• Jedáleň

    • POKYNY PRE STRAVNÍKOV K POSKYTOVANIU STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

     (platné od 1.9.2020)

     pre Základnú školu Užhorodská 39, Košice

      

     1. Poskytovanie dotácie

      

     Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania (aspoň 1 vyučovacej hodiny) a odobralo obed. Dotácia sa poskytuje pre žiaka základnej školy, ktorého zákonný zástupca prihlási prostredníctvom prihlášky – zápisného lístka. Pre neprihlásené dieťa sa strava pripravovať nebude.

      

     Podmienky splnenia poskytnutej dotácie: (musia platiť obe podmienky súčasne)

     1.      Zúčastniť sa na vyučovaní - aspoň na 1 vyučovacej hodine

     2.      Odobrať obed

      

      Žiaci, ktorí sa prihlásili na obedy, sú prihlásení každý deň na obed.

      

     Ø  Ak žiak NEPRÍDE NA OBED – rodič je povinný ho odhlásiť mininálne 1 pracovný deň vopred do 14:00 hod.

     Ø  V prípade choroby alebo nepredvídanej udalosti je možné dieťa odhlásiť do 8:00 hod. ráno na celú dobu choroby alebo neprítomnosti v škole.

     Ø  Ak si dieťa obed, ktorý NEBOL ODHLÁSENÝ neprevezme t. j. neodčipuje – obed hradí rodič v plnej výške. (Zároveň obed hradí rodič, ak sa žiak nezúčastní aspoň na 1 vyučovacej hodine a odoberie obed.)

     Ø  V prípade, ak žiak neplánovane odíde pre zhoršený zdravotný stav domov, zákonný zástupca môže dieťaťu odobrať obed s použitím čipového kľúča dieťaťa. Vydaný obed sa zaplatí z poskytnutej dotácie. (Z hygienického hľadiska sa obed vydá na tanier a zákonný zástupca si ho preloží do obedára.)

     Z dôvodu preukázania dotácie je potrebné si zakúpiť ČIP u hospodárky školy za 3,- € a používať ČIP na dochádzku (čipový systém vo vestibule školy) a na odobratie stravy (čipový systém v jedálni).

     Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti t.j. bude vyzvaný k úhrade celej sumy obeda.

     2. Finančné limity (platné od 1. 9. 2019)

      

      

     stravníci

      

     obed

     doplatok rodiča

     Základná škola

     6-11 rokov

     I. stupeň

     1,15€

     -

     Základná škola

     11-15 rokov

     II. stupeň

     1,23

     0,03€/za obed t.j. 6€ na celý školský rok

     Dospelí stravníci, zamestnanci a cudzí stravníci

      

      

     1,33€ +1,20€ réžia = 2,53€

      

      

     Finančné limity pre stravovanie športovcov a diétne stravovanie

      

     stravníci

      

     obed

     doplatok rodiča

     Základná škola

     11-15 rokov

     II. stupeň

     1,48€

     0,28€/za obed

      

     Príklad: Výpočet doplatku za poskytnutý obed pre ZŠ II. stupeň (nie športovec):

      

     Dotácia pre žiakov ZŠ je 1,20 €. Obed pre žiakov II. stupňa je 1,23 €. Dotácia nie je postačujúca na pokrytie sumy obeda a preto je zákonný zástupca povinný uhradiť doplatok 0,03€ za 1 obed. Čo činí 6,-€ za celý šk. rok, ktoré je potrebné uhradiť do 25. 9. 2020 na účet školskej jedálne. V prípade, ak žiakovi II. stupňa vznikol k 30. 6. 2020 preplatok za stravu, bude mu od preplatku odrátaná táto suma 6,- € a následné zákonný zástupca uhradí len rozdiel, ktorý vznikne.

     V prípade, ak je žiak zaradený do športovej triedy II. stupňa v ZŠ, suma obeda je 1,48 €. Výška dotácie je 1,20 €, a preto zákonný zástupca je povinný uhradiť doplatok 0,28 € za 1 obed. Doplatok bude zúčtovaný raz mesačne s povinnou úhradou do  5. dňa v mesiaci.

     3. Spôsob úhrady

      

     Úhrada za stravu sa platí podľa VZN Mesta Košice č. 103 do 5. dňa v danom mesiaci. V prípade neuhradenia stravy alebo nepredloženia potvrdenia o úhrade do 15. dňa v mesiaci - NEBUDE stravníkovi vydaná strava.

      

     PLATBY je potrebné uhrádzať na účet IBAN:  SK52 5600 0000 0005  0191 1005

     Variabilný symbol: evidenčné číslo stravníka – pridelené u vedúcej ŠJ

     Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko žiaka + trieda

     Súrodenci môžu platiť spolu na 1 VS alebo meno žiaka.

      

     Úhrada stravy je možná len na účet: (nie je možné platiť v hotovosti)

     Ø  Internet bankingom

     Ø  Trvalým príkazom v banke na 10 mesiacov

     Ø  Poštovou poukážkou

     Pri vklade peňazí priamo do banky v hotovosti, si banka účtuje poplatok za vklad – ten je odpočítaný potom od výšky stravného.

      

     Na vyžiadanie vedúcej ŠJ je zákonný zástupca povinný preukázať úhradu platieb:

     Ø  Kópiou, prípadne originálom poštovej poukážky

     Ø  Potvrdením o zrealizovaní platby cez internet banking.

      

     Výška stravného bude zasielaná zákonnému zástupcovi v poslednom týždni v mesiaci na nasledujúci mesiac na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v prihláške na stravu. V prípade, že e-mailová adresa nebude udaná bude informácia o strave zaslaná správou cez edupage. Platba v nasledujúcom období bude znížená o sumu odhlásených porcií stravy.

      

     Preplatky, ktoré vznikli v priebehu školského roka ostávajú pokračujúcim žiakom do ďalšieho ročníka na nový školský rok, prípadne po dohovore s vedúcou ŠJ budú vrátené na účet stravníka. Rodičia žiakov, posledných ročníkov, prípadne tých žiakov, ktorí prestupujú na inú školu, sú povinní vyplniť odhlasovací lístok, kde zadajú číslo účtu IBAN, na ktorý sa im zašle vzniknutý preplatok. Odhlasovací lístok je nutné odovzdať vedúcej ŠJ.

     4. Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa na stravu

      

     Prihlásenie na stravu je možné pomocou prihlášky na stravovanie - zápisného lístka. (Každý školský rok je potrebné sa znovu prihlásiť vyplnením a odovzdaním prihlášky na stravovanie.)

      

     Odhlasovať stravu je možné do 14:00 hod. minimálne 1 pracovný deň vopred. (V prípade choroby do 8:00 hod. ráno.) Počty stravníkov sa uzatvárajú o 8:00 hod na daný deň. V prípade neodhlásenia obedov nie je možné spätne žiaka odhlásiť – odpočítať stravné, začo je zodpovedný stravník – rodič.

     Škola automaticky odhlasuje žiaka cez štátne sviatky, riadne a mimoriadne prázdniny.

     Rodič zodpovedá za odhlasovanie stravy  z dôvodov - exkurzia, výlet, školská aktivita, športové súťaže a pod. minimálne 2 pracovné dni vopred do 14:00 hod.

     Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Prihlasovanie na stravu je možné 1 pracovný deň vopred do 14:00 hod. Ak bol stravník odhlásený zo stravy dlhšiu dobu, napr. mesiac, nástup po uzatvorení škôl... je potrebné, aby sa na stravu opätovne prihlásil.

     V prípade, že žiak už nebude navštevovať školskú jedáleň, prípadne prestupuje na inú školu, je potrebné vypísať tzv. Odhlasovací lístok a doručiť ho vedúcej ŠJ.

     Odhlasovanie príp. prihlasovanie sa dá týmito spôsobmi:

     A)     do 14:00 hod. na nasledujúci deň:

     Ø  cez EDUPAGE

     Ø  zaslaním SMS alebo telefonicky na t. č. 0911 897 589

     Ø  e-mailom na: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com, miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 

     Ø  zapísaním sa do zošita v jedálni

      

     B)     v prípade choroby a nepredvídateľnej udalosti ráno do 8:00 hod.

     Ø  telefonicky na t. č. 0911 897 589

     Ø  osobne u vedúcej ŠJ

     Časy uvedené v pokynoch berte ako hraničné a rátajte radšej s niekoľko minútovou rezervou. Keď sa systém uzavrie, nie je možné stravu doobjednať či odhlásiť.

     5. Elektronický systém evidencie odoberania stravy – čipový systém

      

     V školskej jedálni je zavedený čipový systém. Čip je potrebné používať pri preberaní stravy v školskej jedálni.

     Žiaci, ktorí sa doteraz nestravovali v školskej jedálni si zakúpia jednorázovo čipový kľúč za 3,-€ u hospodárky školy.

     Následne sa čipy zaevidujú v systéme dochádzky a v systéme školskej jedálne. Čip je neprenosný. Čip obsahuje jedinečné číslo priradené každému žiakovi.

     V prípade straty čipového kľúča je potrebné si zakúpiť nový.

     Ak si žiak ZABUDNE ČIP rodič/zákonný zástupca informuje vedúcu ŠJ telefonicky, prípadne sa žiak zapíše do zošita pri okienku v školskej jedálni.

     6. Výdaj stravy

      

     Strava v šk. roku 2020/2021 sa vydáva od 3. 9. 2020 prihláseným žiakom k 2. 9. 2020.

     Strava sa vydáva v čase od 11:30 do 14:30 hod.

     Z dôvodu mimoriadnej situácie sa strava bude vydávať podľa určeného harmonogramu.

     7. Diétne stravovanie

      

     V našom zariadení sa diétna strava nepripravuje.

      

     V prípade, ak školská jedáleň nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia odborného ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, poskytovanie diétneho stravovania je možné zabezpečiť donáškou vlastnej diétnej stravy do školského stravovacieho zariadenia v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

     Pri donáške vlastnej diétnej stravy do školského stravovacieho zariadenia zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o súhlas donášky zriaďovateľovi školského stravovacieho zariadenia (mesto Košice) spolu s písomným posúdením odborného lekára. Žiadosť o súhlas na individuálnu donášku diétnej stravy do zariadenia školského stravovania sa obnovuje každý školský rok.

     Následne vyplní zákonný zástupca „Prihlášku na osobitné stravovanie – Donáška stravy“ a spolu so súhlasom na individuálnu donášku a lekárskym potvrdením od odborného lekára odovzdá vedúcej ŠJ.

     Na základe súhlasu zákonný zástupca dieťaťa zabezpečuje individuálnu donášku vlastnej diétnej stravy pri splnení týchto podmienok:

     Ø hotové diétne jedlo v umývateľných a uzavretých prepravných nádobách, označených menom dieťaťa, odovzdá zákonný zástupca dieťaťa v deň jeho konzumácie poverenému zamestnancovi školskej jedálne,

     Ø zákonný zástupca pri odovzdávaní diétneho jedla uvedie jeho názov do zošita spolu s dátumom, kedy ich rodič odovzdal zamestnancovi. Preberajúci zamestnanec zapíše čas prebrania stravy a podpíše prevzatie doneseného diétneho jedla,

     Ø donesené jedlo sa uchováva v uzavretých prepravných nádobách v samostatnom chladiacom zariadení. Ak podmienky školskej kuchyne tento postup nedovoľujú, donesené jedlo je možné skladovať vo vyčlenenej časti chladničky, určenej výhradne len na tento účel,

     Ø hotové diétne jedlo sa v čase podávania zohrieva v mikrovlnnej rúre,

     Ø v záujme zamedzenia krížovej kontaminácie si nádoby z doneseného jedla zákonný zástupca dieťaťa umýva doma.

     Pri donáške vlastnej diétnej stravy preberá zákonný zástupca dieťaťa plnú zodpovednosť za vhodnosť poskytnutej stravy pre svoje dieťa, ako aj za dodržanie nutričnej a energetickej hodnoty dovážanej náhradnej stravy.

     Zákonný zástupca má nárok na preplatenie stravy zo štátnej dotácie za každý deň, ktorý bolo dieťa prítomné na vyučovaní na základe vyplnenej žiadosti o preplatenie diétnej stravy potvrdenú odborným lekárom (špecialistom) vo výške 1,20 €.

      

     Kontakt:

     vedúca ŠJ:  Ing. Miriam Baniková

     tel. číslo:     0911 897 589, 055/646 01 15

     e-mail:        jedalen.zsuzhorodska@gmail.com, miriam.banikova@zsuzhorodska.sk

      

      

      

      V Košiciach 21.8.2020                                                                                                                                    

      

                                                                                                                                       Vypracovala: Ing. Miriam Baniková, vedúca ŠJ

      

                                                                                                                                       Schválil: RNDr. Mikuláš Tóth, riaditeľ školy

     Dokumenty: 

     POKYNY_pre_stravnikov_od__1.9.2020_pre_ZS.docx

     ZAPISNY_LISTOK_stravnika_-_S_DOTACIOU_pre_ZS_2020_2021.docx

     ODHLASOVACI_LISTOK_STRAVNIKA.docx

     ZIADOST_-_PREUCTOVANIE_PREPLATKU.docx

     ZIADOST_-_VYPLATENIE_PREPLATKU.docx

     PRIHLaSKA_na_osobitne_stravovanie_-_DONaSKA_STRAVY(1).docx

     ZIADOST_O_PREPLATENIE_DIETNEJ_STRAVY.docx

      

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie