• Minimaratón

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Minimaratón.

      V rámci spolupráce s MŠ Miškovecká 20, Košice sa konala 4.10.2022 aktivita s názvom Minimaratón. Zasúťažiť si prišli žiaci 1. stupňa ZŠ spolu s predškolákmi. Všetci súťažiaci to hravo zvládli, za čo si zaslúžili medailu a sladkú odmenu. Víťazom srdečne blahoželáme.

     • Späť v škole

     •  

      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

       

      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05. 09. 2022 (pondelok) v priestoroch školy podľa uvedeného rozpisu:

      Slávnostné otvorenie školského roka sa pre I. ročník sa uskutoční v kultúrno-spoločenskej miestnosti školy o 8:00 h do 8:45 h. Slávnostné otvorenie pre II. – IX. ročníky sa uskutoční  v kmeňových triedach žiakov od 9:00 h do 11:00 h v kmeňových triedach.

      Prváci s rodičmi a žiaci 2. - 9. ročníka sa budú zhromažďovať pred školou, odkiaľ ich vyzdvihnú triedne učiteľky.

      Školská jedáleň ani ŠKD dňa 05.09.2022 nebude v prevádzke.

      Všetci žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie nezabudnite sa prihlásiť na obed v školskej jedálni. Pre prihlásených žiakov sa bude vydávať strava v školskej jedálni až od 6. 9. 2022.

      Dĺžka a organizácia vyučovania  

      06.09.2022

       • Žiaci I. ročníka – 3 vyučovacie hodiny,

       • žiaci II. – IV. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,

      • žiaci V. – IX. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania.

      Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zreteľom na adaptáciu žiakov v škole, oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP, triednymi pravidlami, opatrenia proti minimalizácii šírenia koronavírusu.

        07. a 08. 09. 2022

      Vyučovanie bude prebiehať podľa dočasného rozvrhu vyučovacích hodín.

      • ranný školský klub detí od 6:30 h - 7:45  v zbernej triede na poschodí,

      • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17:00 h,

      • školská jedáleň vydáva obedy podľa presne stanoveného rozpisu stravovania.

      09. 09. 2022

       

       • Žiaci 2. - 4. ročníka: didaktické hry,

       • žiaci 5. - 9. ročníka: účelové cvičenie.

      od 12. 09. 2022 

       • vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín.

      VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19 vydané MŠVVaŠ

      Celé znenie: Microsoft Word - Zelená otvoreným školám.docx (minedu.sk)

      1. Žiak pri prvom nástupe do školy (predkladá prostredníctvom Edupage alebo na tlačive, nájdete v prílohe) – PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, a pri každom prerušení dochádzky na päť a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

      2. Pozitivitu (COVID-19) žiaka je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť OBRATOM triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy prostredníctvom mailu riaditel@zsuzhorodska.sk alebo telefonicky: +421 903 903 085 (riaditeľ školy).

       

      3. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na po sebe idúcich vyučovacích dní (obratom o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       

      V prípade viacerých potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 v triede, bude môcť riaditeľ školy prerušiť prezenčné vzdelávanie a prejsť na dištančné vyučovanie.

       

       Vypracovala: Mgr. Jana Nimcová                                     Schválil: RNDr. Mikuláš Tóth

       

     • Riaditeľské voľno dňa 15.06.2022

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna dňa 15.06.2022  v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu odstaňovania poruchy na vodovodnom potrubí na odberných miestach na uliciach Ostravská a Užhorodská bude zrealizovaná odstávka studenej vody v čase od 8:00 – 14:00.

       

       

                                                                                                                      Ďakujeme za pochopenie.

     • Zber papiera

     • !!POZOR!!!

      Ďakujeme Vám, že spolu s nami pomáhate prírode zberom starého papiera.

      Poriadne sa ešte poobzerajte po papieri do zberu - zajtra je totiž posledný deň.

       

     • Sadenie kríkov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sadenie kríkov.

      V rámci Školského programu Európskej únie s finančnou podporou Európskej únie a v spolupráci so školskou jedálňou získala naša škola sponzorský dar od spoločnosti HOOK sadenice ovocných kríkov – ríbezle, malinu a čučoriedku. Rastliny v areáli školy dnes 4.5.2022 zasadili žiaci 9.A spolu s triednou pani učiteľkou a pánom údržbárom. Veríme, že sa kríky ujmú a možno v budúcnosti ochutnáme aj ich plody.

     • Vitajte v školskej triede

     • Milí budúci prváci,

      pozývame vás a vašich rodičov na stretnutie v školskej triede, kde pre vás pani učiteľky budúcich prvákov pripravili zaujímavé aktivity.

      Vaši rodičia môžu v tomto čase prevziať rozhodnutie o prijatí do základnej školy :-)

      Tešíme sa na vás.

      Pozn.: Rozhodnutie o prijatí môžete prevziať v piatok 6. 5. 2022 v čase 8.00 - 15.15 h a v pondelok 9. 5. 2022 v čase 8.00 - 14.00 h.