• Zápis predškolákov do 1. ročníka

    •  Videá:
      O škole: Comp_1_1.mp4
      Príďte k nám: pozvanka_do_skoly.mp4   
      
      

      Vážení rodičia,

     ak máte doma predškoláka a rozhodli ste sa ho zapísať k nám, prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie k zápisu:

      

      👉🏻zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok  2023/2024 sa uskutoční v termínoch:

     14. 04. 2023 v čase: 14.00 h - 18.00 h,
     15. 04. 2023 v čase: 08.00 h - 12.00 h.

     👉🏻Zapisujú sa deti, ktoré k 31.08. 2023 dovŕšia vek 6 rokov ( s výnimkou predčasne zaškolených detí) alebo mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky,

     👉🏻 povinnosť zápisu sa vzťahuje aj na deti, ktoré budú pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania,

     👉🏻zápisu sa zúčastňuje dieťa spolu so zákonnými zástupcami,

     👉🏻 o zápis je možné požiadať prostredníctvom elektronického formulára prihlášky alebo vyplnením prihlášky v listinnej podobe, 

     👉🏻 link na elektronickú prihlášku: Základná škola Užhorodská 39, Košice (edupage.org)

     👉🏻 údaje o dieťati musia súhlasiť s údajmi uvedenými v rodnom liste dieťaťa,

     👉🏻 prihlášku nie je nutné vytlačiť,

     👉🏻 školou vytlačenú prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia až v čase zápisu priamo v škole,

     👉🏻 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladá spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

     👉🏻K zápisu je nutné priniesť:

     - rodný list dieťaťa,

     - občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa.

      

     Tešíme sa, že sa stanete súčasťou našej školskej rodiny :-) 

      

      
      
     Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.
     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
     · jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
     · ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,
     · alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
     · jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať)
     · alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením).
     Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

      

     Dieťa môže zákonný zástupca zapísať iba na jednu základnú školu.

     Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na základnú školu vydá riaditeľ školy do 15. 06. 2023.
      

      

     ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

     Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.
     Materská škola už nemôže odporúčať rodičom pred zápisom na povinnú školskú dochádzku požiadať o odklad, môže im len odporúčať požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:
     a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
     b) písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
     c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     ziadost_odklad_psd_22-23.docx

     PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE

     Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast a predložení dokladu o získaní predprimárneho vzdelania.

     V prípade, ak žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky alebo predčasné zaškolenie dieťaťa, prineste vyplnenú Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, resp. Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa k zápisu spolu s prílohami k žiadosti (vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenie CPPPaP). 

     Potvrdenie_o_PSD_predcastne_zaskolenie.docx

     ziadost_predcasne_zaskolenie_22-23.docx

     Pre rodičov/zákonných zástupcov detí je formulár žiadosti o posúdenie školskej pôsobilosti dostupný aj na webovej stránke CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice

      

     Ďalšie špeciálne tlačivá: 

     Cestne_vyhlasenie.docx  - V prípade, ak zadováženie súhlasu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a podpísanie prihlášky len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, vyplňte a prineste toto tlačivo.

     Pisomne_vyhlasenie.docx - Ak po vzájomnej dohode zákonní zástupcovia rozhodnú, že podpisovať všetky písomnosti bude len jeden zákonný zástupca, vyplňte a prineste toto tlačivo.

     Elektronicka_prihlaska_dodatok.docx - V prípade vyplnenia elektronickej prihlášky je dodatok k elektronickej prihláške nevyhnutný.

     ziadost_odklad_psd_22-23.docx - Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne vek 6 rokov a nedosiahne školskú zrelosť, žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky, prosíme vyplniť a priniesť toto tlačivo. Spolu so žiadosťou o odklad PSD je nutné dodať aj vyjadrenie z CPPPaP, vyjadrenie všeobecného lekára a informovaný súhlas zákonného zástupcu.

     ziadost_predcasne_zaskolenie_22-23.docx - Ak chcete svoje dieťa predčasne zaškoliť (k 31. 8. 2022 nedosiahne vek 6 rokov), je potrebné vyplniť a priniesť žiadosť o predčasné zaškolenie. Spolu s ňou je nutné dodať aj Potvrdenie_o_PSD - potvrdenie materskou školou o získaní predprimárneho vzdelania, vyjadrenie CPPPaP a vyjadrenie všeobecného lekára.

     Potvrdenie_o_PSD_predcastne_zaskolenie.docx - Ak chcete svoje dieťa predčasne zaškoliť (k 31. 8. 2022 nedosiahne vek 6 rokov), je potrebné vyplniť a priniesť toto tlačivo - potvrdenie materskou školou o získaní predprimárneho vzdelania.

      
      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje