• Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 12.10.2020

     • POKYNY

      upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v Základnej škole Užhorodská 39, Košice  pre školský rok 2020/2021

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 12.10.2020

      1. Naďalej platia opatrenia vydané v dokumente Pokyny upravujúce postup  a  podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach pre školský rok 2020/2021 (platné od 1.9.2020 a po aktualizovaní 16.9.2020 a 19.9.2020).

       

       

      Prevádzka školy bude organizovaná v zmysle manuálu MŠ VV a Š SR s názvom Semafor. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od pondelka 12.10.2020 nariaďuje povinnosť nosiť rúška všetkým žiakom na 1. aj 2. stupni základných škôl počas celého dňa v interiéri aj extérieri.

       

      POTREBNÉ INFORMÁCIE: Žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári. Pri vstupe do budovy školy bude realizovaný náhodný ranný filter, následne odchádzajú žiaci do tried.

      1. Príchod do školy a pohyb pred školou

       

      1. - 4.roč. : 7:00 - 7:45               5. – 9. roč.: 7:30  - 7:55

       

      1.-  4.ročník:  Ranná družina – sa ruší, žiaci odchádzajú do tried      

                                           7:00 - 7:45   -     Príchod do školy

                                          8:00  -  Vyučovanie podľa rozvrhu

                                         11:40  -  Obed, po skončí poslednej vyučovacej hodiny

                                         ŠKD – je realizovaná v  oddeleniach po triedach do 16: 00

       

          5. -  9.ročník :   7: 30  - 7: 55    -   Príchod do školy

                                     8:00  -  Vyučovanie podľa rozvrhu

                                    12:45  -  14:00     Obed

       

       

      Krúžková činnosť sa z nariadenia ministerstva ruší.

     • Nové opatrenia COVID - 19

     • V školstve to bude v najbližšom období nasledovne:

      1. MŠ budú aj naďalej otvorené.

      2. ZŠ, prvý aj druhý stupeň, pokračujú vo výučbe.

      3. SŠ prejdú od pondelka na dištančné vzdelávanie.

      RÚVZ následne vydá Opatrenie, ktorým sa zakáže:

      - Prevádzka telocviční

      - Prevádzka centier voľného času

      - Skupinová výučba v ZUŠ

      - ÚVZ tiež zavádza povinnosť nosenia rúška na celej ZŠ (výnimku budú mať nepočujúci a deti s autizmom alebo mentálnym znevýhodnením). Rúška v MŠ budú odporúčané.

      Následne sa tiež zrušia aj lyžiarske kurzy, plavecké kurzy, exkurzie, výlety či iné aktivity mimo školy.

      Opatrenia budú veľmi prísne v každej oblasti. Tieto majú minimalizovať stretávanie žiakov v iných skupinách mimo škôl.

      Pevne verím, že ak budeme zodpovední a počet nakazených klesne, vrátime sa čoskoro k normálnemu fungovaniu.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                       minister školstva

      Zdroj foto: TASR

      Rozhodnutie_MSVVaS_11_09_2020.pdf​​​​​​​


     • Fotografovanie žiakov - portréty

     • Fotografovanie žiakov sa uskutoční dňa 7.10.2020. Fotografie budú ponúknuté vo forme  potrétovej kolekcie v cene 12,00 EUR s možnosťou zakúpenia alebo vrátenia na základe spokojnosti.

      ukážka na www.skolskafotografia.sk/pc

     • Aktuálne usmernenie výchovno vzdelávacieho procesu:

     • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

       

                                                                                                                            Bratislava 29.09.2020

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

     • Oznam

     • Dobrý deň,

      na základe pokynu a odporúčaní riaditeľky RÚVZ zo dňa 22.9.2020, Vám oznamujeme, že platí aktualizovaný manuál pre školy a školské zariadenia vydaný MŠVVaŠ dňa 16.9.2020, v ktorom sa o.i. uvádza:Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

      Podľa informácii, ktorými disponuje riaditeľka RÚVZ je predpoklad, že dané opatrenie sa predĺži do konca októbra, vzhľadom na vývoj situácie ohľadom šírenia nákazy COVID-19.

       

     • Organizácia vyučovania od 16.09.2020

     • Vážení rodičia,

      úspešne sa nám podarilo s našimi deťmi naštartovať nový školský rok. Je samozrejmé, že okrem kontaktu s našimi žiakmi je pre nás veľmi dôležitý aj kontakt s vami, rodičmi. Veď na napredovaní týchto detí zohrávate práve vy nezastupiteľnú úlohu.

      V priebehu predchádzajúcich rokov sme sa zvykli práve počas prvých septembrových dní stretnúť na plenárnom rodičovskom združení a potom ste pokračovali v triedach s triednymi učiteľmi vašich detí. Vzhľadom k sprísneným organizačným opatreniam to však tento rok vyzerá tak, že pravdepodobne klasické plenárne rodičovské združenie sa konať nebude a otázne sú aj triedne rodičovské združenia.

      Budeme musieť použiť iné "komunikačné kanály", aby sme mohli riešiť tie zásadné záležitosti, ktoré je potrebné prejsť na začiatku školského roka. Prosím, aby ste pravidelne sledovali našu školskú stránku. Triedni učitelia vás kontaktujú za účelom školských písomnosti a organizácie chodu školy.

      Od 16.09. 2020 (streda) nabiehame na klasický školský režim, čo znamená, že bude fungovať ranná ŠKD v čase od 6:30 – 7:30 a večerná ŠKD v čase od 16:00 do 17:00.

      Škola bude pre žiakov otvorená od 7:30.

      Vyučovací proces bude prebiehať podľa Rozvrhu hodín a stravovanie bude prebiehať v čase od 11:30 - 12:15 a 12:45 do 14:00.

      Naďalej  ostáva v platnosti zákaz používania priestorov telocviční do 20.09. 2020 a zákaz krúžkovej činnosti do konca mesiaca september. Povinnosť nosiť rúška pre žiakov 5.-9. ročníka a zamestnancov školy ostáva v platnosti do konca mesiaca september.

      Všetci si držíme prsty, aby sme na zelenom svetle preplávali celým školským rokom. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.


      Spolu to zvládneme.


      Vaša Užhorodská.

      PS: Nové tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 16. 09. 2020 pri prerušení dochádzky 4 a viac po sebe idúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov -  ​​​​​​​bezinfekcnost_ziak_16_09.docx 

     • Voľné pracovné miesto

     •  

      Kategória voľného pracovného miesta: Upratovačka,  zástup počas PN

      Termín nástupu: okamžite

       

      Rozsah úväzku: 100%

      Platové náležitostiPlatové podmienky Vám budú oznámené pri osobnom pohovore.

      Ďalšie požiadavky

      - pracovitosť
      - flexibilita
      - ochota prispôsobiť sa
      - schopnosť pracovať v tíme

      Kontaktná osoba: Jana Pisková

      Telefón: 055/646 12 04, 0911 142 144

       E-mail pre zasielanie dokumentov: jana.piskova@zsuzhorodska.sk

     • Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka

     • So začiatkom školského roka 2020/21 dostanú riaditelia škôl i zákonní zástupcovia väčšie právomoci.

      Riaditelia v súvislosti s ochranou zdravia z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 môžu poskytnúť voľno aj v rozsahu viac ako päť dní a súčasne sa predlžuje lehota na ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka zákonným zástupcom z troch na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      Vyplýva to z nového rozhodnutia ministra školstva zo dňa 28.8.2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke 31. 8. 2020.

      Celé znenie ROZHODNUTIA tu

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      koniec prázdnin sa nezadržateľne blíži, a tak mi dovoľte, aby som Vás v mene všetkých zamestnancov školy srdečne pozval na Otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa dňa 2. septembra 2020 z organizačných dôvodov (preventívne opatrenia COVID-19) uskutoční upraveným spôsobom:

       

      2.9. (streda) Všetci žiaci musia prejsť ranným filtrom

      Do budovy vstúpia iba žiaci, ktorí nevykazujú známky ochorenia s nasadeným rúškom a bez sprevádzajúcej osoby. Výnimka platí iba pre žiakov 1. roč., ktorých môže sprevádzať 1 dospelá osoba s rúškom po vstupnej dezinfekcii rúk.

      1. ročník              7.50  – 9.00  v triedach

      2. -  4. ročník       9.10  - 11.00  v triedach

      5. – 9. ročník       9.30  - 11.00  v triedach

      Po rannom filtri presun žiakov do tried. Povinné rúška pre všetkých žiakov a dezinfekcia rúk, bez prezúvania sa. Program v triedach s triednymi učiteľkami podľa harmonogramu.

      Činnosť ŠKD:  pre žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí sa prihlásili do ŠKD začína dňom 3. 9. 2020. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame pobyt v ŠKD minimalizovať iba na nevyhnutný čas.

      Školská jedáleň: dňa 2. 9. 2020 je mimo prevádzky.

      Vydávanie obedov začína 3. 9. 2020  žiakom , ktorí odovzdali prihlášku na šk. r. 2020/2021.

      Bližšie informácie o stravovaní nájdete TU.

      Bližšie informácie o výučovacom procese od  3.9.2020 nájdete TU

       

       

       

       

                                                                                                                          RNDr. Mikuláš Tóth

                                                                                                                         riaditeľ školy

     • Zverejňujeme voľné pracovné miesta

     • V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

      Kategória voľného pracovného miesta:

      školský špeciálny pedagóg – 100% úväzok,

      školský psychológ – 50% úväzok,

      asistent učiteľa – 100%,

      Bližšie info TU

     • Vyhodnotenie práce II. polroka a odovzdávanie vysvedčení

     • Príchod žiakov do tried v nasledujúcom harmonograme:
      1. - 4. ročník: 8.40 - 8.50 h,
      5. - 9. ročník: 8.50 - 9.00 h.
      Vyhodnotenie práce II. polroka a odovzdávanie vysvedčení:
      9.00 - 10.30 h.

      Obed
      10.30 - 12.50 h podľa rozpisu (info u tr. uč.).

      ŠKD 
      7.15 - 8.45 h,
      10.30 - 15.00 h. 

      Pozor!
      Žiak, ktorý nie je prihlásený na dobrovoľné vyučovanie si môže vyzdvihnúť vysvedčenie 30. 6. 2020 po 10.30 h (po dohode s tr. učiteľkou). Ak sa chce zúčastniť vyhodnotenia práce za II. polrok a odovzdávania vysvedčení so svojimi spolužiakmi v triede, je nutné, aby priniesol vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • Organizácia výchovy a vzdelávania od 22.6.2020 do konca šk. roka 2019/2020

     •  

      Riaditeľstvo školy v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ číslo: 2020/12836:1-A2110, RÚVZ a zriaďovateľa Mesta Košice prijíma nasledujúce zmeny v organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania platné od 22.6.2020 do konca šk. roka 2019/2020 z dôvodu zvýšenej ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať len v prezenčnej forme.

       

      1. Príchod, odchod  a pohyb pred školou

       

      1. -  4.ročník:   7:15 - 7:45        Príchod do školy

                               8:00  -  11:40     Dopoludňajšie bloky aktivít

                              11:40  -  17:00    Popoludňajšie bloky aktivít

                              11:40  -  12:30    Obed

       

      Preberanie detí po skončení aktivít pred školou v presných časoch:

      11:40 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity,  (bez  obeda) -        pred   hl. vchodom

                  13:00 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity, (s obedom)-

      pred   hl. vchodom

       

      5. -  9.ročník :     8:15 - 8:45    -   Príchod do školy

                                  8:55  -  12:35    Dopoludňajšie bloky aktivít podľa upraveného rozvrhu hodín                                                          12:50  -   14:00     Obed

      Platné opatrenia:

      -žiak pri nástupe odovzdá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      -zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

      -ranný filter bude vykonávaný náhodne

      -naďalej ostávajú v platnosti epidemiologické opatrenia RUVZ.

      Záujem o stravovanie novonastupujúcich žiakov ( hlavne 6. - 9.roč. sme zisťovali formou dotazníka, ak ste svoje dieťa v dotazníku neprihlásili  k odberu stravy, môžete ho prihlásiť dodatočne mailom: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com,  tel.: 0911 897 589

     • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

     • Piateho júna si každoročne (od roku 1974) pripomíname Svetový deň životného prostredia, vyhlásený Organizáciou Spojených národov – Programom OSN pre životné prostredie (ďalej len „OSN“ – „UNEP“). Významný termín je venovaný otázkam ochrany životného prostredia, globálnym problémom spojeným so životným prostredím (znečisťovanie, globálne otepľovanie, udržateľná výroba potravín, ochrana voľne žijúcich živočíchov a i.), spôsobom ich riešenia a v neposlednom rade zvýšeniu environmentálneho povedomia ľudí.

      Bližšie informácie si môžete prečítať TU: Svetovy_den_ZP.pdf​​​​​​​


     • Opatrenia platné od 1. júna

     •  

      ·  Každý žiak musí mať so sebou 1 náhradné rúško, hygienicky zabalené, papierové vreckovky a v prípade špecifickej potreby aj vlastný dezinfekčný gél (alergické reakcie).

        

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Jedálny lístok

   • Piatok16. 10.
   • Polievka mrkvová (5.062) (200/220/250)
    Cestovina (4.003) - závarka (15/17/20)
    Mäsové guľky v rajčiakovej omáčke (13.035) (205/245/275)
    Zemiaky varené s maslom (17.036) (150/200/250)
    Džús 100% (1.045) (200/200/250)
    Pomaranče (22.003) DOTACIA ZŠ (200/200/250)
    z príležitosti svetového dňa výživy
  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie