• Štúdium

    • Postup predkladania žiadosti:

     1. Všetky žiadosti adresované riaditeľstvu školy sú odovzdávané triednemu učiteľovi.
     2. Triedny učiteľ skontroluje správnosť údajov na žiadosti, v prípade potreby navrhne jej opravu, prípadne doplnenie.
     3. Triedny učiteľ bezodkladne doručí žiadosť riaditeľstvu školy.
     4. Riaditeľstvo školy najneskôr do 30 dní poskytne písomné stanovisko k predkladanej žiadosti.

     Žiadosť o individuálny študijný plán:                            ZS_individualny_plan.docx 

     Žiadosť o preradenie na ZŠ:                                        ZS_preradenie.docx

     Žiadosť o štúdium v zahraničí:                                     ZS_zahranicie.docx 

     Žiadosť o oslobodenie od TSV:                                    ZS_RS_oslobodenie_od_TSV.docx 

     Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (viac dní):               ZS_RS_uvolnenie_z_vyucovania.docx 

     Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (1 deň):                  ZS_TU_uvolnenie_z_vyucovania.docx 

     Žiadosť o začlenenie:                                                  ZS_ziadost_o_zaclenenie.docx

     Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky:                 ZS_ziadost_komisionalna_skuska.docx