• Organizácia školského roka

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice

      

     Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      

     Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 04. 09. 2023 (pondelok) v priestoroch školy podľa uvedeného rozpisu:

     Slávnostné otvorenie školského roka sa pre 1. ročník sa uskutoční v jedálni školy o 8:00 h do 8:30 h. Následne sa prváci s triednymi učiteľkami presunú do svojich tried. Ukončenie prvého dňa bude o 11:00 h.

     Slávnostné otvorenie pre žiakov 2. - 9. ročníka sa uskutoční v kmeňových triedach.

     Od 9:00 h do 11:00 h pre žiakov 2. - 4. ročníka a pre žiakov 5. - 9. ročníka v čase od 9:00 h do 10:30 h.

     Prváci s rodičmi a žiaci 2. - 9. ročníka sa budú zhromažďovať pred školou, odkiaľ ich vyzdvihnú triedne učiteľky.

     Školská jedáleň ani ŠKD dňa 04.09.2023 nebude v prevádzke.

     Všetci žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie nezabudnite sa prihlásiť na obed v školskej jedálni. Pre prihlásených žiakov sa bude vydávať strava v školskej jedálni až od 05. 09. 2023.

     Dĺžka a organizácia vyučovania  

     05.09.2023

      • Žiaci I. ročníka – 3 vyučovacie hodiny,

      • žiaci II. – IV. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,

     • žiaci V. – IX. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania.

     Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zreteľom na adaptáciu žiakov v škole, oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP a triednymi pravidlami.

     06.09.2023

      • Žiaci 2. - 9. ročníka: triedne teambuildingy

       07. a 08. 09. 2023

     Vyučovanie bude prebiehať podľa dočasného rozvrhu vyučovacích hodín.

     • ranný školský klub detí od 6:30 h - 7:45  v zbernej triede na poschodí,

     • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17:00 h,

     • školská jedáleň vydáva obedy podľa presne stanoveného rozpisu stravovania.

     od 11. 09. 2023 

      • vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín.

      

      

     ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2023/2024.

      

     ·        Organizácia školského roka (§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.) 1.1 Obdobie školského vyučovania a. Školský rok sa začína 1. septembra 2023.

     ·        Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).

     ·        Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

     ·        Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

      

     Celoslovenské testovania žiakov základných škôl

     5. roč. - zrušené

     9. roč. -T9 riadny termín 20. 03. 2024 (streda) matematika, slovenský jazyk a literatúra

                 T9 náhradný termín 05. 04. 2024 (štvrtok) matematika, slovenský jazyk a literatúra

      

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

      

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     27. október 2023

     (piatok)

     30. október –

     31. október 2023

     2. november 2023

     (štvrtok)

     vianoč

     22. december 2023

     (piatok)

     23. december 2023

     – 5. január 2024

     8. január 2024

     (pondelok)

     jar

     Banskobystrický kraj, Žilinský kraj Trenčiansky kraj

     16. február 2024

     (piatok)

     19. február –

     23. február 2024

     26. február 2024

     (pondelok)

     Košický kraj, Prešovský kraj 

     23. február 2024

     (piatok)

     26. február –

     1. marec 2024

     4. marec 2024

     (pondelok)

     Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

     1. marec 2024

     (piatok)

     4. marec –

     8. marec 2024

     11. marec 2024

     (pondelok)

     veľkonoč

     27. marec 2024

     (streda)

     28. marec - 2. apríl 2024

     3. apríl 2024

     (streda)

     letné

     28. jún 2024

     (piatok)

     1. júl –

     31. august 2024

     2. september 2024

     (pondelok)