• Organizácia školského roka

   • Školský rok sa začína 1. septembra 2021
    Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok)
    I. polrok
    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2021 (pondelok).
    II. polrok
    Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

    Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ 
    (zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p)

    Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2021 do 31.10.2021 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je rovnaký pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.

    Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum.

    Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

    Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

    Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2021. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

    Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

    Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

    Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).

    Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


    ZASADNUTIA PEDAGOGICKÝCH RÁD:

    • vstupná – august a september 2021
    • štvrťročná hodnotiaca PR – november 2021
    • hodnotiaca PR k I. polroku – najskôr 22. januára 2022
    • trištvrťročná PR – apríl 2022
    • hodnotiaca PR k II. polroku – najskôr 21. júna 2022
    • záverečná, hodnotiaca – jún 2022
    • a podľa potreby

    Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka
    1. september 2021 -  Deň ústavy
    15. september 2021 - Sedembolestná Panna Mária
    1. november 2021 - Sviatok všetkých svätých
    17. november 2021 - Deň boja za slobodu a demokraciu
    1. január 2022 - Deň vzniku SR
    6. január 2022 - Traja králi
    1. máj 2022 - Sviatok práce
    8. máj 2022 - Deň víťazstva nad fašizmom

    Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania:
    Minister školstva, vedy, kultúry a športu SR môže prerušiť obdobie školského vyučovania v prípade nepredvídanej udalosti počas obdobia školského vyučovania (živelné pohromy, epidémia, pandémia). Ministerstvo školstva podáva informáciu o mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania v hromadných oznamovacích prostriedkoch. O spôsobe náhrady zameškaného školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy – napr. v čase prázdnin, v dňoch pracovného pokoja.  

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    27. október 2021

    (streda)

    28. október –

    29. október 2021

    2. november 2021

    (utorok)

    vianoč

    22. december 2021

    (streda)

    23. december 2021

    – 7. január 2022

    10. január 2022

    (pondelok)

    polročné

    3. február 2022

    (štvrtok)

    4. február 2022

    (piatok)

    7. február 2022

    (pondelok)

    jar

    Košický kraj,

    Prešovský kraj 

     

    18. február 2022

    (piatok)

    21. február –

    25. február 2022

    28. február 2022

    (pondelok)

    Bratislavský kraj, 

    Nitriansky kraj, Trnavský kraj

    25. február 2022

    (piatok)

    28. február –

    4. marec 2022

    7. marec 2022

    (pondelok)

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj Trenčiansky kraj

    4. marec 2022

    (piatok)

    7. marec –

    11. marec 2022

    14. marec 2022

    (pondelok)

    veľkonoč

    13. apríl 2022

    (streda)

    14. apríl –
    19. apríl 2022

    20. apríl 2022

    (streda)

    letné

    30. jún 2022

    (štvrtok)

    1. júl –

    31. august 2021

    5. september 2022

    (pondelok)

     

    USMERNENIA MŠVVaŠ SR PRE OBDOBIE PO UKONČENÍ PRERUŠENIA ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH 

    1. Škola vykoná mapovanie priebehu dištančného vzdelávania - cieľom je zistiť, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane učiteľov a na strane žiakov a navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade nutnosti opätovného prerušenia vyučovania. Toto mapovanie sa medzi učiteľmi uskutoční v poslednom augustovom týždni a medzi žiakmi v dňoch 2.- 4. 9. 2020.

    Toto mapovanie bude súčasťou správy o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, termín na vypracovanie tejto správy je do 15. 9. 2020.

    2. Na začiatku školského roka škola vykoná zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách, v termíne do 31.10.2020.

    3. Pre základné školy vydalo ministerstvo školstva Dodatok č. 7 k Štátnym vzdelávacím programom, ktorým pripravilo pre školy nástroje na uľahčenie prekonania dôsledkov mimoriadnej situácie.

    Dodatok obsahuje:

    a./ Upravené vzdelávacie štandardy pre 1.-3. ročník ZŠ, ktoré je možné použiť pre žiakov, ktorí v školskom roku 2019/2020 boli žiakmi 1. a 2. ročníka;

    • metodickú pomoc s ich uplatnením poskytne Štátny pedagogický ústav;
    • doterajšie štandardy sú stále platné – škola sa môže rozhodnúť, či bude postupovať podľa upravených štandardov, alebo podľa doterajších štandardov;

    b./ Pre všetkých žiakov základnej školy, ktorých sa dotklo prerušenie vyučovania v školskom roku 2019/2020:

    je možné presúvať učivo do vyšších ročníkov;

    • rozsah preberaného učiva odporúčame obmedziť na minimum požadované Štátnym vzdelávacím programom (nepreberať učivo navyše, aj keby bolo v učebniciach!!!);
    • ak nie je možné ani pri vynaložení najväčšieho úsilia zvládnuť celý rozsah vzdelávacích štandard ŠVP, je možné tento rozsah v školskom roku 2020/21 v nevyhnutne potrebnej miere redukovať. Takúto redukciu odsúhlasí pedagogická rada kedykoľvek v priebehu školského roka 2020/2021 a zaznamená sa v školskom vzdelávacom programe ako zmena platná pre jeden školský. Redukcia rozsahu vzdelávacích štandardov nie je možná v predmetoch, ktoré sú v školskom roku 2020/2021 profilovými predmetmi pre prijímacie skúšky na stredné školy (https://www.minedu.sk/data/att/15231.pdf), t.j. v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny ak je vyučovacím jazykom, slovenský jazyk a slovenská literatúra, cudzí jazyk, matematika, biológia, chémia, dejepis;

    c./ Pre žiakov, ktorí boli v školskom roku 2019/2020 žiakmi 3. a 4. ročníka je možné učivo presúvať aj medzi stupňami vzdelávania (učivo 4. ročníka môže byť presunuté do piateho ročníka).

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie