• Organizácia školského roka

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice

     

    Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     

    Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 (štvrtok) v priestoroch školy podľa prijatých hygienicko-epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a uvedeného rozpisu:

    Slávnostné otvorenie školského roka sa pre I. ročník sa uskutoční v jedálni školy o 8:00 do 8:45. Slávnostné otvorenie pre II. – IX. ročníky sa uskutoční  v kmeňových triedach žiakov od 9:00 do 10:30.

    Vstup zákonných zástupcov, rodičov (iných členov rodiny, sprievodcov) do budovy školy je zakázaný. Žiaci sa budú zhromažďovať pri svojich triednych učiteľoch v čase od 8:45hod pred vstupom do školy.

    Ranný školský klub detí a školská jedáleň dňa 02.09.2021 –nebude v prevádzke, poobedňajšia ŠKD bude v prevádzke do 13:00.

    Všetci žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie nezabudnite sa prihlásiť na obed v školskej jedálni. Pre prihlásených žiakov sa bude vydávať strava v školskej jedálni až od 3.9.2021. podľa harmonogramu stravovania školskej jedálne.

     Príchod žiakov do školy od 03. 09 -17. 09

     

    I. ročník

    Príchod do školy – ranný filter

    8:10

     

    II. – IV. ročník

    Príchod do školy – ranný filter

    7:15 – 7:45

     

    V. - IX. roč.

    Príchod do školy – ranný filter

    7:45 – 8:05

    Obed

    Podľa rozpisu stravovania školskej jedálne

    ŠKD podľa oddelení

    Od 6:45 - 16:00

     

     

    Dĺžka a organizácia vyučovania   03.09.2021

     • Žiaci I. ročníka – 3 vyučovacie hodiny,

     • žiaci II. – IV. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,

    • žiaci V. – IX. ročníka – 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu stolovania. Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zreteľom na adaptáciu žiakov v škole, oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP, triednymi pravidlami, opatrenia proti minimalizácii šírenia koronavírusu.

     Od 6. septembra 2021

    Vyučovanie od 06.09.2021 bude prebiehať podľa rozvrhu vyučovacích hodín.

    • ranný školský klub detí od 6:45 - 7:45  v kmeňových triedach,

    • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 16.00,

    • školská jedáleň vydáva obedy podľa presne stanoveného rozpisu stravovania.

     

    ŠKOLSKÝ SEMAFOR MŠVVaŠ SR VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19

    Celé znenie: ŠKOLSKÝ SEMAFOR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

    1. Žiak pri prvom nástupe do školy (predkladá prostredníctvom Edupage alebo na tlačive, nájdete v prílohe) – PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, a pri každom prerušení dochádzky na tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

    2. Pozitivitu (COVID-19) žiaka, zákonného zástupcu alebo člena spoločnej domácnosti je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť OBRATOM triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy prostredníctvom mailu riaditel@zsuzhorodska.sk alebo telefonicky: +421 903 903 085(riaditeľ školy).

    3. Žiak a zamestnanec má prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

     4. Zákonný zástupca zabezpečí žiakovi na každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.

    5. Žiak si vždy po príchode do triedy odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Na utieranie rúk použijú jednorazové papierové utierky.

    6. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (obratom o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

    OCHORENIE COVID-19 – ÚZKY KONTAKT, VÝNIMKY Z KARANTÉNY :

    Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:

     1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,

    2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,

    3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,

    4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo 5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky. Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

    Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

    a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

    b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

    c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

    d) prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“.

    V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, tak bude môcť riaditeľ školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok.

     

     Vypracovala: Mgr. Jana Nimcová                                     Schválil: RNDr. Mikuláš Tóth


    ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2021/2022.

     

    ·        Organizácia školského roka (§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.) 1.1 Obdobie školského vyučovania a. Školský rok sa začína 1. septembra 2021.

    ·        Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

    ·        Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

    ·        Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

     

    Celoslovenské testovania žiakov základných škôl

    5. roč. - T5 18 . 5. 2022 (streda) matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra* 9. roč. -T9 riadny termín 6. 4. 2022 (streda) matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk T9 náhradný termín 21. 4. 2022 (štvrtok) matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    27. október 2021

    (streda)

    28. október –

    29. október 2021

    2. november 2021

    (utorok)

    vianoč

    22. december 2021

    (streda)

    23. december 2021

    – 7. január 2022

    10. január 2022

    (pondelok)

    polročné

    3. február 2022

    (štvrtok)

    4. február 2022

    (piatok)

    7. február 2022

    (pondelok)

    jar

    Košický kraj,

    Prešovský kraj 

     

    18. február 2022

    (piatok)

    21. február –

    25. február 2022

    28. február 2022

    (pondelok)

    Bratislavský kraj, 

    Nitriansky kraj, Trnavský kraj

    25. február 2022

    (piatok)

    28. február –

    4. marec 2022

    7. marec 2022

    (pondelok)

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj Trenčiansky kraj

    4. marec 2022

    (piatok)

    7. marec –

    11. marec 2022

    14. marec 2022

    (pondelok)

    veľkonoč

    13. apríl 2022

    (streda)

    14. apríl –
    19. apríl 2022

    20. apríl 2022

    (streda)

    letné

    30. jún 2022

    (štvrtok)

    1. júl –

    31. august 2021

    5. september 2022

    (pondelok)

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie