• Štúdium

    • Postup predkladania žiadosti:

     • ZÁPIS ŽIAKOV DO 2. - 9. ROČNÍKA ZŠ
     • V prípade záujmu zákonných zástupcov o prestup ich dieťaťa do našej základnej školy do ktoréhokoľvek ročníka je potrebné  vyplniť prihlášku online prihlášku:
     • Do poznámky uviesť podľa zamerania  (športová trieda len 5. - 8. ročník).
     • Elektronická prihláška: https://zsuzhorodska.edupage.org/register/

     1. Všetky žiadosti adresované riaditeľstvu školy sú odovzdávané triednemu učiteľovi.
     2. Triedny učiteľ skontroluje správnosť údajov na žiadosti, v prípade potreby navrhne jej opravu, prípadne doplnenie.
     3. Triedny učiteľ bezodkladne doručí žiadosť riaditeľstvu školy.
     4. Riaditeľstvo školy najneskôr do 30 dní poskytne písomné stanovisko k predkladanej žiadosti.

     Žiadosť o individuálny študijný plán:                        ZS_individualny_plan.docx 

     Žiadosť o preradenie na ZŠ:                                       ZS_preradenie.docx

     Žiadosť o štúdium v zahraničí:                                   ZS_zahranicie.docx 

     Žiadosť o oslobodenie od TSV:                                   ZS_RS_oslobodenie_od_TSV.docx 

     Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (viac dní):             ZS_RS_uvolnenie_z_vyucovania.docx 

     Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (1 deň):                ZS_TU_uvolnenie_z_vyucovania.docx 

     Žiadosť o začlenenie:                                                    ZS_ziadost_o_zaclenenie.docx

     Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky:              ZS_ziadost_komisionalna_skuska.docx 

     Žiadosť o zaradenie žiaka do športovej triedy:        Ziadost-sportova_trieda.docx

     Zápis do ŠKD:                                                                 ZS_ziadost_o_SKD.docx       

     Zápisný lístok do ŠKD:                                                 Zapisny_listok_ziaka_do_SKDD.pdf

     Odhlásenie z ŠKD:                                                        ZS_odhlasenie_z_SKD.docx

     Súhlas so spracovaním osobných údajov:               suhlas_so_sprac_os_udajov.docx

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie