy  je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

      

      

     Článok II.

     Pôsobnosť a poslanie rady školy  alebo školského zariadenia

      

     1. Rada školy / ŠZ / je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe

         v školstve a školskej samospráve a  podľa vyhlášky MŠ SR č. 51/2000 Z.z. o školskej  

         samospráve v znení vyhlášky MŠ SR č.587/2002 Z.z. - s pôsobnosťou  v rámci školy / ŠZ / pri

         ktorej je zriadená.  Funkčné obdobie rady školy v zmysle zákona je štyri roky a začína plynut   

         dňom ustanovenia .

     2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje

         verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamest- 

         nancov  v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje

         sa k činnosti školy / ŠZ /.

      

                                                                         Článok III.

           Činnosť rady školy alebo školského zariadenia

      

     1. Rada školy ako iniciatívny  a  poradný orgán  koná  a   vyjadruje sa  k  skutočnostiam

         vymedzeným zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej

         samospráve v nasledovných veciach :

           a/ uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,

           b/ navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

           c/  predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa,

               / návrh na odvolanie vždy predkladá s odôvodnením /,

           d/ vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku

               skutočnostiam uvedeným v § 3 ods.8 písm.b/ až d /.

     2.  Štatutárnym zástupcom rady školy je jej predseda.

     3 . Riaditeľ základnej školy predkladá rade školy v zmysle § 5 ods.7 zákona NR SR č.596/2003

          Z.z. na vyjadrenie:

            a./ návrhy na počty prijímaných žiakov,

            b./ návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie (stredné školy,OU),

            c./   návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných

                    predmetov a predpokladané počty žiakov  v týchto predmetoch,

            d./   návrh rozpočtu školy / ŠZ /,

            e./   správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, vypracovanej

                    podľa všeobecne-záväzného predpisu MŠ SR. Opodstatnenosť prípadných výhrad voči

                    obsahu správy posudzuje Štátna školská inšpekcia.

            f./   správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,

             g./   koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho

                    vyhodnotenie,

             h./  informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

                    vzdelávacieho procesu.

      4.  Výberovou komisiou na výberové konanie  na vymenovanie riaditeľa je rada školy, ktorá posúdi

           predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie tajným hlasovaním.

           Uchádzača, ktorý získal najviac hlasov navrhne zriaďovateľovi na funkciu riaditeľa školy.

           Protokol o priebehu a výsledku volieb podpisujú členovia výberovej komisie. Ak do

           výberového  konania sa prihlásil člen rady školy, jeho členstvo sa pozastaví dňom prihlásenia sa   

           a nahradí ho iný volený / v tajných voľbách druhý v poradí s počtom hlasov / alebo delegovaný

           člen.

      5.  Rada školy  na výberové konanie na funkciu riaditeľa školy prizýva  zástupcu zriaďovateľa

           a  zástupcu  Krajského školského úradu.

      6.  Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr

           do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.

      7. Výročnú správu o svojej činnosti rada školy sprístupní  verejnosti v sídle rady školy.

          Jeden výtlačok výročnej správy sa zverejňuje na výveske obecného úradu.

        

      

     Článok IV.

     Zloženie a spôsob voľby členov rady školy alebo školského zariadenia

      

     1.Rada školy / ŠZ / má 11 členov.

     2.Počet členov rady školy a jej zloženie sa stanovuje podľa § 25 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.

        s prihliadnutím na počet zamestnancov školy  a skladá  sa z nasledujúcich volených

        a delegovaných členov :

       a./  2  volení pedagogickí zamestnanci ,

       b./  1 volený nepedagogický zamestnanec,

       c./  4 volení zástupcovia rodičov,

       d./  4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých najmenej jeden musí byť poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva

     3. Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach  všetkých skupín /volení členovia /.

     4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Čľenom rady školy môžu byť len

         fyzické osoby spôsobilé na právne úkony a bezúhonné.

         Členstvo v rade školy je čestné.

     5. Členstvo v rade školy zaniká:

            a./ uplynutím funkčného obdobia rady školy,

            b./ vzdaním sa členstva, 

            c./ ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa § 24 ods.12 zákona č. 596/2003 Z.z.,

            d./ ak zástupca pedagogických  al. nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom

                 školy al. školského zariadenia, 

            e./ ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy

            f./  odvolaním delegovaného člena,

            g./ obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony / v dôsledku odsúdenia

                 za  trestnú činnosť, choroby  a  pod./  ,  

            h./ smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.       

      6. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia  rady školy / ŠZ / 

          je predseda povinný do 30 dní iniciovať voľbu náhradného člena.

     7.  Predsedom a podpredsedom rady školy nemôže byť zástupca študentov  v  rade školy.

     8.  Rada školy / ŠZ / predsedu rady školy zvolí na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí

          nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých volených a delegovaných členov.

     Článok V.

     Rokovací poriadok rady školy alebo školského zariadenia

      

     1. Rada školy / ŠZ / je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná    

         väčšina členov.

     2. O uzneseniach rady školy sa hlasuje na zasadnutiach, na platné uznesenie rady je potrebný

         nadpolovičný počet hlasov  prítomných členov.  

     3. Rada školy zasadá  4 - krát za rok a vždy, ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia rady

         školy, alebo riaditeľ školy, alebo zriaďovateľ školy, a to do 15 dní  od doručenia takejto žiadosti.

     4. Zasadnutie zvoláva predseda rady školy alebo v jeho neprítomnosti  podpredseda.

     5. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí a výsledkoch zasadnutí

         písomnou formou.

     6. Výročnú správu rady školy predkladá jej predseda najneskôr do 31. marca nasledujúceho

         kalendárneho roka. Výročná správa obsahuje:

          a./ prehľad činností vykonávaných v kalend. roku s uvedením vzťahu k účelu založenia RŠ,

          b./ ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

          c./ prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

          d./ zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

          e./ ďaľšie údaje podľa požiadaviek členov rady školy.

      

      

     Článok VI.

     Hospodárenie rady školy alebo školského zariadenia

      

     1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými

         v súlade s osobitnými predpismi.

     2. Rada školy nemá vlastný majetok.

     3. Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

     4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred

         začiatkom kalendárneho roka t.j. k 30.novembru.

     5. Rada školy schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

      

      

     Článok VII.

     Práva a povinnosti člena rady školy alebo školského zariadenia

      

     1.Člen rady školy má právo:

           a./ voliť a byť volený,

           b./ navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu rady školy

           c./ byť informovaný o všetkých skutočnostich, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a

                slobodne sa k nim vyjadrovať,

           d./ hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

           e./ predkladať na jednanie rady školy vlastné námety a materiály.

     2. Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po

         sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností

         člena rady školy podľa tohto štatútu.

     3. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne

         záväznými právnymi predpismi.

      

      

     Článok VIII.

     Práva a povinnosti predsedu rady školy alebo školského zariadenia

      

     1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene.
     2. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy návrh štatútu     na schválenie.
     3. Predseda rady školy  zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.
     4. Predseda rady školy dohliada na plnenie uznesení a informuje radu školy.
     5. V prípade, že predseda oznámi, že určitý čas nebude môcť  vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, dočasne ich preberá podpredseda rady školy zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

     6.  V prípade, že predseda rady školy nespľňa svoje povinnosti vyplývajúce z tohto štatútu, členovia   

           rady školy môžu ho odvolať s nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

      

     Článok IX.

     Ďalšie ustanovenia

      

     1. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena rady školy po schválení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školy.

      

      

     Článok X.

     Tento Štatút Školskej rady pri ZŠ Užhorodská 39 Košice  bol prerokovaný a schválený

     na  zasadnutí  dňa 12.4.2012  a toho dňa nadobúda účinnosť.

      

      

      

      

      

      

     Košice    12.4.2012                                                      

                                                                                                                      podpis predsedu RŠ