• Školský špeciálny pedagóg

    • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Lenka Vargová

     Kto je školský špeciálny pedagóg?

     Je to odborník, ktorý vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno­-pedagogického individuálneho alebo skupinového poradenstva a intervencie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Školský špeciálny pedagóg:

     • Sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením na bežnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické intervencie. Reedukačné hodiny (intervencie) sú u každého žiaka prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky...
     • Poskytuje konzultácie, rady a informácie učiteľom a rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami.
     • Spolupracuje s rodičmi a učiteľmi pri kompletizácii povinnej dokumentácie začlenených žiakov, sleduje aktuálnosť správ z vyšetrení.
     • Realizuje pozorovania v triedach prvých ročníkoch.
     • V prípade potreby (ak na to upozorní rodič, tr. učiteľ alebo niektorí z vyučujúcich) odporúča odborné vyšetrenia a následne realizuje všetky činnosti s tým spojené.

      

     Termín stretnutia je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu: lenka.vargova@zsuzhorodska.sk, prípadne aj  cez triedneho učiteľa.

      

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie