• Hodnotenie    •            Základná škola Užhorodská 39, Košice

                                               Rozhodnutie

     Hodnotenia žiakov Základnej školy, Užhorodská 39, Košice v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, po prerokovaní s pedagogickou radou  (per rollam) :

     1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie.


     2. Záverečné hodnotenie žiakov :


     V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.


     druhomdeviatom ročníku sa hodnotenie bude realizovať formou známkovania, s výnimkou neklasifikovania predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou

     Telesná a športová výchova : ročníky  1. – 9.
     Športová príprava : ročníky 4. - 7.
     Pracovné vyučovanie: ročníky 3. – 4.
     Hudobná výchova: ročníky 1. – 9.
     Výtvarná výchova: ročníky 1. – 9.
     Technika: ročníky 5. – 9.       Košice, dňa 17.04.2020                                                                         RNDr. Mikuláš Tóth
                                                                                                                        riaditeľ školy
      
     Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie,

     1 spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

      ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

      ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

      ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

     Zásady hodnotenia

      1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

     2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 

     3. Riaditeľ školy oznámi neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 20.4.2020.

      4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.

      5. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého predmetu. 

     6. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia. 

     7. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka. 

     8. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam), v súlade s vyššie uvedenými bodmi. 

     9. Po ukončení mimoriadnej situácie škola následne vypracuje stručnú správu o priebehu výučby a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a metodických združení a priloží ju ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu.

      1 Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020. Získavanie podkladov na hodnotenie 

     1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 

     2. Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok. 3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 

     4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne od nástupu žiakov do školy. Pedagogická rada 

     1. Pedagogická rada, ktorá spravidla rokuje do 15. apríla (hodnotiaca pedagogická rada) sa počas prerušeného vyučovania v školách nekoná. 

     2. Ak termín pedagogickej rady, zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok (klasifikačná pedagogická rada) pripadne na obdobie prerušeného vyučovania v školách, náhradný termín bude najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách. V prípade, že sa vyučovanie v školách neobnoví do 15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online a jej hlasovanie elektronickou formou (napr. per rollam) tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.

      Ukončenie stupňa vzdelania 

     1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ 

     2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka. 

     3. V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi posledného ročníka z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka. Postup do vyššieho ročníka 

     1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 

     3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

     V Bratislave, dňa 6. apríla 2020                                                                                     Mgr. Branislav Gröhling minister

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie