• Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje   

          a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,       

      b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,     

        c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.

      B.1. Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školské zariadenia sú v prevádzke na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

      2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo zamestnancami príslušnej školy alebo školského zariadenia, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.

      3. Prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie sa uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.

      4. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä       

       a) výlety a exkurzie,       

       b) športové výcviky a školské športové súťaže,       

       c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,     

         d) kurzy na ochranu života a zdravia,       

       e) kurzy pohybových aktivít v prírode,       

       f) saunovanie,       

       g) dni otvorených dverí

      .5. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

      6. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      7. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.

      8. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 6 a 7, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

      9. Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní výchovy a vzdelávania v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takéto deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

      10. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona     

       a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,       

      b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,     

       c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

      11. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

      12. Škola oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch vo vzťahu k výskytu ochorenia COVID-19 na škole a o spôsobe zabezpečenia školského vyučovania počas krízovej situácie v rozsahu a spôsobom určenom ministerstvom        a) každý pondelok a       

      b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

      13. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/18439:2-A1810 z 15. októbra 2021.Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      Odôvodnenie:Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, ktorým bol vyhlásený v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 25. novembra 2021 núdzový stav z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenie slobody pohybu a pobytu.Termín vianočných prázdnin sa určuje v nadväznosti na potrebu zníženia mobility v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021.

     • Nové Rozhodnutie ministra školstva - ospravedlnenie neprítomnosti žiaka

      ROZHODNUTIE

       

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 sa s účinnosťou od 18. októbra 2021 mení takto:

      Bod 6 znie: „6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

      a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka

      b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

      c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“.

      Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

      Odôvodnenie: V súvislosti s epidemickou situáciou a sezónnymi ochoreniami sa mení aj situácia v ambulanciách ošetrujúcich lekárov. Cieľom navrhovanej zmeny je znižovanie počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov. Za dochádzku do školy a zdravotný stav dieťaťa zodpovedá jeho zákonný zástupca.

       

      Vaša Užhorodská

       

     • Online triedny aktív

      👉 ZŠ Užhorodská pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na 👩‍💻 online triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 30.9.2021 (štvrtok)  🕗 Čas a 📩 link pripojenia po jednotlivých triedach Vám bude doručený triednou učiteľkou.😉 #vasauzhorodska🍀

     • Dobrovoľné testovanie na začiatku a v priebehu školského roka 2021/2022

      - Kloktacie testy na začiatku školského roka 2021/2022

       - Antigénové samotesty na domáce testovanie v priebehu školského roka 2021/2022

      Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia žiakov,

      čaká nás nový školský rok 2021/2022, ktorý bude, istým spôsobom, opäť poznačený prebiehajúcou pandémiou. V súvislosti s otvorením nového Vás informujeme o možnostiach, ktoré majú všetci žiaci našej školy (neočkovaní, očkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19):

      1. Dobrovoľné testovanie žiakov PCR kloktacími testami - výplachom ústnej dutiny Predpokladaný termín realizácie testovania: 2.9. – 5.9.2021 (presný termín realizácie testovania, bude oznámený  až po dohode so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje dodanie a vyhodnotenie testov. Rodičia a zákonní zástupcovia, ktorí prejavia záujem o dobrovoľné testovanie svojho dieťaťa, poprosíme potvrdiť záujem cez školský informačný portálu Edupage). Záujem je potrebné nahlásiť najneskôr 25.8.2021 do 12:00 prostredníctvom Edupage – v sekcii PRIHLASOVANIE - Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu / Udelenie súhlasu dotknutej osoby (šk. rok 2021/22).

       2. Dobrovoľné domáce samotestovanie žiakov antigénovými testami. Pokiaľ sa rodičia/zákonní zástupcovia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania antigénovými testami, odporúča sa realizovať každý pondelok a štvrtok pred nástupom dieťaťa do školy, alebo kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Záujem je potrebné nahlásiť najneskôr 25.8.2021 do 12:00  prostredníctvom Edupage – v sekcii PRIHLASOVANIE - Zisťovanie záujmu o domáce samotesty. O presnom termíne distribúcie testov rodičom/zákonným zástupcom žiaka budete informovaní prostredníctvom Edupage.

       Rodičia/zákonní zástupcovia žiakov I. ročníka a žiakov, ktorí prestupujú do našej školy z iných škôl od 1. septembra 2021 dostali na mail prihlasovacie údaje do školského informačného portálu Edupage v priebehu dnešného dňa. Prihlasovacie údaje boli poslané notifikačným e-mailom.

       

      Po 25.8.2021 po 12:00 už nebude možné požiadavky na testovania  akceptovať.

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

       

      S pozdravom vedenie školy

       

     • DOTÁCIA na stravu OD 1. 9. 2021

      Od nového školského roku 2021/2022 dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu pre žiakov ZŠ.  

      Na poskytnutie dotácie na stravu sú oprávnené deti, ktoré:

      a) navštevujú ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

      b) žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotne núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

      c) žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo si nemohol uplatniť na dané dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia

      Na základe vyššie spomenutých informácií žiadame rodičov, ktorí spĺňajú podmienky a chcú využiť poskytnutie dotácie na stravu, aby predložili nasledovné potvrdenia:

      - potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo

      - potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima alebo

      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa/deti (vzor v prílohe)

      POTVRDENIA ŽIADAME DORUČIŤ na ZŠ do 22.7.2021  (t.č.0911 142 144, 0911 897 589)

      Stravu pre deti, ktoré nespadajú ani do jednej skupiny bude rodič/zákonný zástupca uhrádzať v plnej výške.

      Podmienky poskytovania dotácie pre oprávnené deti ostávajú  nezmenené:

      1. Zúčastniť sa vyučovacieho procesu

      2. Odobrať obed

      cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_zvyhodnenia_2021.docx​​​​​​​


     • NOVÉ PRAVIDLÁ pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy

      NOVÉ PRAVIDLÁ pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy:

      - žiaci si na telesnú a športovú výchovu prinesú cvičebný úbor na prezlečenie,

      - môžu sa využívať šatne na prezlečenie do cvičebného úboru,

      - prioritne sa telesná a športová výchova bude vyučovať v exteriéri, ak to počasie neumožní, môže sa vyučovať aj v telocvični,

      - počas vykonávania športovej aktivity, žiaci nemajú prekryté horné dýchacie cesty.

      Tieto opatrenia vyplývajú z:

      - COVID športového semaforu a COVID školského semaforu. V prípade zmeny Vás budú kontaktovať vyučujúci TSV a SRL

      VašaUžhorodská

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje