• Základná škola Užhorodská 39, Košice


  Prihláška na školský rok
  2024/2025


  Odbor

  Odbor:


  Základné údaje dieťaťa

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Rodné číslo:

  Pohlavie:

  Dátum narodenia:

  Rodné priezvisko:

  Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

  Miesto narodenia:

  Okres:

  Národnosť:

  Občianstvo:

  Materinský jazyk - primárny si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve, iný - dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku.

  Primárny materinský jazyk:

  Iný:


  Trvalý pobyt

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:

  Štát:


  Prechodný pobyt

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:

  Štát:


  Školské údaje

  Predchádzajúca škola/škôlka:

  Ročník, kam sa dieťa hlási:


  Rodičia

  Adresát korešpondencie:

  Otec 

  Názov zariadenia:

  IČO zariadenia:

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email otca:

  Číslo na mobil:

  Rodné priezvisko:

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  PSČ:

  Štát:

  Matka 

  Názov zariadenia:

  IČO zariadenia:

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email matky:

  Číslo na mobil:

  Rodné priezvisko:

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  PSČ:

  Štát:


  Rodina a súrodenci

  Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:


  Ďalšie informácie

  Školský klub detí (ŠKD):

  Stravovanie v školskej jedálni:

  Voliteľný predmet:

  Náboženstvo:


  Zdravotný stav dieťaťa

  Zrak dieťaťa:

  Dioptrie:

  Sluch dieťaťa:

  Reč dieťaťa:

  Dôvod:

  Alergia:

  Detail:

  Preferovaná ruka:

  Choroby a diagnózy:


  Ostatné údaje

  Spádová škola:

  Organizácia vzdelávania:

  Striedavá starostlivosť:

  Pri stried. starost. 2. škola:

  Prevzatie rozhodnutia - otec:

  Prevzatie rozhodnutia - matka:

  Príloha(odklad, vyšetrenie...):

  Bolo dieťa vyšetrené v CPP:

  Bolo integrované:

  Príloha (odporúč.asistenta uč):


  Súhlas


  Poznámka

  Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

  Poznámka:


  Čestné vyhlásenie

  Čestne vyhlasujem, že údaje, ktoré som poskytol/a, sú pravdivé a úplné.

   

  V

  dňa


  Opíšte prosím text z obrázka

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje