• Kritériá prijatia do športovej triedy

  • TESTY VŠEOBECNEJ MOTORICKEJ VÝKONNOSTI (popis testovania):

    

   1. BEH 4 x 10 M  –  faktor akceleračnej schopnosti.

    Potreby na meranie:  Čistá, nešmykľavá podlaha, najlepšie gumový pás, alebo telocvičňa, stopky, meracie pásmo, dve méty vysoké maximálne 20 cm, krieda.

   Pokyny pre meraného:  Zaujmi polovysoký štartu. Na štartový povel examinátora (najlepšie „pripraviť sa – hop“) čo najrýchlejšie vybehni k protiľahlej méte, obehni ju a vráť sa tak, aby dráha medzi 2. a 3. úsekom tvorila „osmičku“. Na konci 3. úseku sa už méta neobieha, žiak sa jej iba dotkne rukou a najkrajšou dráhou sa vráti k cieľovej méte, ktorej sa opäť dotkne rukou. Test končí, keď sa žiak dotkne méty na štartovej čiare po predchádzajúcom behu. Čas meriame s presnosťou na 0,1 s.

   1.  SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA  – faktor odrazovej sily dolných končatín.

   Potreby na meranie:  Nešmykľavá, spevnená podložka (môže byť tenký gumový pás, stačia aj parkety, či palubovka v telocvični, meracie pásmo, lepiaca páska, rovná palička dlhá cca 80 cm, krieda.

   Pokyny pre meraného:  Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) predklon, hmit podrepmo do zapaženia, mohutne sa odraz so súčasným švihom paží vpred. Usiluj sa doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujmi vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred ani vzad do odmerania výkonu. Test sa vykonáva 2x prúdovou metódou, započítava sa lepší výsledok.

   1.  ĽAH – SED  -  faktor dynamickej sily brušného svalstva.

   Potreby na meranie:  Stopky, mäkká a rovná podložka (najlepšie žinienka, alebo gymnastický pás použitý na šírku).

   Pokyny pre meraného:  Zaujmi polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od seba vo vzdialenosti cca 30 cm, paže spojené vzpažmo za hlavou (prsty rúk zakliesnené do seba). Na signál vykonávaj sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 30 s (obidvomi lakťami sa dotýkaj súhlasných stehien (čo najbližšie kolien) a rukami – prstami alebo päţami sa dotkni pri každom ľahu podložky, prsty rúk sú neustále zopnuté za hlavou, ináč sa vykonaný sed – ľah neráta). Hodnotí a zapisuje sa počet správne prevedených a ukončených cvikov počas 30 sekúnd.

   1. VÝDRŽ V ZHYBE

   Potreby na meranie: Stopky, hrazdu, žinienku

   Pokyny pre meraného : Podhmatom sa zaves na hrazdu na šírku ramien, brada musí byť nad úrovňou hrazdy. Čas sa meria po zaujatí pozície. Brada sa nesmie dotýkať hrazdy.  Hodnotí sa počet sekúnd, pri správnom prevedení cviku.

   1. PREDKLON  –  faktor ohybnosti

   Potreby na meranie:  Pevná, stabilná najlepšie lavička alebo stolička (aj drevená pevná debna) vysoká aspoň 30 cm od zeme, na približne 50 cm vysoký a aspoň 30 cm široký kartónový papier nakreslíme rovnobežné čiary cez celú šírku od hora dole po 1 cm tak, že nula je asi 20 cm od horného okraja papiera. Každých 10 resp. 5 cm zvýrazníme pre ľahšie odčítanie výsledku čiaru. Takto pripravený papier pripevníme (pripneme alebo prilepíme ) k napr. lavičke tak, že nula je na úrovni hornej hrany. Smerom dole je približne 30 cm, smerom hore cca 20 cm.

   Pokyny pre meraného: Pred meraním sa rozcvič a ponaťahuj; najmä chrbticu a zadné stehenné svaly. V cvičebnom úbore, bez topánok sa postav vzpriamene na podložku tak, že špičky sa takmer dotýkajú papiera pripevneného vpredu na lavičke, chodidla sú rovnobežné, môžu byť maximálne od seba 10 cm. Voľne sa predkláňaj tak, aby si špičkami prstov dosiahol na prednej strane pripevneného papiera, čo najnižšie. Nie je dovolené pokrčiť nohy v kolenách, ani vykonať pohyb predklonenia hmitom. V konečnej polohe treba vydržať aspoň 2 s, aby examinátor odčítal výkon. Cvičenie vykonaj 2x po sebe, s krátkym odpočinkom.

   1.  HOD PLNOU LOPTOU  –  faktor výbušnej sily horných končatín

   Potreby na meranie: Niekoľko plných lôpt, hmotnosť každej je 2 kg (najlepšie 3), meracie pásmo, lepiaca páska, krieda, rovná palička dlhá 80 – 100 cm.

    Pokyny pre meraného:  Zaujmi stoj mierne rozkročný (vedľa meracieho pásma) – asi na šírku ramien; obe špičky chodidiel sú tesne pred čiaru hodu, chodidla sú vedľa seba, zakročenie ani vykročenie pred, v priebehu, ani po vykonaní hodu nie je dovolené. Pevne uchop loptu, vzpaž, zakloň sa (aby si nestratil rovnováhu) a hoď loptu „autovým vhadzovaním“ šikmo hore vpred tak, aby si dosiahol, čo najlepší výkon. Po hode nesmieš stratiť rovnováhu, nesmieš prepadnúť vpred (prešľap) a dotknúť sa akoukoľvek časťou tela priestoru, kde sa vykonáva meranie. Vykonávajú sa 3 pokusy, ihneď po sebe.

   Všeobecné motorické ukazovatele

   Dievčatá

                    

    

                      

    

   BODY

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   4x10

   nad 15,9

   15,8-15,3

   15,2-14,7

   14,6-14,1

   14,0-13,4

   13,3-12,8

   12,7-12,2

   12,1-11,6

   pod 11,5

   SKOK

   pod 118

   119-127

   128-137

   138-146

   147-155

   156-165

   166-174

   175-184

   nad 185

   Ľ-S 30s

       < 13

      14 – 15

      16 – 17

      18 – 19

      20 – 21

      22 – 23

      24 – 25

      26 – 27

        28 >

   Výdrž v zhybe

   0

       1 – 3

       4 – 6

       7 – 9

      10 – 13

      14 – 16

      17 – 19

      20 – 23

        24 >

   Predklon

   nad-4

   do -1

   do 2

   do 5

   do 8

   do 11

   do 14

   do 17

   nad 18

   HOD 2kg

   pod 2,1

   2,2-2,5

   2,6-3,0

   3,1-3,4

   3,5-3,7

   3,8-4,2

   4,3-4,6

   4,7-5,0

   nad 5,1

                      

    Chlapci

                    

   BODY

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   4x10

    nad 15,3

   15,2-14,7

   14,6-14,1

   14,0-13,6

   13,5-12,9

   12,8-12,3

   12,2-11,7

   11,6-11,2

   pod 11,1

   Výdrž v zhybe

         < 1

       2 – 7

       8 – 12

      13 – 18

      19 – 24

      25 – 30

      31 – 36

      37 – 41

       42 >

   SKOK

   pod 124

   125-134

   135-143

   144-151

   152-161

   162-170

   171-179

   180-188

   nad 189

   Ľ-S 30s

        < 14

      15 – 16

      17 – 18

      19 – 20

      21 – 22

      24 – 25

      26 – 27

      28 – 29

       30 >

   Predklon

   nad-8

   do-5

   do-2

   do 1

   do 4

   do 7

   do 10

   do 13

   nad 14

   HOD 2kg

   pod 2,9

   3,0-3,2

   3,3-3,5

   3,6-4,0

   4,1-4,5

   4,6-5,5

   5,6-6,5

   6,6-7,5

   nad 7,6

                                          

    

   5.ročník

   Veľmi nízka všeobecná pohybová výkonnosť:                    0 – 11 bodov

    Nízka všeobecná pohybová výkonnosť:                              12 – 24 bodov

    Stredná všeobecná pohybová výkonnosť:                          25 – 34 bodov

    Vysoká všeobecná pohybová výkonnosť:                            35 – 43 bodov

    Veľmi vysoká všeobecná pohybová výkonnosť:                44 – 54 bodov

    

   6.ročník

   Veľmi nízka všeobecná pohybová výkonnosť:                    0 – 13 bodov

    Nízka všeobecná pohybová výkonnosť:                              14 – 26 bodov

    Stredná všeobecná pohybová výkonnosť:                          27 – 32 bodov

    Vysoká všeobecná pohybová výkonnosť:                            33 – 44 bodov

    Veľmi vysoká všeobecná pohybová výkonnosť:                45 – 54 bodov

    

   Vypracovala Mgr. Zuzana Koníková

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie