• Školský klub detí

    • Údaje k platbe:

     MESAČNÝ POPLATOK ZA ŠKD JE od 01. 01. 2023 15 €
     - potrebné uhradiť do 15. dňa v mesiaci
     Uhrádza sa na účet IBAN:SK70 5600 0000 0005 0191 0002
     Variabilný symbol:. mmrrrr
     Správa pre prijímateľa: meno žiaka+ trieda

      

     Oznam pre rodičov detí, ktoré navštevujú ŠKD

      1.)  Rodič alebo iný zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa do ŠKD na základe písomnej žiadosti.

      2.)  Údaj o spôsobe odchodu dieťaťa zo ŠKD zaznamená zákonný zástupca na žiadosť o prijatie do ŠKD.

      3.)  Doba pobytu dieťaťa v ŠKD sa riadi údajmi na Žiadosti o prijatie do ŠKD, odchod dieťaťa  mimo určenej  doby je možný len na  základe písomnej žiadosti rodiča. 


     Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje:
     - meno dieťaťa
     - dátum, kedy má byť dieťa z ŠKD uvoľnené
     - hodina odchodu
     - čitateľný podpis rodiča

      4.)  Ak si dieťa príde vyzdvihnúť zo školského klubu iná dospelá osoba ako tá, ktorá je uvedená na zápisnom lístku, musí sa táto 
            preukázať písomným poverením rodiča  (zákonného zástupcu dieťaťa).  

      5.)  Ak sa počas školského roka zmení čas odchodu dieťaťa z ŠKD, musí túto skutočnosť oznámiť rodič písomne na 
           samostatnom lístku (nie v slovníku). 

     Žiadosť o zmenu času odchodu dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje : 
        - meno dieťaťa
        - dátum zmeny
        - čas, kedy treba dieťa z ŠKD uvoľňovať
        - čitateľný podpis rodiča

     6.) Rodič alebo iný zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa zo školského klubu detí  formou žiadosti, najneskôr 3 dni pred ukončením ešte platného mesiaca.  Ukončenie dochádzky  do ŠKD sa uskutoční po podaní písomnej žiadosti o odhlásenie. Ak rodič odhlási dieťa z činnosti v klube v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.


      

     Základná škola určuje termín úhrady príspevku vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  
      

     Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti základnej školy sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka o to písomne požiada a zároveň predloží riaditeľovi/riaditeľke príslušnej základnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.