• Inovatívna forma výučby

    • Vo výchovno-vzdelávacom procese kladieme dôraz  aj na aplikáciu netradičných vyučovacích metód a prvky efektívnych zahraničných koncepcií  (Fonematické  uvedomovanie podľa Elkonina, Comenia script, prvky Hejného matematiky)

     Pri práci využívame projekty, skupinové vyučovanie, prezentácie, individuálnu prácu, rôzne tematické okruhy. Inšpiráciu čerpáme z pobytov  v zahraničí, odbornej literatúry a z konzultácií  s odborníkmi v danej oblasti na seminároch, ktorých sa naši učitelia pravidelne zúčastňujú.

     Snažíme sa rozvíjať komunikáciu žiaka a učiteľa rozmanitými spôsobmi kreativity, spolupráce, riešenia problémov, zodpovednosťou,  rozvojom zdravého sebavedomia a empatie.

     Rozvíjame emocionálnu inteligenciu detí,  ktorá je založená na schopnosti nebáť sa prejaviť svoje pocity a city, svoju slabosť, na schopnosti vidieť okrem seba aj druhých.

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie