• Výsledky prijímacích skúšok

   • Talentovým skúškam, konaným 16. 6. 2023 vyhoveli uchádzači s daným kódom:

    Ročník        Kód uchádzača
    5. 1004
      1007
      1008
      1011
      1014
      1015
      1016
      1017
      1018
      1019
      1021
      1023
    6. 1010
      1013
      1031
      1032
    7. 1001
      1002
      1020
      1028
    8. 1003
      1006
      1026
      1029
      1030
    9. 1012

     

     

    Prosíme zákonných zástupcov uchádzačov, ktorí vyhoveli prijímaciemu konaniu, aby si z vrátnice školy prevzali potrebnú dokumentáciu k prestupu do športovej triedy.

    Tešíme sa, že rozšírite rady našej školskej rodiny :-)

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie