• Diétne stravovanie

    • V našom zariadení sa diétna strava nepripravuje.

     V prípade, ak školská jedáleň nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia odborného ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, poskytovanie diétneho stravovania je možné zabezpečiť donáškou vlastnej diétnej stravy do školského stravovacieho zariadenia v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

     Pri donáške vlastnej diétnej stravy do školského stravovacieho zariadenia zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o súhlas donášky zriaďovateľovi školského stravovacieho zariadenia (mesto Košice) spolu s písomným posúdením odborného lekára. Žiadosť o súhlas na individuálnu donášku diétnej stravy do zariadenia školského stravovania sa obnovuje každý školský rok.

     Následne vyplní zákonný zástupca „Prihláška na osobitné stravovanie – DTlaNÁŠKA“ a spolu so súhlasom na individuálnu donášku a lekárskym potvrdením od odborného lekára odovzdá vedúcej ŠJ.

     Na základe súhlasu zákonný zástupca dieťaťa zabezpečuje individuálnu donášku vlastnej diétnej stravy pri splnení týchto podmienok:

     • hotové diétne jedlo v umývateľných a uzavretých prepravných nádobách, označených menom dieťaťa, odovzdá zákonný zástupca dieťaťa v deň jeho konzumácie poverenému zamestnancovi školskej jedálne,
     • zákonný zástupca pri odovzdávaní diétneho jedla uvedie jeho názov do zošita spolu s dátumom kedy ich rodič odovzdal zamestnancovi. Preberajúci zamestnanec zapíše čas prebrania stravy a podpíše prevzatie doneseného diétneho jedla,
     • donesené jedlo sa uchováva v uzavretých prepravných nádobách v samostatnom chladiacom zariadení. Ak podmienky školskej kuchyne tento postup nedovoľujú, donesené jedlo je možné skladovať vo vyčlenenej časti chladničky, určenej výhradne len na tento účel,
     • hotové diétne jedlo sa v čase podávania zohrieva v mikrovlnnej rúre,
     • v záujme zamedzenia krížovej kontaminácie si nádoby z doneseného jedla zákonný zástupca dieťaťa umýva doma.

     Pri donáške vlastnej diétnej stravy preberá zákonný zástupca dieťaťa plnú zodpovednosť za vhodnosť poskytnutej stravy pre svoje dieťa, ako aj za dodržanie nutričnej a energetickej hodnoty dovážanej náhradnej stravy.

     Tlačivá:

     Ziadost_o_dietne_stravovanie_MMK.docx

     Prihlaska_na_osobitne_stravovanie_-_DONASKA_zs.doc

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie