• Pokyny k stravovaniu

    • POKYNY K STRAVOVANIU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

     Základnej školy Užhorodská 39, Košice pre šk.rok 2021/2022

      

     (aktualizované k 1. 9. 2021)

     1. Prihlasovanie k stravovaniu

     Záujemca o stravovanie sa vie prihlásiť na stravu len pomocou „PRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE - zápisného lístka“ na daný školský rok. Prihláška je zverejnená na stránke školy. Prihlášku je potrebné odovzdať prípadne zaslať ako sken vedúcej šj. Bez riadne vyplnenej a odovzdanej prihlášky sa nebude môcť odoberať strava. Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr 1 pracovný deň pred odoberaným stravy do 14:00 hod.

     STRAVNÍK BUDE PRIHLÁSENÝ NA STRAVOVANIE POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA (okrem riadnych alebo mimoriadnych  prázdnin, štátnych sviatkov a uzatvorenia škôl z vyššej moci)

     2. Odhlasovanie zo stravovania

     Každý stravník sa odhlasuje výhradne sám alebo prostredníctvom zákonného zástupcu.

     RODIČ / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ZODPOVEDÁ ZA VČASNÉ ODHLASOVANIE DIEŤAŤA  ZO STRAVY.

     Odhlasovanie zo stravy je potrebné:

     a)     Počas choroby

     b)     Počas neprítomnosti v škole

     c)     Počas školských akcií (ak sa nevrátim na obed) – výlety, exkurzie, účelové cvičenia, športové turnaje a súťaže, ... v týchto prípadoch je potrebné sa odhlásiť 2 pracovné dni vopred do 14:00 hod.

     Odhlasovanie zo stravovania je možné do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa. V prípade choroby a nepredvídaných okolnostiach do 8:00 hod. daného dňa, kedy sa má odobrať strava. Počty stravníkov sa uzatvárajú o 8:00 hod na daný deň. Spätne nie je možné stravníka odhlásiť.

     Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     Odhlasovanie sa dá týmito spôsobmi:

     Ø  cez EDUPAGE (do 14:00 hod. na nasledujúci deň)

     Ø  zaslaním SMS na t.č. 0911 897 589

     Ø  e-mailom na: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com, miriam.banikova@zsuzhorodska.sk  

     Ø  zapísaním sa do zošita v jedálni

     Časy uvedené v pokynoch berte ako hraničné a rátajte radšej s niekoľko minútovou rezervou. Keď sa systém uzavrie, nie je možné stravu odhlásiť.

     V prípade, ak sa stravník počas školského roka rozhodne, že sa už nebude stravovať v školskej jedálni, prípadne prestupuje na inú školu je potrebné vypísať  „ODHLÁŠKU ZO STRAVOVANIA“ a doručiť ju vedúcej ŠJ.

     3. Finančné limity

      Denný poplatok – stravné na nákup potravín na jedno odobraté jedlo (platné od 1.9.2019):

      

     Škola

     Stravníci

      

     Suma za 1 obed

     Základná škola

     I.stupeň

     1. – 4. ročník

     1,15€

     Základná škola

     II.stupeň

     5. – 9. ročník

     1,23€

     Základná škola  

     Stredná škola

     II. stupeň – športové triedy

     I.stupeň – športová trieda

     6. – 9. ročník

     kvarta

     1,48€

     Stredná škola

     II. stupeň - športové triedy

     kvinta-oktáva;  1.-4. ročník

     1,60€

      

      

     Zamestnanci

      

     1,33€ +1,20€ réžia = 2,53€

      Stredná škola = Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39, Košice

     4. Spôsob úhrady

     Stravu uhrádza rodič / zákonný zástupca v plnej výške do  5. dňa v mesiaci na základe VZN č. 103 Mesta Košice.  

     PLATBY je potrebné uhrádzať na účet IBAN:  SK52 5600 0000 0005  0191 1005

     Variabilný symbol: evidenčné číslo stravníka – pridelené u vedúcej ŠJ

     Do správy pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko žiaka + trieda

     Súrodenci môžu platiť spolu na 1 VS alebo meno žiaka.

     Úhrada stravy je možná:

     Ø  Internet bankingom

     Ø  Trvalým príkazom v banke na 10 mesiacov (vypočítať sumu na 20 dní)

     Ø  Poštovou poukážkou

      

     Na vyžiadanie vedúcej ŠJ je zákonný zástupca povinný preukázať úhradu platieb:

     Ø  Kópiou, prípadne originálom poštovej poukážky

     Ø  Potvrdením o zrealizovaní platby cez internet banking.

     Výška stravného bude zasielaná zákonnému zástupcovi v poslednom týždni v mesiaci na nasledujúci mesiac na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v prihláške na stravu. V prípade, že e-mailová adresa nebude udaná bude informácia o strave zaslaná správou cez edupage. Platba v nasledujúcom období bude znížená o sumu odhlásených porcií stravy.

     Preplatky, ktoré vznikli v priebehu školského roka ostávajú pokračujúcim žiakom do ďalšieho ročníka na nový školský rok, prípadne po dohovore s vedúcou ŠJ budú vrátené alebo preúčtované na súrodenca stravníka na základe „ŽIADOSTI O VRÁTENIE / PREÚČTOVANIE PREPLATKU ZA STRAVOVANIE“.    

     5. Elektronický systém evidencie odoberania stravy – čipový systém

     V školskej jedálni je zavedený čipový systém. Čip je potrebné používať pri preberaní stravy v školskej jedálni z dôvodu evidencie odberu stravy.

      V školskej jedálni sa používajú tie isté čipy ako na evidenciu dochádzky žiakov.

     Čip si žiaci zakúpia jednorázovo u hospodárky školy (pre ZŠ), u administratívnej pracovníčky (pre SŠ).

     Čip je neprenosný. Obsahuje jedinečné číslo priradené každému žiakovi. V prípade straty čipového kľúča je potrebné si zakúpiť nový.

     Ak si žiak ZABUDNE ČIP rodič/zákonný zástupca informuje vedúcu ŠJ, prípadne sa žiak zapíše do príslušného zošita pri okienku v školskej  jedálni.

     6. Výdaj stravy

     Strava v školskom roku 2021/2022 sa vydáva od 3. 9. 2021 prihláseným žiakom k 2. 9. 2021.

     Strava sa za bežnej prevádzky vydáva v čase od 11:30 do 14:00 hod.

     Z dôvodu mimoriadnej situácie a podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva  sa strava bude vydávať podľa určeného harmonogramu.

      

     7. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. 9. 2021

      Na poskytnutie dotácie sú oprávnené deti, ktoré:

     a) navštevujú ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách)

     b)     žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotne núdzi  (potvrdenie z ÚPSVaR) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (potvrdenie z ÚPSVaR) (podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách)

     c)     žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 39,47 eura (od 1.8.2021 do 31.12.2021), respektíve 43,60 eura (od 1.1.2022 do 31.12.2022) - táto skutočnosť sa žiadateľovi (škole) preukazuje čestným vyhlásením

     Deti, ktoré dovŕšili 15 rokovNa tieto deti si z dôvodu dovŕšenia veku dieťaťa 15 rokov rodič už nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku), ale uplatňuje si nárok na základný daňový bonus (v roku 2021 v sume 23,22 eura).

     Pri deťoch 15 ročných a starších, ktoré navštevujú ZŠ, tak je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na základný daňový bonus.

     (čestného vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa/deti)

     (podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách)

     Dotácia sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania (aspoň 1 vyučovacej hodiny) a odobralo obed. Dotácia sa poskytuje pre žiakov základnej školy, ktorí spadajú do jednej zo skupiny a požiadajú o poskytnutie dotácie.

     Zákonný zástupca prihlási dieťa na stravu prostredníctvom „PRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE - zápisného lístka“ a doručí “ŽIADOSŤ na uplatnenie dotácie...“ s potvrdením alebo čestným vyhlásením.

     Podmienky splnenia poskytnutej dotácie: (musia platiť obe podmienky súčasne)

     1. Zúčastniť sa na vyučovaní - aspoň na 1 vyučovacej hodine
     2. Odobrať obed

     Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti t.j. bude vyzvaný k úhrade celej sumy obeda.

     V prípade akejkoľvek zmeny nároku na dotáciu je zákonný zástupca povinný ihneď kontaktovať a informovať o nových skutočnostiach vedúcu ŠJ.

     8. Diétne stravovanie

      V našom zariadení sa diétna strava nepripravuje.

     V prípade ak školská jedáleň nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, ktorého podľa posúdenia odborného ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, poskytovanie diétneho stravovania je možné zabezpečiť donáškou vlastnej diétnej stravy do školského stravovacieho zariadenia v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

     Pri donáške vlastnej diétnej stravy do školského stravovacieho zariadenia zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o súhlas donášky zriaďovateľovi školského stravovacieho zariadenia (mesto Košice) spolu s písomným posúdením odborného lekára. Žiadosť o súhlas na individuálnu donášku diétnej stravy do zariadenia školského stravovania sa obnovuje každý školský rok.

     Následne vyplní zákonný zástupca „Prihláška na osobitné stravovanie – DONÁŠKA“ a spolu so súhlasom na individuálnu donášku a lekárskym potvrdením od odborného lekára odovzdá vedúcej ŠJ.

     Na základe súhlasu zákonný zástupca dieťaťa zabezpečuje individuálnu donášku vlastnej diétnej stravy pri splnení týchto podmienok:

     Ø hotové diétne jedlo v umývateľných a uzavretých prepravných nádobách, označených menom dieťaťa, odovzdá zákonný zástupca dieťaťa v deň jeho konzumácie poverenému zamestnancovi školskej jedálne,

     Ø zákonný zástupca pri odovzdávaní diétneho jedla uvedie jeho názov do zošita spolu s dátumom kedy ich rodič odovzdal zamestnancovi. Preberajúci zamestnanec zapíše čas prebrania stravy a podpíše prevzatie doneseného diétneho jedla,

     Ø donesené jedlo sa uchováva v uzavretých prepravných nádobách v samostatnom chladiacom zariadení. Ak podmienky školskej kuchyne tento postup nedovoľujú, donesené jedlo je možné skladovať vo vyčlenenej časti chladničky, určenej výhradne len na tento účel,

     Ø hotové diétne jedlo sa v čase podávania zohrieva v mikrovlnnej rúre,

     Ø v záujme zamedzenia krížovej kontaminácie si nádoby z doneseného jedla zákonný zástupca dieťaťa umýva doma.

     Pri donáške vlastnej diétnej stravy preberá zákonný zástupca dieťaťa plnú zodpovednosť za vhodnosť poskytnutej stravy pre svoje dieťa, ako aj za dodržanie nutričnej a energetickej hodnoty dovážanej náhradnej stravy.

      

     Kontakt:

     vedúca ŠJ:  Ing. Miriam Baniková

     tel. číslo:     0911 897 589

     e-mail:        jedalen.zsuzhorodska@gmail.com, miram.banikova@zsuzhorodska.sk

      

     V Košiciach 23.8.2021

                                                                                                                                                  

     Vypracovala: Ing. Miriam Baniková, vedúca ŠJ

                                                                                                                               Schválil: RNDr. Mikuláš Tóth, riaditeľ školy

     Dokumenty: 

     Pokyny_pre_stravnikov_09_2021.docx

     ZAPISNY_LISTOK_stravnika_-_ZIACI_zs.doc

     Ziadost_o_dietne_stravovanie_MMK.docx

     Prihlaska_na_osobitne_stravovanie_-_DONASKA_zs.doc

     cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_zvyhodnenia_2021(1).docx

     ZIADOST_-_uplatnenie_DOTaCIE_od_09_2021.doc

     ZIADOST_-_vratenie_alebo_preuctovanie_preplatku_zs.doc

     ODHLASKA_stravnika_zs.doc

      

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie