• Zápis prvákov

     • Vážení rodičia,
      ďakujeme, že ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa na našu školu.

      Zápis prebieha v termínoch :

      16. apríla 2020 od 14.00 do 18.00 hod.,
      17. apríla 2020 od 14.00 do 18.00 hod.,
      18. apríla 2020 od 08.00 do 12.00 hod.

      Zápis prebieha primárne elektronicky.
      Pre elektronicky zápis je potrebné vypísať elektronickú prihlášku kliknutím na: 

      Elektronická prihláška: https://zsuzhorodska.edupage.org/register/

      - Vyplniť novú prihlášku.
      Údaje prosíme vypisovať aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne) podľa rodného listu dieťaťa. Ak niektorú kolónku neviete vyplniť, napíšte tam ľubovoľný znak (napr. -), aby Vás systém pustil dokončiť vypísanie prihlášky.
      Ak ste už prihlášku vypísali, nie je potrebné vypisovať novú prihlášku, nie je potrebná ani Vaša osobná účasť na zápise
      Osobný zápis je prioritne určený pre rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu
      a preto nemôžu vyplniť elektronickú prihlášku. Osobný zápis prebieha bez prítomnosti detí s dôrazom na dodržanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Vtedy je potrebné doniesť rodný list dieťata a OP zákonných zástupcov.

      O spôsobe doručenia ďalších dokumentov Vás budeme včas informovať.

     • Rozhodnutie

     •  

                                                                                                                    Bratislava 26. marca 2020

       

       

                                                                                                                     Číslo: 2020/10610:1-A1030

       

                                                                          

       

       

       

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

       

      1. a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,
      2. b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,
      3. c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto
      4. 1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

       

      1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

       

      1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

       

      1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

       

      2. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

       

      2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

       

      2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

       

      2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

       

      2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

       

      3. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020,

       

      4. prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl,

       

      5. interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,

       

      6. záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,

       

      7. prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

       

       

      d) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,

       

      e) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.

       

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád

       

       

      realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží.

       

      Odôvodnenie:

       

       

       

      Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

       

      Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115 z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav.

       

      Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych výchovných zariadení, t.j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií.

       

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane.

       

       

      Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie epidemiologickej situácie.

       

      Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva aj na obdobie od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.

       

       

       

       

      Branislav Gröhling, v.r.

       

       

       

      minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       

        

     • Príspevky rodičov na činnosť ŠKD a CVČ

     • Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať

      • príspevok na činnosť školského klubu detí,
      • príspevok na činnosť centra voľného času,

      Vaša Užhorodská

       

       

     • Uvádzame niekoľko tipov ako efektívne využiť čas doma:

     •  

       

      Milí žiaci a rodičia,

       

      posledné dni sa toho udialo mnoho nielen vo svete, ale aj u nás. Nastala situácia, ktorú nikto z nás neočakával a každého z nás zasiahla inak. Stres z novej nečakanej situácie je prirodzený. taktiež aj obavy, ktoré máme z nasledujúcich dní, ktoré nás čakajú. Nepodliehajme panike a správajme sa zodpovedne. Preto považujeme za dôležité, aby ste vedeli nasledujúce veci:

       

      1. Stres z novej situácie je prirodzená reakcia na takúto situáciu a je v poriadku, ak sa obávate. Ak však Váš stres prechádza do paniky, pozorujete na sebe úzkostné stavy, mali by ste si prečítať niekoľko rád ako sa upokojiť. Tak aby ste zbytočne nevyčerpávali svoj organizmus.

       1. Vypnite všetky elektronické zariadenia aspoň na pár hodín, zavrite oči a pokojne dýchajte, relaxujte, pustite si hudbu...

       2. Ak už sledujete informácie, tak využívajte len overené zdroje (napr. http://www.uvzsr.sk/, https://www.health.gov.sk/Titulka)

       3. Ak Vás myšlienky o aktuálnej situácii stále prenasledujú a neviete sa ich zbaviť, začnite robiť nejakú manuálne náročnejšiu činnosť, ktorá vás upokojí (napr. cvičenie)

      2. Vieme, že to potrvá istý čas. Je ale zbytočné zamýšľať sa nad tým, či to budú dva, tri alebo šesť týždňov. Uvažovanie o budúcnosti nás môže viac stresovať. Preto sa odporúča sústrediť sa na prítomnosť, prežívanie tu a teraz, každého jedného dňa, to čo budeme dnes robiť, ako si vyplníme deň, čo budeme jesť a pod.

      3. Chráňte seba aj ostatných dodržiavaním opatrení a odporúčania berte ako príkaz.

      4. Dodržiavajte všetky hygienické a preventívne zásady – umývanie rúk, nosenie rúška...

       

       

       

      Žijeme v uponáhľanej dobe, v nezastaviteľnom kolotoči – škola, krúžky, práca, zábava – zabúdame na oddych. Epidémia, ktorá prišla je znakom toho, že je čas spomaliť. Koľkokrát sme v práci/škole rozmýšľali nad tým, aké by bolo byť doma a nič nerobiť. Teraz sa od nás očakáva, že budeme jednoducho doma, no nie pre každého je to jednoduché. Nevyhovárajme sa na to, že doma nie je čo robiť. Teraz je ten správny čas, nájsť si čas pre seba a rodinu.

       

       

       

      Uvádzame niekoľko tipov ako efektívne využiť čas doma:

       

      1. Jarné upratovanie – priložte doma ruku k dielu, upracte si svoju izbu, urobte si poriadok v šatníku. Poriadok si môžete urobiť v PC, mobile, vo fotkách, odinštalovať nepotrebné aplikácie...

      2. Domáce kino – stiahnite si film/rozprávku, ktorú ste si chceli už dávno pozrieť alebo je Vaša obľúbená.

      3. Prečítajte si knihu – ktorá vám bola podarovaná, ale ostala ležať na poličke zapadnutá prachom.

      4. Fotky – zaspomínajte si na časy pri pozeraní fotiek (príjemné spomienky Vás pozitívne naladia).

      5. Cvičenie – zacvičte si doma, neskutočné množstvo cvikov nájdete na internete.

      6. Krížovky, sudoku, hlavolamy – precvičte si mozgové bunky, podobne ako svaly.

      7. Komunikácia – máme čas a priestor, a preto sa rozprávajme s rodičmi, súrodencami. Oslovme cez internet, telefón rodinu, priateľov, známych, ktorých sme dlho nevideli a nepočuli.

      8. Spoločenské hry – vráťte sa do detských čias a zahrajte si s rodinou hry (pexeso, karty, človeče...).

      9. Hudba – počúvajte hudbu, naučte sa slová pesničky alebo si pozrite jej preklad.

      10. Hand-made – pustite sa do pletenia, háčkovania, kreslenia, nechajte priestor svojej fantázii, poobzerajte sa po byte/dome, čo by ste mohli zužitkovať a dajte veciam druhý nádych.

      11. Varenie, pečenie – uvarte si spoločne dobré jedlo a upečte koláč, ktorý si vychutnáte v kruhu rodiny.

      12. Naučte sa niečo nové – napr. nové slová v cudzom jazyku alebo práca v PC programe.

      13. Čas pre seba – oddýchnite si, relaxujte.

      14. Samoštúdium – pustite sa do zadaní a úloh od pedagógov.

       

      Nezabúdajme, že byť doma je jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení. Buďme zodpovední a trpezliví. Veď po každej búrke vyjde slnko.

       

      Vypracovala: Mgr. Iveta Lukáčová, školský psychológ

       

       

        

     • Komunikácia

     • Vážení rodičia, na základe aktuálnej mimoriadnej situácie rozhodnutím vlády SR budú školy a školské zariadenia uzatvorené až do 27.3.2020. V prípade potreby komunikácie s vedením školy môžete v pracovných dňoch čase od 8:00 - 14:00 hod využiť: 055/646 12 04, 0903 903 085 - riaditeľ školy.  Pracovné emaily: zsu@centrum.sk alebo riaditel@zsuzhorodska.sk - riaditeľ školy,  jana.nimcova@zsuzhorodska.sk (zástupkyňa školy.) Pre komunikáciu s ostatnými pedagógmi môžete v pracovných dňoch v čase od 8:00 - 15:00 hod využiť prednostne pracovné emaily v tvare meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk , alebo správu cez EDU page. V záujme zastavenia šírenia aktuálnych vírusových ochorení a skorého návratu do normálneho vyučovacieho procesu prosíme o:

       - dôslednú kontrolu aktivít svojich detí, predovšetkým žiakov 2.stupňa v súlade s nariadeniami vlády a predstaviteľov mesta Košice - kontrolu dodržiavania preventívnych hygienických opatrení .Pre minimalizovanie dopadov na vyučovací proces a plnenie plánov učiva pre tento školský rok prosíme rodičov o spoluprácu pri doplňovaní učiva podľa pokynov vyučujúcich. V prípade akýchkoľvek problémov nás neváhajte kontaktovať. Budeme sa snažiť nájsť vyhovujúce riešenie. Pevne verím, že spoločne zvládneme aj túto mimoriadne zložitú situáciu.

      Posielame Vám link na kompletný prehľad najlepších vzdelávacích a edukatívnych online  kanálov, kde sa  dostamete  k vzdelávaciemu obsahu momentálne zadarmo.

      https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/

       Prajeme Vám pevné zdravie, pokoj a rozvahu pri riešení každodenných problémov.

      S pozdravom RNDr. Mikuláš Tóth, riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie na portáli Didakta.sk

     • Spoločnosť SILCOM Multimedia SK, popredný slovenský vydavateľ výučbových programov, sa rozhodla vzhľadom na mimoriadnu situáciu sprístupniť kompletnú ponuku výučbových programov na portáli Didakta.sk na celú dobu karantény pre učiteľov, rodičov i žiakov zadarmo.
      Spolu je k dispozícii 39 interaktívnych titulov pokrývajúcich široké spektrum vyučovaných predmetov pre prvostupňové i druhostupňové vzdelávanie. Programy sú určené predovšetkým k precvičovaniu a overovaniu vedomostí a znalostí žiakov.
      Prístup k interaktívnej výučbe je zabezpečený jediným spoločným menom a heslom pre všetkých požívateľov:


      Web: www.didakta.sk

      Login: minedu@didakta.sk

      Heslo: MINEDU

      Technické informácie:
      K obsahu portálu môžete pristupovať pomocou bežného webového prehliadača alebo nášho Projektoru - vzhľadom ku končiacej podpore obsahu vo formáte Adobe Flash vo webových prehliadačoch doporučujeme práve náš Projektor - zdarma.

      Aplikáciu DidaktaSK Projektor je možné sťahovať z tohoto linku: DidaktaSK-Setup-1.0.0.zip (verzia pre OS Windows 7, 8, 10). Po spustení inštalačného súboru sa môže objaviť oznámenie SmartScreen filtra programu Windows Defender - pre pokračovanie v inštalácii kliknite na odkaz „Ďalšie informácie“ a potom vyberte „Spustiť aj v tomto prípade“. Ďalej podporujeme linuxové distribúcie a Mac OS (link na vyžiadanie).
      V prípade použitia webového prehliadča doporučujeme použiť Microsoft Edge (najrýchlejšie nastavenie a povolenie Flash) pred Google Chrome.
      Ako povoliť obsah v Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4532571/microsoft-edge-turn-on-flash
      Ako povoliť obsah v Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/6258784?hl=sk
      Upozorňujeme, že pre užívateľov z radov rodičov a žiakov vzhľadom k ich množstvu neposkytujeme z kapacitných dôvodov živú technickú podporu na telefónnych linkách spoločnosti, všetky prípadné technické informácie sú uvedené na našom webe v sekcii Podpora.

      Akcie platí do odvolania

     • Prerušená prevádzka školy

     • Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020. V meste Košice bude prerušená prevádzka škôl a školských zariadení od 13.3.2020 do 29.3.2020.Dňa 13.3.2020 (piatok) máme riaditeľské voľno.

      Na základe rozhodnutia Vlády SR od 30.3.2020 pokračuje prerušená prevádzka všetkých škôl a školských zariadení na území SR až do odvolania.

     • Riaditeľské voľno

     • Vzhľadom na situáciu, ktorá je momentálne okolo nás, riaditeľ ZŠ rozhodol o dištančnej forme vzdelávania počas riaditeľského voľna. Tzn. vyučujúci budú posielať žiakom úlohy, vypracované úlohy pošlú žiaci učiteľom naspäť.

     • Možnosť krízovej intervencie cez online priestor

     •  

      CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

      Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e

      www.cpppapke.sk

       

      Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia.

      Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s  klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potreby pomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor.

      Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

      V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice cez e-mail:

      Kontaktný e-mail: trebunakova.centrum@gmail.com

      v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod.

       

      Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situáciu a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

       

       

       

       

      PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.

                                                                                 a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

     • OBEDY

     • Pripomínam rodičom, že deti je potrebné z obedov odhlasovať ak neprídu do školy alebo na obed. 

      Odhlasovanie je do 14:00 hod na nasledujúci deň. V prípade nepredvídaných udalostí do 8:00 hod.

      Možnosti odhlasovania: 

      1. cez EDU page do 14:00 hod na nasledujúci deň

      2. na mailovú adresu: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com

      3. formou sms na t.č. 0911 897 589

      4. zapísaním do zošita pri okienku

      5. telefonicky na t.č. 055/646 01 15 alebo 0911 897 589

       

      Ďakujem 

                                          vedúca ŠJ

     • Linky podpory

     • Krízové linky podpory VÚDPaP:

       VÚDPaP, Bratislava:

      Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, linka: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30 hod.)

      Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00 do 18:00 hod.)

       

       

     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu, ktoré vydalo MVVaŠ SR - aktualizácia 09. 03. 2020

     • Milí rodičia,

      množia sa prosby (posielate zákazy zo ZUŠ, športových klubov a stredných škôl), aby sme odporúčali žiakom, ktorí boli cez prázdniny v zahraničí zostať doma. Škola takéto odporúčanie vydať nemôže, nakoľko musí postupovať podľa odporúčania Ministerstva školstva.

      Citujeme:

      "Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku".

      Ostáva nám iba veriť v morálne nastavenie rodičov v snahe minimalizovať riziko ohrozenie žiakov a celého personálu školy! 🤞

      Prosíme Vás, aby ste zvážili možnosť ponechať Vaše deti v domácej karanténe, ak boli počas jarných prázdnin odcestované kdekoľvek v zahraničí. 

      Dňa 09. 03. 2020 o 10:00 h bolo stretnutie riaditeľov ZŠ s vedením mesta Košice, oddelením školstva MMK, zástupcami RÚVZ. Na ktorom boli prijaté Opatrenia pre školy v zriaďovateľskej posobnosti Mesta Košice.


      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841


      Celé znenie Usmernenia MŠVVaŠ:

      https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/  

      Opatrenia - šírenie koronavírusu, ktoré vydalo Oddelenia školstva MMK:

      Opatrenia_-_sirenie_koronavirusu.docx


        


     • Víťazstvo na Hip Hopovej súťaži UNOSTAR

     • Evka Hricová žiačka 5.A dosiahla krásny úspech na tanečnej Hip Hopovej  súťaži Unostar v podobe  3. miesta.

                                                                                                                                   Evke srdečne blahoželáme.

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie