• Zápis predškolákov do 1. ročníka

    •  Videá:
      O škole: Comp_1_1.mp4
      Príďte k nám: pozvanka_do_skoly.mp4   
      
      
      Vážení rodičia,
      

      zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok  2022/2023 sa uskutoční v termínoch:

     01. 04. 2021 v čase: 14.00 h - 18.00 h,
     02. 04. 2021 v čase: 08.00 h - 12.00 h.

     Zapisujú sa deti, ktoré:

     • boli narodené od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016,
     • mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

     V tomto školskom roku prebehne osobný zápis budúcich prváčikov, za fyzickej prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa, aj dieťaťa samotného. K zápisu je nutné priniesť:

     - rodný list dieťaťa,
     - občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa.
      
     K zápisu je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku Základná škola Užhorodská 39, Košice (edupage.org) a žiadosť, ktorú dostanete v škole.
      
     Prihlášku k zápisu na ZŠ je potrebné podpísať obidvoma zákonnými zástupcami. 
      
     enlightenedPokiaľ bude dieťa v tomto období choré, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom na adrese riaditel@zsuzhorodska.sk, dohodneme si ďalší postup. 
      
      
     Ďalšie špeciálne tlačivá: 

     Pisomne_vyhlasenie_podpis_druheho_ZZ.docx  - V prípade, ak zadováženie súhlasu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a podpísanie prihlášky len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, vyplňte a prineste toto tlačivo.

     Pisomne_vyhlasenie_podpisovat_bude_1ZZ.docx - Ak po vzájomnej dohode zákonní zástupcovia rozhodnú, že podpisovať všetky písomnosti bude len jeden zákonný zástupca, vyplňte a prineste toto tlačivo.

     ziadost_odklad_psd_22-23.docx - Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne vek 6 rokov a nedosiahne školskú zrelosť, žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky, prosíme vyplniť a priniesť toto tlačivo. Spolu so žiadosťou o odklad PSD je nutné dodať aj vyjadrenie z CPPPaP, vyjadrenie všeobecného lekára a informovaný súhlas zákonného zástupcu.

     ziadost_predcasne_zaskolenie_22-23.docx - Ak chcete svoje dieťa predčasne zaškoliť (k 31. 8. 2022 nedosiahne vek 6 rokov), je potrebné vyplniť a priniesť žiadosť o predčasné zaškolenie. Spolu s ňou je nutné dodať aj Potvrdenie_o_PSD - potvrdenie materskou školou o získaní predprimárneho vzdelania, vyjadrenie CPPPaP a vyjadrenie všeobecného lekára.

     Potvrdenie_o_PSD_predcastne_zaskolenie.docx - Ak chcete svoje dieťa predčasne zaškoliť (k 31. 8. 2022 nedosiahne vek 6 rokov), je potrebné vyplniť a priniesť toto tlačivo - potvrdenie materskou školou o získaní predprimárneho vzdelania.

      

     Dieťa môže zákonný zástupca zapísať iba na jednu základnú školu.

     Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na základnú školu vydá riaditeľ školy do 15. 06. 2022.
      

      

     ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

     Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022 (vrátane) a nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. 

     ziadost_odklad_psd_22-23.docx

     PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE

     Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast a predložení dokladu o získaní predprimárneho vzdelania.

     V prípade, ak žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky alebo predčasné zaškolenie dieťaťa, prineste vyplnenú Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, resp. Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa k zápisu spolu s prílohami k žiadosti (vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie CPPPaP). 

     Potvrdenie_o_PSD_predcastne_zaskolenie.docx

     ziadost_predcasne_zaskolenie_22-23.docx

     Pre rodičov/zákonných zástupcov detí je formulár žiadosti o posúdenie školskej pôsobilosti dostupný aj na webovej stránke CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice