• Základné informácie

    • Demand for Special Education Teachers Is Booming

     Kontakt: zuzana.simunova@zsuzhorodska.sk

     Konzultačné hodiny:

     Utorok, Streda: 7:30 - 8:00  h,
     Štvrtok: 13:30 - 14:30 h

     v čase triednych aktívov, konzultácií, prípadne po vzájomnej dohode.

     Základné informácie o činnosti školského špeciálneho pedagóga:

     • vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl,
     • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
     • kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPaP,
     • pravidelne realizuje špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia,
     • aktívne sa zúčastňuje zápisu žiakov do 1. ročníkov,
     • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,