• Hodnoty našej základnej školy

    • vo vzťahu na všetkých úrovniach preferujeme:
     vzájomnú úctu a rešpekt
     partnerstvo, pomoc a spoluprácu
     dodržiavanie vnútorných smerníc školy
     slušnú komunikáciu
     vo vzťahu učiteľ žiak:
     pozitívne hodnotenie, povzbudenie, vyjadrenie dôvery
     rešpektovanie individuality žiaka
     dať šancu žiakovi zažiť úspech
     poskytovanie vecnej spätnej väzby a hodnotenie podľa kritérií
     vo vzťahu učiteľ rodič
     dôveru
     akceptáciu odlišného názoru
     vo vzťahu žiak – žiak
     rovnoprávnosť a priateľskosť
     rešpektovanie individuality a odlišnosti
     vo vzťahu učiteľ – učiteľ
     rovnosť a rovnoprávnosť
     spoluzodpovednosť
     slobodu vo výbere vyučovacích stratégií, foriem a metód
     vecnú spätnú väzbu