• Organizačná smernica k prevencii šikanovania

    • Vnútorná smernica

     k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v škole

      

     v súlade so

      

     Smernicou MŠVVa Š SR č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

      

     Čl. 1

     Úvodné ustanovenia

      

     Táto smernica sa vydáva za účelom prevencie a riešenia šikanovania žiakov v škole, upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a metodické postupy.

      

     Čl. 2

     Charakteristika pojmov

      

     Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielený a opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

      

     Čl. 3

     Podstatné znaky šikanovania

      

     1. úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,
     2. agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
     3. prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou

     .

     Čl. 4

     Prejavy šikanovania

      

     1. Priama podoba:
      1. fyzické útoky,
      2. urážlivé prezývky,
      3. nadávky,
      4. posmech,
      5. príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete,
      6. odcudzenie veci
      7. vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie
      8. zneužitie osobných údajov, fotografií
      9. šírenie nepravdivých informácií
      10. kyberšikanovanie

      

     1. Nepriama podoba:
      1. prehliadanie a ignorovanie obete,
      2. zámerné vyčleňovanie z kolektívu
      3. nedobrovoľné vystavovanie agresívnym situáciám

      

      3. Kyberšikanovanie

     Priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno- komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie, alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania.

      

     Znaky kyberšikanovania:

     • Sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická prevaha
     • Agresor vystupuje často anonymne
     • Útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete
     • Agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na anonymitu a odstup umožnený IKT
     • Zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy a videozáznamy môže byť náročné odstrániť z internetu

      

     Čl. 5

     Zodpovednosť školy

     Ciele školy:

     snažiť sa vytvoriť prostredie obmedzujúce vznik šikanovania

     • vhodnými prostriedkami zabrániť jeho trvaniu,
     • vytvárať pozitívnu klímu v triede a celej škole – budovať kladné medziľudské vzťahy,
     • zodpovednosť za správanie, uvedomovať si dôsledky správania,
     • podporovať zdravie, zdravý životný štýl,
     • vytvárať školu bez drog, alkoholu a tabaku – vytvárať postoje a schopnosti odmietať tieto látky,
     • v rámci primárnej prevencie informovať žiakov (primerane veku) o návykových látkach, ich účinkoch a rizikách,
     • realizovať osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, ich sociálnych a komunikatívnych zručnosti,
     • komunikovať so žiakmi,
     • zapájať rodičov do diania v škole, informovať ich o dianí v škole,
     • vhodne využívať voľný čas.

      

     1. Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so školským zákonom, Dohovorom o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy.

      

     1. Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci školy:
      1. ktorí realizujú vyučovací proces,
      2. ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas prestávok na chodbách,
      3. ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (školské výlety, kurzy, exkurzie, kultúrne podujatia, športové podujatia a ďalšie školské akcie),
      4. ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas záujmových krúžkov.

      

     1. Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka).

      

     1. Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnému poradcovi, prípadne vedeniu školy.

      

     Čl. 6

     Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť

      

     1. Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin:
      1. ublíženia na zdraví
      2. obmedzovania osobnej slobody
      3. lúpeže
      4. vydierania
      5. hrubého nátlaku
      6. nátlaku
      7. porušovania domovej slobody
      8. sexuálneho násilia
      9. sexuálneho zneužívania
      10. krádeže
      11. neoprávneného užívania cudzej veci
      12. poškodzovania cudzej veci
      13. nebezpečného vyhrážania sa
      14. nebezpečného prenasledovania
      15. výroby detskej pornografie
     1. prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení
     2. ohovárania

      

     1. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o priestupky:
      1. proti občianskemu spolunažívaniu,
      2. proti majetku.

      

     1. Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo veci náhrady újmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.

      

     1. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin:
      1. neprekazenia trestného činu
      2. neoznámenia trestného činu
      3. ublíženia na zdraví

     Čl. 7

     Prevencia šikanovania

      

     Prevencia šikanovania sa zabezpečuje formou:

     • súčasti výchovno vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém

     T : stály                                                            Z : všetci pedagogickí zamestnanci

      

     • oboznámenia všetkých žiakov, zamestnancov školy a zákonných zástupcov s negatívnymi dôsledkami šikanovania, a to tak pre jeho obete, ako i pre agresorov.

     T : priebežne                                                   Z : všetci pedagogickí zamestnanci

      

     • učenia žiakov v rámci výchovnovzdelávacej činnosti, mimoškolských akcií, záujmovej činnosti prijímať všeobecné hodnoty spoločnosti, identifikovať sa s nimi a konať v ich duchu v každodennom živote.

     T : trvalý                                                         Z : všetci ped. a ostatní zamestnanci

      

     • ďalšieho vzdelávania v tomto smere podľa akreditovaných programov výchovného poradcu, koordinátora prevencie a ďalších pedagogických zamestnancov.

     T : trvalý                                                          Z : riaditeľ školy

      

     • vytvárania pozitívnej klímy v škole a oznamovania aj náznakov šikanovania (pri zachovaní dôvernosti takýchto oznámení)
      • dozor konajúcemu pedagógovi,
      • vyučujúcemu,
      • triednemu učiteľovi,
      • vychovávateľovi,
      • výchovnému poradcovi
      • vedeniu školy

     T : trvalý                                                           Z : v texte

      

     • vedenia písomných záznamov o riešení konkrétnych prípadov šikanovania, ktorí odovzdajú vedeniu školy, výchovnému poradcovi a odovzdajú ho do spisu žiaka. V zápise popísať zistenú skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnúť opatrenia na riešenie.

     T : trvalý                                                           Z : všetci pedagogickí zamestnanci

      

     • vykonávania zvýšených dozorov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení i v čase mimo vyučovania žiakov, a to najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu mohlo dochádzať

     T : trvalý                                                           Z : všetci pedagogickí zamestnanci

      

     • oboznámenia všetkých pedagogických zamestnancov so systémom školy pre oznamovanie a vyšetrovanie šikanovania

     T : 1-krát ročne                                               Z : vedúci MZ a PK

      

     • informovania pedagogických zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov o tom, čo robiť v prípade, keď sa dozvedia o šikanovaní (umiestniť na prístupné miesto kontakty a telefónne číslo na inštitúcie, ktoré sa problematikou šikanovania zaoberajú)

     T : september                                                  Z:vedenie školy, triedni učitelia

      

     • spolupráce s odborníkmi z CVPP, CPPPaP resp. ďalšími odbornými pracoviskami poradenských

     a preventívnych služieb v regióne

     T : v prípade potreby                                      Z : vedenie školy

      

     • zapájania do prevencie a riešenia šikanovania aj žiakov školy prostredníctvom školskej mediácie, rovesníckeho učenia a Žiackej rady

     T : trvalý                                                           Z : všetci pedagogickí zamestnanci

      

     Čl. 8

     Metódy riešenia šikanovania

      

     1. Riaditeľ školy, alebo ním poverená osoba zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania.

      

     1. Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní a preverovaní šikanovania najmä:
      • zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí
      • zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie
      • vykonáva opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou počas preverovania šikanovania
      •  preveruje šikanovanie  bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili
      • zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom
      • zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami
      • uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci so správcom siete alebo vyučujúcim predmetu Informatika
      • kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania: zákonných zástupcov, alebo osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa, zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu, zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak umiestnený
      • kontaktuje miestne CPPPaP
      • zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej formy (napr. viď príloha)
      • vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania
      • zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov
      • ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu

      

     1. V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa, výchovného poradcu, v ich neprítomnosti člena vedenia školy.

     Čl. 9

     Opatrenia na riešenie šikanovania

      

     1. Opatrenia na riešenie šikanovanie pre obeť a jej zákonných zástupcov, prípadne osoby alebo zariadenia, ktoré sa o ňu starajú na základe rozhodnutia súdu:
      1. odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť
      2. zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom
      3. zaistenie bezpečia obete
      4. zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené v čl.7 bod 9

      

     1. Opatrenia na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov, prípadne osoby alebo zariadenia, ktoré sa o ňu starajú na základe rozhodnutia súdu:
      1. odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra
      2. v prípade potreby preloženie agresora do inej triedy, na základe odporúčania školského psychológa a podľa organizačných možností školy
      3. uloženie opatrenia vo výchove podľa platnej školskej legislatívy
     2. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie alebo podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc.

      

     1. Nakoľko šikanovanie je veľmi závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy.

      

     Čl.10

     Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

      

     1. Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že žiak sa dopustil
      1. šikanovania
      2. spáchania trestného  činu podľa čl.6 bod 1 alebo opakovane páchal priestupky uvedené v čl. 6 bod 2 v súvislosti so šikanovaním

      

     1. Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámiť:
      1. podozrenie podľa ods.1
      2. skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov
      3. opatrenia, ktoré prijal podľa čl. 8 a čl. 9

      

      

     Čl. 11

     Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov, osobami alebo zariadeniami, ktoré sa o ňu starajú na základe rozhodnutia súdu

      

     1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou obete a rodinou agresora

      

     1. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci dbajú pri rozhovore so zákonným zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä na zachovanie dôvernosti informácií. K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy a tomto stretnutí spíšu zápis.

      

     1. Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora, prípadne osobám poverených rozhodnutím súdu, umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo liečebno- výchovného sanatótia.

      

     1. O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom vyhotovuje zápis, z ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb.

      

      

     V Košiciach 30. 09. 2018                                                                                     RNDr. Mikuláš Tóth

                                                                                                                                         riaditeľ školy

      

     smernica_2018-02_sikana.docx

      

                                                                                                                                                                                     

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie