• Žiacka školská rada pri Základnej škole Užhorodská 39, Košice

     Školský rok 2021/2022

      

     ŽSR bude pracovať podľa aktuálnych epidemiologických nariadení.

      

      

     Žiacka školská rada

     Žiacka školská rada ŽSR je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde školy, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mala by vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

     Cieľom ŽSR je viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

     Taktiež naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, nájsť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať školu demokracie a života.

     Poslanie a ciele žiackej školskej rady

     • Riešenie výchovno-vzdelávacích problémov
     • Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole
     • Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi
     • Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov
     • Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie
     • Riešenie priestupkov žiakov voči školskému poriadku

      

      

     Pedagogický koordinátor: Mgr. Jana Nimcová

     Predseda: Tobias Cienky

     Podpredseda: Natália Vaľová

     • zapisovateľ žiackej školskej rady: Karin Hajdučková, Lukáš Mrážik
     • kultúrny referent: Bibiána Halasová, Miriam Leukutová
     • športový referent: Alex Smolák
     • ekologická a zberová komisia: Patrik Cienky
     • redakčná komisia (príspevky na FB a web školy): všetci členovia

      

     ÚLOHY KOMISIÍ ŽIACKEJ RADY

      

     Ekologická a zberová komisia:

     • pomáha pedagogickému dozoru na chodbách,
     • kontroluje dodržiavanie vnútorného poriadku školy, akékoľvek jeho narušenie oznámi službukonajúcemu učiteľovi,
     • kontroluje šetrenie elektrickou energiou a vodou v triedach a spoločných priestoroch (chodby, WC),
     • sleduje udržiavanie poriadku v triedach aj na chodbách,
     • počas prestávok si všíma prácu týždenníkov (vetranie, polievanie kvetov, čistota tabule,...),
     • v prípade akéhokoľvek náznaku šikanovania to okamžite nahlásia službukonajúcemu učiteľovi-všíma si a upozorňuje na neporiadok na chodbách,
     • pripravuje prehľad zberov, oboznamuje vedenie žiackej školskej rady a predsedov jednotlivých tried,

      

     Komisia pre kultúru:

     • organizuje akcie venované významným dňom (Deň narcisov, Hodina deťom, UNICEF, Deň Zeme).

      

     Komisia pre šport:

     organizuje akcie venované upevňovaniu zdravia a prevencii pred obezitou (futbalové, volejbalové, hádzanárske turnaje,...)

      

     Redakčná a výtvarná komisia:

     • spolupracuje s pedagogickým dozorom, s predsedom žiackej školskej rady a so zapisovateľom, raz mesačne (podľa potreby) pripravuje rozhlasové relácie, príspevky a fotografie do školského časopisu, na webovú stránku školy.
     • pravidelne aktualizuje nástenku žiackej školskej rady, aktívne sa podieľa na skrášľovaní interiéru a exteriéru školy.

      

      

     Oblasti aktivít žiackej školskej rady 

     • zbery, kultúrne aktivity, súťaže, výstavy, šport...,
     • vytvoriť priestor žiakom na prezentáciu svojich návrhov, organizovať aktivity rozvíjajúce ich vlohy a záujmy,
     • spolupráca s organizáciou UNICEF - besedy a prezentácie, Týždeň modrého gombíka, realizácia projektu Škola priateľská k deťom - /www.unicef.sk /
     • Deň narcisov,
     • práca na ekologických projektoch,
     • študijné výsledky - problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie,
     • medziľudské vzťahy; problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej úroveň,
     • kultúrnosť a estetika prostredia, čistota i výzdoba interiéru aj exteriéru školy,
     • otázky záškoláctva, šikanovania, kyberšikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu, diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu,
     • otázky ľudských práv a práv dieťaťa, výchova k ľudským právam v triede a v škole, aby sa stala integrálnou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv,
     • prevencia HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami-besedy s psychológom, resp. lekárom, celoslovenská kampaň ČERVENÉ STUŽKY/www.cervenestuzky.sk/,
     • aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
     • využívanie školského rozhlasu,
     • školský časopis,
     • Detský čin roka,
     • vyhlasovanie žiaka/žiačky roka s uverejnením jeho fotografie na nástenke ŽŠR aj na webe školy - galéria osobností našej školy.

      

     Predkladaný plán činnosti ŽŠR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      PLÁN ČINNOSTI (OBLASTI AKTIVÍT) ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY NA ŠKOLSKÝ ROK

     2021/2022

      

     SEPTEMBER:

     • Voľba triednych zástupcov, predsedníctva a komisií žiackej školskej rady
     • Oboznámenie sa so Štatútom a plánom práce žiackej školskej rady na školský rok 2020/2021
     • Príprava akčného plánu v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie.
     • Podmienky plnenia projektu Škola priateľská k deťom

      

     OKTÓBER:

     • Košický minimaratón,
     • Imatrikulácia prvákov
     • Zber papiera
     • Halloweensky večierok pre žiakov I.a II. Stupňa – po triedach
     • Škola priateľská k deťom, Európsky týždeň boja proti drogám


     NOVEMBER:
      

     • Priebežné výsledky zberových akcií, podmienok plnenia projektu Škola priateľská k deťom
     • Dohovor o právach dieťaťa, Deň boja za slobodu a demokraciu
     • Projekt Hodina deťom
     • Projekt Detský čin roka

      

     DECEMBER:

     • Zimná výzdoba tried, súťaž o najkrajšie vyzdobenú vianočnú triedu a vianočný stromček
     • Rozhlasová relácia - Deklarácia ľudských práv, Deň boja proti HIV/AIDS – červené stužky
     • Triedne vianočné besiedky
     • Organizácia MIKULÁŠA pre žiakov I. a II. stupňa
     • Mikulášsky/vianočný volejbalový turnaj učiteľov a žiakov II. stupňa
     • Spolupráca s UNICEF - vianočné pohľadnice 

      

      

     JANUÁR:
      

     • Rozhlasová relácia - Deň tolerancie
     • Súťaž o najkrajšieho, najzaujímavejšieho snehuliaka pre žiakov I. stupňa
     • Športový turnaj o Pohár riaditeľa školy pre žiakov II. stupňa
     • Ako sme pracovali - hodnotenie činnosti žiackej školskej rady za I. polrok
       

     FEBRUÁR:
      

     • Rozhlasová relácia - Negatívne javy v spoločnosti-konzumný spôsob života
     • Valentínska pošta a diskotéka pre žiakov II. stupňa
     • Socializácia v triede, dotazník šikanovania
     • Organizácia fašiangového karnevalu pre žiakov I. stupňa
       

     MAREC:
      

     • Marec mesiac knihy
     • Deň učiteľov
     • Jarná výzdoba tried
     • Súťaž o najkrajší veľkonočný vinš
       

     APRÍL:

     • Svetový deň zdravia
     • Brigáda žiakov a rodičov - Deň Zeme
     • Besedy s environmentálnou tematikou
     • Spolupráca s UNICEF - projekt Škola priateľská k deťom - propagácia detských práv

      

      MÁJ:
      

     • Rozhlasová relácia - Deň matiek
     • Svetový deň nefajčenia - športové aktivity
     • Týždeň modrého gombíka - projekt UNICEF - Škola priateľská k deťom
     • Čitateľský maratón v spolupráci s knižnicou Nezábudka - projekt Škola priateľská k deťom
     • Vyhodnotenie realizácie akčného plánu v školskom roku 2019/2020.

      

      

     JÚN:
      

     • Oslavy Dňa detí
     • Športový deň pre žiakov, učiteľov a rodičov
     • Záverečná správa o činnosti žiackej školskej rady, návrhy na nový školský rok 2020/2021
     • Rozlúčka s deviatakmi

       

     Oblasti aktivít žiackej školskej rady

      

     • reprezentácia školy,
     • zbery, kultúrne aktivity, súťaže, výstavy, šport...,
     • vytvoriť priestor žiakom na prezentáciu svojich návrhov, organizovať aktivity rozvíjajúce ich vlohy a záujmy,
     • spolupráca s organizáciou UNICEF - besedy a prezentácie, Týždeň modrého gombíka, realizácia projektu Škola priateľská k deťom - /www.unicef.sk /
     • Deň narcisov,
     • práca na ekologických projektoch,
     • študijné výsledky - problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie,
     • medziľudské vzťahy; problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej úroveň,
     • kultúrnosť a estetika prostredia, čistota i výzdoba interiéru aj exteriéru školy,
     • otázky záškoláctva, šikanovania, kyberšikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu, diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu,
     • otázky ľudských práv a práv dieťaťa, výchova k ľudským právam v triede a v škole, aby sa stala integrálnou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv,
     • prevencia HIV/AIDS v súlade so schválenými učebnými osnovami-besedy s psychológom, resp. lekárom, celoslovenská kampaň ČERVENÉ STUŽKY/www.cervenestuzky.sk/,
     • aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
     • využívanie školského rozhlasu,
     • školský FB
     • Detský čin roka,
     • vyhlasovanie žiaka/žiačky roka s uverejnením jeho fotografie na nástenke ŽŠR aj na webe školy - galéria osobností našej školy.

      

     Predkladaný plán činnosti ŽŠR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy. (Vývoj COVID-19)

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie