• Hodnoty našej základnej školy

    • vo vzťahu na všetkých úrovniach preferujeme:
     vzájomnú úctu a rešpekt
     partnerstvo, pomoc a spoluprácu
     dodržiavanie vnútorných smerníc školy
     slušnú komunikáciu
     vo vzťahu učiteľ žiak:
     pozitívne hodnotenie, povzbudenie, vyjadrenie dôvery
     rešpektovanie individuality žiaka
     dať šancu žiakovi zažiť úspech
     poskytovanie vecnej spätnej väzby a hodnotenie podľa kritérií
     vo vzťahu učiteľ rodič
     dôveru
     akceptáciu odlišného názoru
     vo vzťahu žiak – žiak
     rovnoprávnosť a priateľskosť
     rešpektovanie individuality a odlišnosti
     vo vzťahu učiteľ – učiteľ
     rovnosť a rovnoprávnosť
     spoluzodpovednosť
     slobodu vo výbere vyučovacích stratégií, foriem a metód
     vecnú spätnú väzbu
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie