• Školský klub detí

   • Údaje k platbe:

    MESAČNÝ POPLATOK ZA ŠKD JE 11 €
    - potrebné uhradiť do 15. dňa v mesiaci
    Uhrádza sa na účet IBAN:SK70 5600 0000 0005 0191 0002
    Variabilný symbol:. mmrrrr
    Správa pre prijímateľa: meno žiaka+ trieda

     

    Oznam pre rodičov detí, ktoré navštevujú ŠKD

     1.)  Rodič alebo iný zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa do ŠKD na základe písomnej žiadosti.

     2.)  Údaj o spôsobe odchodu dieťaťa zo ŠKD zaznamená zákonný zástupca na žiadosť o prijatie do ŠKD.

     3.)  Doba pobytu dieťaťa v ŠKD sa riadi údajmi na Žiadosti o prijatie do ŠKD, odchod dieťaťa  mimo určenej  doby je možný len na  základe písomnej žiadosti rodiča. 


    Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje:
    - meno dieťaťa
    - dátum, kedy má byť dieťa z ŠKD uvoľnené
    - hodina odchodu
    - čitateľný podpis rodiča

     4.)  Ak si dieťa príde vyzdvihnúť zo školského klubu iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na zápisnom lístku, musí sa táto 
           preukázať písomným poverením rodiča  (zákonného zástupcu dieťaťa).  

     5.)  Ak sa počas školského roka zmení čas odchodu dieťaťa z ŠKD, musí túto skutočnosť oznámiť rodič písomne na 
          samostatnom lístku (nie v slovníku). 

    Žiadosť o zmenu času odchodu dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje : 
       - meno dieťaťa
       - dátum zmeny
       - čas, kedy treba dieťa z ŠKD uvoľňovať
       - čitateľný podpis rodiča

    6.) Rodič alebo iný zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa zo školského klubu detí  formou žiadosti, najneskôr 3 dni pred ukončením ešte platného mesiaca.  Ukončenie dochádzky  do ŠKD sa uskutoční po podaní písomnej žiadosti o odhlásenie. Ak rodič odhlási dieťa z činnosti v klube v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

     

    Základná škola určuje termín úhrady príspevku vopred do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  
     

    Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka o to písomne požiada a zároveň predloží riaditeľovi/riaditeľke príslušnej základnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

     

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie