• Komunikácia so školou

   •  

     

    Úprava rozsahu a obsahu vzdelávania v období mimoriadnes situácieCOVID 19

    Vážení rodičia ,

     

    Dovoľte mi touto cestou Vás informovať, že dištančné vzdelávanie v dobe zatvorenia školy z dôvodu pandémie COVID 19 bude realizované striktne podľa odporúčaní Štátneho pedagogického ústavu, ktoré bolo zverejnené dňa 28.04.2020 pod názvom „Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenie školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“.

    Usmernenie pojednáva o presnej INDIKATÍVNEJ TÝŽDENNEJ ZÁŤAŽI ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRI DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ a vymedzení vzdelávacích obsahov v podobe hlavných vzdelávacích oblastí a komplementárnych vzdelávacích oblastí, pričom upravuje obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vzdelávania v školách.

    Triedni učitelia zostavili upravený Rozvrh hodín ( po dohode s pedagógmi per rollam) s dodržaním požadovaných kritérií a  požiadaviek Štátneho pedagogického ústavu.

     

    Ďakujeme za pochopenie.                                                                                  RNDr. Mikuláš Tóth

                                                                                                                                    riaditeľ školy

    Vážení rodičia,

    na základe aktuálnej mimoriadnej situácie rozhodnutím Vlády SR budú školy a školské zariadenia uzatvorené až do odvolania.

    V prípade potreby komunikácie s vedením školy môžete v pracovných dňoch čase od 9:00- 14:00 hod využiť:

    telefonické spojenie: 055/646 12 04 – vedenie školy

                                         0903 903 085  - riaditeľ školy,

                                         0911 142 144 – hospodárka školy

    Pracovné emaily:     zsu@centrum.sk – vedenie školy

                                       riaditel@zsuzhorodska.sk - riaditeľ školy,  

                                       jana.nimcova@zsuzhorodska.sk  - zástupkyňa riaditeľa školy 

    Pre komunikáciu s ostatnými pedagógmi môžete v pracovných dňoch v čase od 8:00- 15:00 hod využiť prednostne pracovné emaily v tvare meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk alebo správu cez Edupage.

     V záujme zastavenia šírenia aktuálnych vírusových ochorení a skorého návratu do normálneho vyučovacieho procesu prosíme o:

    • dôslednú kontrolu aktivít svojich detí, predovšetkým žiakov 2. stupňa v súlade s nariadeniami Vlády SR a predstaviteľov mesta Košice,
    • kontrolu dodržiavania preventívnych hygienických opatrení.

    Pre minimalizovanie dopadov na vyučovací proces a plnenie plánov učiva pre tento školský rok prosíme rodičov o spoluprácu pri doplňovaní učiva podľa pokynov vyučujúcich. V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať. Budeme sa snažiť nájsť vyhovujúce riešenie. Pevne veríme, že spoločne zvládneme aj túto mimoriadne zložitú situáciu.

    Posielame Vám odkaz na kompletný prehľad najlepších vzdelávacíách a edukatívnych online  kanálov, na ktorých sa dostanete  k vzdelávaciemu obsahu momentálne zadarmo:

    https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/

     Prajeme Vám pevné zdravie, pokoj a rozvahu pri riešení každodenných problémov.

    S pozdravom  

     

    RNDr. Mikuláš Tóth

    riaditeľ školy

     

     

     

    Zdroj: Štátny pedagogický ústav

     

     

     

    Výhody a nevýhody individuálneho vzdelávania

     

     Výhody individuálneho vzdelávania – Aké pozitíva môže súčasná situácia priniesť?:
     

     

    • Individuálne vzdelávanie napomáha osobnostnému rastu rodiča (dostáva sa do úlohy pedagóga) aj dieťaťa (žiaka). Pre rodiča prestavuje možnosť kontinuálneho udržiavania pedagogických spôsobilostí. Neznamená to však, že rodič má nahradiť prácu učiteľa. Ide len o zvýraznenie možnosti rozvíjať si pedagogické návyky aj u rodičov.
    • Nesporným benefitom je spoločné trávenie času a vzájomné spoznávanie sa, možnosť prispôsobovať učebný plán podľa individuálnych záujmov a potrieb dieťaťa, učenie podľa preferovaného učebného štýlu dieťaťa.
    • Pri vyučovaní možno častejšie využívať špecifické metódy, projektové, dialógové, blokové vyučovanie, zážitkové učenie. Učenie sa tak stáva oveľa efektívnejšie, deti sú viac motivované. Čas určený na vzdelávanie je vysoko efektívny, zostáva viac času na dozrievanie dieťaťa aj v hre, ako aj na rozvíjanie vlastných záujmov. Je tiež viac času na odpočinok.
    • Dôležitým aspektom je posilňovanie rodinných pút. Dieťa má príležitosť autentickejšie prehlbovať svoj vzťahový, hodnotový a osobnostný rozmer..