• Štatút športovca

   • Základná škola Košice, Užhorodská 39

     

     

     

     

     

     

     

     

    ŠTATÚT

    TRIEDY S ROZŠÍRENOU ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU

    ZAMERANIE NA

    VŠEOBECNÚ ŠPORTOVÚ PRÍPRAVU

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    RNDr. Mikuláš  Tóth, riaditeľ školy

    Úvodné ustanovenie

     

    Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov tried s rozšírenou športovou prípravou ( ďalej športové triedy ) pri ZŠ Užhorodská 39, Košice a osobitosti organizácie výchovnovzdelávacieho procesu.

    Športové triedy sú zriadené za účelom prípravy športovo nadaných a talentovaných žiakov 5. – 9. ročníka so športovým nadaním v súlade s § 103 – 105 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 9 ods. 2 a § 12 Vyhlášky č. 224/2011 MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a v súlade s Usmernením Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 1. februára 2002 č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo nadanú mládež.

    Činnosť v športovej triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

    V športových triedach sa vyučuje podľa rámcových učebných plánov Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu pre triedy so športovou prípravou. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi v súlade so zásadami športového tréningu a sú záväzným dokumentom pre učiteľov športovej prípravy a trénerov športových tried.

    Športová príprava sa zabezpečuje formou vyučovacích hodín, na ktoré nadväzujú športové tréningy, sústredenia a účasť na pravidelných športových súťažiach

    Športové triedy na školách zriaďuje riaditeľ školy na základe predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa po dohode s príslušným telovýchovným subjektom a po zaradení do siete Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

    Športové triedy sa zriaďujú spravidla so zameraním na kolektívne športy. Na požadovaný počet môžu byť doplnené talentovanými žiakmi z individuálnych športov.

    Na zabezpečenie činnosti športových tried uzatvárajú zriaďovateľ, telovýchovný subjekt a príslušný športový zväz písomnú dohodu o personálnom, materiálnom a finančnom zabezpečení ich činnosti.

     

     

    1. Organizácia prijímacieho konania

     

    1.1 Prijímacie konanie do športovej triedy so zameraním na všeobecnú športovú prípravu sa vedie pre žiakov 4. ročníka. Trieda s RŠP – zameranie na všeobecnú športovú prípravu sa otvára na II. stupni ZŠ Užhorodská 39 Košice od 5. ročníka.

    1.2 Kritériá pre prijatie žiaka do triedy s RŠP - zameranie na všeobecnú športovú prípravu:

    - Riaditeľ školy zverejní termíny a podmienky prijímacieho konania na webovej stránke školy. Informácie k prijímaciemu konaniu oznamuje aj zriaďovateľovi.

    - Zákonný zástupca zasiela na školu prihlášku do triedy s RŠP - zameranie na všeobecnú športovú prípravu, ktorá je zverejnená na webovej stránke školy. Súčasťou tejto prihlášky je aj potvrdenie od lekára žiaka, ktorý sa zúčastní prijímacieho konania;

    1.3 Uchádzač sa zúčastní prijímacieho konania, ktoré pozostáva z testov všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti;

    1.4 Na základe splnenia limitov všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti a odporučenia lekára vydáva riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka do triedy s RŠP – zameranie na všeobecnú športovú prípravu.

    1.5 Dokumentácia k prijímaciemu konaniu je k dispozícii k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.

     

    2. Personálne zabezpečenie

     

    2.1 Riaditeľ školy v športovej triede zabezpečuje kvalifikované a odborné personálne obsadenie učiteľom športovej prípravy

    2.2 Každá športová trieda má svojho trénera.

    2.3 Hodiny telesnej a športovej výchovy zabezpečujú kvalifikovaní učitelia telesnej výchovy.

    2.4 Športovú prípravu zabezpečujú učitelia telesnej výchovy s príslušnou trénerskou kvalifikáciou alebo profesionálni tréneri s príslušnou kvalifikáciou.

    2.5 Organizáciu procesu športovej prípravy zabezpečujú riaditeľom poverení pedagogickí zamestnanci školy.

    2.6 Povinnosti trénerov:

    ·viesť príslušnú agendu

    · predkladať vedúcemu predmetovej komisie TSV k 1. polroku a 2. polroku do hodnotiacej správy komplexnú správu o úrovni výchovno  – vyučovacích výsledkoch žiakov zaradených do triedy s RŠP ako aj o výkonoch, umiestneniach, raste a problémoch žiakov zaradených do tejto triedy

    · zabezpečiť pedagogický dozor nad žiakmi športových tried pri športových podujatiach,

    · spolupracovať a komunikovať s vedením školy, triednym učiteľom a rodičmi pri výchovných, vzdelávacích, zdravotných a športových problémoch žiakov športových tried,

    · v prípade potreby sa zúčastňovať na zasadnutiach Rady pre športovú činnosť pri ZŠ Užhorodská 39, Košice a triednych schôdzkach rodičovského združenia

    Informovanie o výsledkoch: Tréneri jednotlivých športových odvetví informujú pravidelne o výsledkoch zápasov, umiestneniach a iných aktivitách týkajúcich sa výkonov žiakov tried s RŠP. Tieto informácie sú zverejňované na webovej stránke školy a tak zabezpečujú pravidelné informovanie verejnosti o činnosti a výsledkoch triedy s RŠP - zameranie na všeobecnú športovú prípravu.

     

    3. Materiálne a priestorové zabezpečenie

     

    3.1 Základná škola pre činnosť športovej triedy poskytuje telocvične, športový areál školy a šatne k tomu.

    3.2 Činnosť športovej triedy sa ďalej uskutočňuje v priestoroch štadióna, podľa potreby na plavárni a v posilňovni podľa vopred vypracovaného harmonogramu činnosti. Športovú prípravu a tréningovú činnosť je možné realizovať v prípade potreby aj v iných špecializovaných športových objektoch.

    3.3. Rodičia žiakov športových tried znášajú v prípade potreby zvýšené náklady na výuku športovej prípravy zo svojich prostriedkov.

     

    4. Lekárske zabezpečenie

     

    4.1 Raz ročne v období od 30.05. do 01.08. každý žiak povinne absolvuje lekárske vyšetrenie u svojho obvodného lekára (resp. športového lekára) v sprievode zákonného zástupcu za účelom potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

    4.2.Škola uzatvára na príslušný školský rok úrazové poistenie žiakov športových tried v skupine vyššieho rizika.

     

    5. Zabezpečenie športového procesu

     

    Rozsah týždennej športovej prípravy:

    · 2 vyučovacie hodiny /VH/ telesnej a športovej prípravy,

    · 4-5 vyučovacích hodín športovej prípravy:

                                                                           Plaváreň  1 VH

                                                                           Gymnastika  2 VH

                                                                           Všeobecná športová príprava  2 VH,

    · tréningová činnosť v kluboch

    · zápasy ( prípravné, súťažné, turnajové ).

     

    6. Výber, zaraďovanie a vyraďovanie žiakov

     

    6.1 Do športovej triedy sa zaraďujú žiaci z rôznych škôl v súlade s § 105 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako do triedy pre deti s nadaním na základe:

    · pedagogickej diagnostiky - testov fyzickej zdatnosti na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania,

    · zdravotnej spôsobilosti,

    · informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka,

    · odporúčania športového klubu

    V zmysle školského zákona Kritériá na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov vydá a zverejní riaditeľ školy každoročne do 1. februára.

    6.2 Žiakom, ktorí splnili športové a výchovno – vzdelávacie podmienky zaradenia do športovej triedy sa umožňuje prestup z inej školy aj počas školského roka.

    Žiakom, ktorí prestupujú počas školského roka z inej školy, na ktorej nie sú športové triedy, umožní riaditeľ školy absolvovať športové výkonnostné testy v danom ročníku. Ak žiak navštevoval na inej škole športovú triedu a dosahoval požadované výsledky v prospechu, správaní a v športovom raste, môže byť zaradený do triedy s RŠP aj bez športových výkonnostných testov;

    6.3 Individuálne podmienky tréningového procesu mimo triedy odsúhlasuje riaditeľ školy.

    6.4 Riaditeľ školy po prerokovaní so zástupcom športového klubu a po prerokovaní v pedagogickej rade môže vyradiť žiaka z triedy s RŠP so zameraním na všeobecnú športovú prípravu, ak:

    - stratí predpoklady na ďalší športový rast – posúdi tréner spolu s triednym učiteľom alebo lekárom;

    - neprospieva, má zníženú známku zo správania alebo neuspokojivé správanie – posúdi vyučujúci daného predmetu s triednym učiteľom a rozhodne pedagogická rada školy;

    - rozvoj športového nadania nie je možný z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu – posúdi lekár;

    - ak žiak vynechá 25% realizovaných tréningových hodín bez predloženia ospravedlnenia lekára alebo zákonného zástupcu a pristupuje k tréningovému procesu benevolentne - posúdi tréner spolu s triednym učiteľom

    - na žiadosť zákonného zástupcu žiaka.

    6.5 Riaditeľ školy informuje o vyradení žiaka z triedy s RŠP so zameraním na všeobecnú športovú prípravu zákonného zástupcu žiaka

    6.6 Ak sa žiak dopustí priestupkov proti školskému poriadku v škole alebo počas športovej činnosti, dodržiava sa tento postup pri ich riešení:

    a) pohovor so žiakom v prítomnosti triedneho učiteľa a trénera,

    b) pohovor s rodičmi (písomne zaevidovaný),

    c) zastavenie športovej činnosti na určitý časový úsek,

    d) výchovné opatrenie,

    e) podmienečné preradenie žiaka do štandardnej triedy,

    f) znížená známka zo správania,

    g) vylúčenie zo športovej triedy.

     

    7. Výchovno-vzdelávací proces

     

    7.1 Žiaci športovej triedy sú riadnymi žiakmi školy a v oblasti výchovy, vzdelávania a hodnotenia majú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní žiaci školy. Dodržiavajú pravidlá školského poriadku.

    7.2 Reprezentujú nielen svoju osobu, školu, športový klub, ale aj mesto Košice, a s tým súvisí aj vhodné správanie sa na verejnosti, vhodná komunikácia s okolím, dodržiavanie pravidiel spoločenského správania.

    7.3 Absolvujú testy všeobecnej a špeciálnej pripravenosti.

    7.4 Rešpektujú pokyny pedagógov, trénerov, zamestnancov školy

    7.5 Svoju športovú výkonnosť zvyšujú individuálnymi aktivitami.

    7.6 Počas tréningov a zápasov podávajú výkony podľa svojich najlepších možností a schopností.

    7.7 Majú pravidelnú tréningovú dochádzku.

    7.8 Snažia sa o dobré študijné výsledky, majú pravidelnú a včasnú dochádzku do školy.

    7.9. Dbajú na správnu životosprávu.

    7.10. Pri opakovanom alebo závažnom porušení školského poriadku a štatútu hráča je žiakovi udelené výchovné opatrenie po komunikácii medzi triednym učiteľom a trénerom.

    7.11 Povinnosti zákonných zástupcov: · zabezpečovať pravidelnosť dochádzky žiaka do školy a na tréningový proces, · prípadnú neprítomnosť žiaka v škole ospravedlniť v zmysle školského poriadku, neúčasť hráča na športovej činnosti včas oznámiť trénerovi, · v prípade vopred známej neprítomnosti písomne požiadať o uvoľnenie z vyučovania v zmysle školského poriadku, · zúčastňovať sa rodičovských schôdzok zvolávaných školou, ako aj klubom, · o individuálne podmienky tréningového procesu mimo svojej triedy vopred písomne požiadať riaditeľku školy.

    7.12 Povinnosti žiakov: · dosahovať požadované výchovno - vyučovacie a športové výsledky, · dodržiavať školský poriadok, · zúčastňovať sa športovej prípravy, tréningovej činnosti, zápasov, na ktoré je žiak nominovaný a ostatných činností priamo súvisiacich s tréningovou činnosťou, zápasmi, súťažami, · vzorne reprezentovať školu, ako aj príslušný športový klub, · v tréningovom procese sa riadiť pokynmi trénerov, · dodržiavať pravidlá slušného a zdvorilého správania voči pedagógom, trénerom, vedúcemu družstva, funkcionárom klubu a ostatným rodičom, · správať sa slušne, zodpovedne a dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia počas presunov na športovú činnosť a v doprave.

     

    8. Zásady vylúčenia žiaka zo športovej triedy

     

    8.1 Prospechové:

    a) známka nedostatočný na polročnom vysvedčení – podmienečné vylúčenie,

    b) ak žiak na konci školského roka nesplnil podmienky postupu do vyššieho ročníka t.j. neprospel ani po opravných skúškach - preradenie do štandardnej triedy,

    c) v prípade, že sa žiak nepripravuje na vyučovanie a jeho dosahované výsledky primerane nezodpovedajú daným schopnostiam, triedny učiteľ postupuje nasledovne: napomenie žiaka k väčšej usilovnosti, vyzve ho k zlepšeniu prospechu a oboznámi o tom zákonných zástupcov, učiteľa športovej prípravy, trénera,

    d) Ak nenastane náprava, nasleduje zastavenie športovej činnosti:

    · v prípade, že sa jedná o zhoršenie prospechu v 1-2 predmetoch, navrhne triedny učiteľ zastavenie športovej činnosti na kratšie obdobie (1-2 týždne), vrátane zápasov a turnajov,

    · v prípade 3 a viac predmetov zastavením športovej činnosti na dlhšie obdobie (3-4 týždne).

    e) V prípade, že po predchádzajúcich opatreniach nenastane náprava, sú zákonní zástupcovia pozvaní na pohovor a upozornení na možnosť vylúčenia žiaka zo športovej triedy.

    f) O všetkých uvedených opatreniach triedny učiteľ informuje zákonných zástupcov žiaka a hlavného trénera.

    8.2 Výchovné:

    a) znížená známka zo správania druhého stupňa na polročnom vysvedčení – upozornenie na podmienečné vylúčenie,

    b) znížená známka zo správania tretieho stupňa na polročnom vysvedčení –podmienečné vylúčenie,

    c) neúčinnosť predchádzajúcich opatrení, znížená známka druhého alebo tretieho stupňa zo správania na konci školského roka - preradenie do štandardnej triedy – podľa možností na kmeňovú školu

    d) V prípade, že i napriek upozorneniam zo strany pedagógov, trénera sa žiak opakovane dopúšťa porušovania školského poriadku, tréningového poriadku je nasledovný postup:

    · triedny učiteľ alebo tréner uloží žiakovi napomenutie k zlepšeniu správania,

    · v prípade, že nedôjde po napomenutí k zlepšeniu správania, je podaný návrh na zastavenie športovej činnosti žiaka na určené obdobie,

    · v prípade, že nedôjde ani po druhom napomenutí k zlepšeniu správania, žiak naďalej nerešpektuje zásady školského poriadku a opakovane sa dopúšťa závažných výchovných priestupkov, po pohovore so zákonnými zástupcami a upozornení môže byť žiak podmienečne alebo úplne vylúčený zo športovej triedy v zmysle štatútu športovej triedy.

    e) O všetkých uvedených opatreniach sa informujú zákonní zástupcovia, triedny učiteľ, hlavný tréner.

    f) V prípade kumulácie výchovných a aj prospechových problémov dochádza k okamžitému zastaveniu činnosti minimálne na obdobie dvoch týždňov.

    8.3 Športové, zdravotné

    a) zhoršenie zdravotného stavu ( na žiadosť zákonného zástupcu, doložené lekárskym potvrdením ),

    b) neplnenie výkonnostných ukazovateľov všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti,

    · bez akéhokoľvek ospravedlnenia sa žiak nezúčastňuje tréningového procesu

    · opakované neplnenie pokyny trénerov ani po disciplinárnych opatreniach.

     

     

    Záverečné ustanovenia

     

    Štatút nadobúda účinnosť dňom podpísania všetkými zúčastnenými subjektmi.

    Prehodnotenie a zmeny v štatúte sa v prípade potreby uskutočňujú priebežne s oboznámením a súhlasom zúčastnených subjektov.

     

    Posledná úprava štatútu v súlade s aktuálnymi podmienkami a platnou legislatívou bola dňa 1.09.2022