• Organizácia školského roka

   • Školský rok sa začína 1. septembra 2020
    Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda)
    I. polrok
    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).
    II. polrok
    Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

    Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ 
    (zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p)

    Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2020 do 31.10.2020 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2020. Súbor testov je rovnaký pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.

    Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum.

    Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

    Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

    Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

    Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

    Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

    Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

    Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


    ZASADNUTIA PEDAGOGICKÝCH RÁD:

    • vstupná – august a september 2020
    • štvrťročná hodnotiaca PR – november 2020
    • hodnotiaca PR k I. polroku – najskôr 22. januára 2021
    • trištvrťročná PR – apríl 2021
    • hodnotiaca PR k II. polroku – najskôr 21. júna 2021
    • záverečná, hodnotiaca – jún 2021
    • a podľa potreby

    Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka
    1. september 2020 -  Deň ústavy
    15. september 2020 - Sedembolestná Panna Mária
    1. november 2020 - Sviatok všetkých svätých
    17. november 2020 - Deň boja za slobodu a demokraciu
    1. január 2021 - Deň vzniku SR
    6. január 2021 - Traja králi
    1. máj 2021 - Sviatok práce
    8. máj 2021 - Deň víťazstva nad fašizmom

    Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania
    Minister školstva, vedy, kultúry a športu SR môže prerušiť obdobie školského vyučovania v prípade nepredvídanej udalosti počas obdobia školského vyučovania (živelné pohromy, epidémia, pandémia). Ministerstvo školstva podáva informáciu o mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch. O spôsobe náhrady zameškaného školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy – napr. v čase prázdnin, v dňoch pracovného pokoja.  

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    28. október 2020

    (streda)

    29. október –

    30. október 2020

    2. november 2020

    (pondelok)

    vianoč

    22. december 2020

    (utorok)

    23. december 2020

    – 7. január 2021

    8. január 2021

    (piatok)

    polročné

    29. január 2021

    (piatok)

    1. február 2021

    (pondelok)

    2. február 2021

    (utorok)

    jar

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     

    12. február 2021

    (piatok)

    15. február –

    19. február 2021

    22. február 2021

    (pondelok)

    Košický kraj, Prešovský kraj

    19. február 2021

    (piatok)

    22. február –

    26. február 2021

    1. marec 2021

    (pondelok)

    Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

    26. február 2021 (piatok)

    1. marec –

    5. marec 2021

    8. marec 2021

    (pondelok)

    veľkonoč

    31. marec 2021

    (streda)

    1. apríl –
    6. apríl 2021

    7. apríl 2021

    (streda)

    letné

    30. jún 2021

    (streda)

    1. júl –

    31. august 2021

    2. september 2021

    (štvrtok)

     

    USMERNENIA MŠVVaŠ SR PRE OBDOBIE PO UKONČENÍ PRERUŠENIA ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH 

    1. Škola vykoná mapovanie priebehu dištančného vzdelávania - cieľom je zistiť, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane učiteľov a na strane žiakov a navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade nutnosti opätovného prerušenia vyučovania. Toto mapovanie sa medzi učiteľmi uskutoční v poslednom augustovom týždni a medzi žiakmi v dňoch 2.- 4. 9. 2020.

    Toto mapovanie bude súčasťou správy o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, termín na vypracovanie tejto správy je do 15. 9. 2020.

    2. Na začiatku školského roka škola vykoná zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách, v termíne do 31.10.2020.

    3. Pre základné školy vydalo ministerstvo školstva Dodatok č. 7 k Štátnym vzdelávacím programom, ktorým pripravilo pre školy nástroje na uľahčenie prekonania dôsledkov mimoriadnej situácie.

    Dodatok obsahuje:

    a./ Upravené vzdelávacie štandardy pre 1.-3. ročník ZŠ, ktoré je možné použiť pre žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 boli žiakmi 1. a 2. ročníka;

    • metodickú pomoc s ich uplatnením poskytne Štátny pedagogický ústav;
    • doterajšie štandardy sú stále platné – škola sa môže rozhodnúť, či bude postupovať podľa upravených štandardov, alebo podľa doterajších štandardov;

    b./ Pre všetkých žiakov základnej školy, ktorých sa dotklo prerušenie vyučovania v školskom roku 2019/2020:

    je možné presúvať učivo do vyšších ročníkov;

    • rozsah preberaného učiva odporúčame obmedziť na minimum požadované Štátnym vzdelávacím programom (nepreberať učivo navyše, aj keby bolo v učebniciach!!!);
    • ak nie je možné ani pri vynaložení najväčšieho úsilia zvládnuť celý rozsah vzdelávacích štandard ŠVP, je možné tento rozsah v školskom roku 2020/21 v nevyhnutne potrebnej miere redukovať. Takúto redukciu odsúhlasí pedagogická rada kedykoľvek v priebehu školského roka 2020/2021 a zaznamená sa v školskom vzdelávacom programe ako zmena platná pre jeden školský. Redukcia rozsahu vzdelávacích štandardov nie je možná v predmetoch, ktoré sú v školskom roku 2020/2021 profilovými predmetmi pre prijímacie skúšky na stredné školy (https://www.minedu.sk/data/att/15231.pdf), t.j. v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny ak je vyučovacím jazykom, slovenský jazyk a slovenská literatúra, cudzí jazyk, matematika, biológia, chémia, dejepis;

    c./ Pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 2019/2020 žiakmi 3. a 4. ročníka je možné učivo presúvať aj medzi stupňami vzdelávania (učivo 4. ročníka môže byť presunuté do piateho ročníka).

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie