• Organizácia školského roka

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice

      

     Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      

     Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05. 09. 2022 (pondelok) v priestoroch školy podľa uvedeného rozpisu:

     Slávnostné otvorenie školského roka sa pre I. ročník sa uskutoční v kultúrno-spoločenskej miestnosti školy o 8:00 h do 8:45 h. Slávnostné otvorenie pre II. – IX. ročníky sa uskutoční  v kmeňových triedach žiakov od 9:00 h do 11:00 h v kmeňových triedach.

     Prváci s rodičmi a žiaci 2. - 9. ročníka sa budú zhromažďovať pred školou, odkiaľ ich vyzdvihnú triedne učiteľky.

     Školská jedáleň ani ŠKD dňa 05.09.2022 nebude v prevádzke.

     Všetci žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie nezabudnite sa prihlásiť na obed v školskej jedálni. Pre prihlásených žiakov sa bude vydávať strava v školskej jedálni až od 6. 9. 2022.

     Dĺžka a organizácia vyučovania  

     06.09.2022

      • Žiaci I. ročníka – 3 vyučovacie hodiny,

      • žiaci II. – IV. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,

     • žiaci V. – IX. ročníka – 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania.

     Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zreteľom na adaptáciu žiakov v škole, oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZP, triednymi pravidlami, opatrenia proti minimalizácii šírenia koronavírusu.

       07. a 08. 09. 2022

     Vyučovanie bude prebiehať podľa dočasného rozvrhu vyučovacích hodín.

     • ranný školský klub detí od 6:30 h - 7:45  v zbernej triede na poschodí,

     • poobedňajší školský klub detí po skončení vyučovania do 17:00 h,

     • školská jedáleň vydáva obedy podľa presne stanoveného rozpisu stravovania.

     09. 09. 2022

      • Žiaci 2. - 4. ročníka: didaktické hry,

      • žiaci 5. - 9. ročníka: účelové cvičenie.

     od 12. 09. 2022 

      • vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín.

     VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19 vydané MŠVVaŠ

     Celé znenie: Microsoft Word - Zelená otvoreným školám.docx (minedu.sk)

     1. Žiak pri prvom nástupe do školy (predkladá prostredníctvom Edupage alebo na tlačive, nájdete v prílohe) – PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, a pri každom prerušení dochádzky na päť a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

     2. Pozitivitu (COVID-19) žiaka je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť OBRATOM triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy prostredníctvom mailu riaditel@zsuzhorodska.sk alebo telefonicky: +421 903 903 085 (riaditeľ školy).

     3. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (obratom o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

     V prípade viacerých potvrdených pozitívnych prípadov COVID-19 v triede, bude môcť riaditeľ školy prerušiť prezenčné vzdelávanie a prejsť na dištančné vyučovanie.

      

      Vypracovala: Mgr. Jana Nimcová                                     Schválil: RNDr. Mikuláš Tóth

      

     ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva nasledovné pokyny k organizácii školského roka 2022/2023.

      

     ·        Organizácia školského roka (§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.) 1.1 Obdobie školského vyučovania a. Školský rok sa začína 1. septembra 2022.

     ·        Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).

     ·        Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).

     ·        Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

      

     Celoslovenské testovania žiakov základných škôl

     5. roč. - T5 17. 05. 2023 (streda) matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra* 9. roč. -T9 riadny termín 22. 03. 2023 (streda) matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk T9 náhradný termín 04. 04. 2022 (štvrtok) matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

      

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

      

      

     Prázdniny

     Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

     Termín prázdnin

     Začiatok vyučovania po prázdninách

     jesenné

     27. október 2022

     (štvrtok)

     28. október –

     31. október 2022

     2. november 2022

     (streda)

     vianoč

     22. december 2022

     (štvrtok)

     23. december 2022

     – 7. január 2023

     9. január 2023

     (pondelok)

     jar

     Bratislavský kraj, 

     Nitriansky kraj, Trnavský kraj

      

     17. február 2023

     (piatok)

     20. február –

     24. február 2023

     27. február 2023

     (pondelok)

     Banskobystrický kraj, Žilinský kraj Trenčiansky kraj

     24. február 2023

     (piatok)

     27. február –

     3. marec 2023

     6. marec 2023

     (pondelok)

     Košický kraj,

     Prešovský kraj 

     3. marec 2023

     (piatok)

     6. marec –

     10. marec 2023

     13. marec 2023

     (pondelok)

     veľkonoč

     5. apríl 2023

     (streda)

     6. apríl –
     11. apríl 2023

     12. apríl 2023

     (streda)

     letné

     30. jún 2023

     (piatok)

     1. júl –

     31. august 2023

     4. september 2023

     (pondelok)

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • zsu@centrum.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie