• Aktuálne usmernenie výchovno vzdelávacieho procesu:

      Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

       

                                                                                                                            Bratislava 29.09.2020

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

     • Oznam

      Dobrý deň,

      na základe pokynu a odporúčaní riaditeľky RÚVZ zo dňa 22.9.2020, Vám oznamujeme, že platí aktualizovaný manuál pre školy a školské zariadenia vydaný MŠVVaŠ dňa 16.9.2020, v ktorom sa o.i. uvádza:Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

      Podľa informácii, ktorými disponuje riaditeľka RÚVZ je predpoklad, že dané opatrenie sa predĺži do konca októbra, vzhľadom na vývoj situácie ohľadom šírenia nákazy COVID-19.

       

     • Organizácia vyučovania od 16.09.2020

      Vážení rodičia,

      úspešne sa nám podarilo s našimi deťmi naštartovať nový školský rok. Je samozrejmé, že okrem kontaktu s našimi žiakmi je pre nás veľmi dôležitý aj kontakt s vami, rodičmi. Veď na napredovaní týchto detí zohrávate práve vy nezastupiteľnú úlohu.

      V priebehu predchádzajúcich rokov sme sa zvykli práve počas prvých septembrových dní stretnúť na plenárnom rodičovskom združení a potom ste pokračovali v triedach s triednymi učiteľmi vašich detí. Vzhľadom k sprísneným organizačným opatreniam to však tento rok vyzerá tak, že pravdepodobne klasické plenárne rodičovské združenie sa konať nebude a otázne sú aj triedne rodičovské združenia.

      Budeme musieť použiť iné "komunikačné kanály", aby sme mohli riešiť tie zásadné záležitosti, ktoré je potrebné prejsť na začiatku školského roka. Prosím, aby ste pravidelne sledovali našu školskú stránku. Triedni učitelia vás kontaktujú za účelom školských písomnosti a organizácie chodu školy.

      Od 16.09. 2020 (streda) nabiehame na klasický školský režim, čo znamená, že bude fungovať ranná ŠKD v čase od 6:30 – 7:30 a večerná ŠKD v čase od 16:00 do 17:00.

      Škola bude pre žiakov otvorená od 7:30.

      Vyučovací proces bude prebiehať podľa Rozvrhu hodín a stravovanie bude prebiehať v čase od 11:30 - 12:15 a 12:45 do 14:00.

      Naďalej  ostáva v platnosti zákaz používania priestorov telocviční do 20.09. 2020 a zákaz krúžkovej činnosti do konca mesiaca september. Povinnosť nosiť rúška pre žiakov 5.-9. ročníka a zamestnancov školy ostáva v platnosti do konca mesiaca september.

      Všetci si držíme prsty, aby sme na zelenom svetle preplávali celým školským rokom. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.


      Spolu to zvládneme.


      Vaša Užhorodská.

      PS: Nové tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 16. 09. 2020 pri prerušení dochádzky 4 a viac po sebe idúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov -  ​​​​​​​bezinfekcnost_ziak_16_09.docx 

     • Voľné pracovné miesto

       

      Kategória voľného pracovného miesta: Upratovačka,  zástup počas PN

      Termín nástupu: okamžite

       

      Rozsah úväzku: 100%

      Platové náležitostiPlatové podmienky Vám budú oznámené pri osobnom pohovore.

      Ďalšie požiadavky

      - pracovitosť
      - flexibilita
      - ochota prispôsobiť sa
      - schopnosť pracovať v tíme

      Kontaktná osoba: Jana Pisková

      Telefón: 055/646 12 04, 0911 142 144

       E-mail pre zasielanie dokumentov: jana.piskova@zsuzhorodska.sk

     • Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka

      So začiatkom školského roka 2020/21 dostanú riaditelia škôl i zákonní zástupcovia väčšie právomoci.

      Riaditelia v súvislosti s ochranou zdravia z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 môžu poskytnúť voľno aj v rozsahu viac ako päť dní a súčasne sa predlžuje lehota na ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka zákonným zástupcom z troch na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      Vyplýva to z nového rozhodnutia ministra školstva zo dňa 28.8.2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke 31. 8. 2020.

      Celé znenie ROZHODNUTIA tu

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      koniec prázdnin sa nezadržateľne blíži, a tak mi dovoľte, aby som Vás v mene všetkých zamestnancov školy srdečne pozval na Otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa dňa 2. septembra 2020 z organizačných dôvodov (preventívne opatrenia COVID-19) uskutoční upraveným spôsobom:

       

      2.9. (streda) Všetci žiaci musia prejsť ranným filtrom

      Do budovy vstúpia iba žiaci, ktorí nevykazujú známky ochorenia s nasadeným rúškom a bez sprevádzajúcej osoby. Výnimka platí iba pre žiakov 1. roč., ktorých môže sprevádzať 1 dospelá osoba s rúškom po vstupnej dezinfekcii rúk.

      1. ročník              7.50  – 9.00  v triedach

      2. -  4. ročník       9.10  - 11.00  v triedach

      5. – 9. ročník       9.30  - 11.00  v triedach

      Po rannom filtri presun žiakov do tried. Povinné rúška pre všetkých žiakov a dezinfekcia rúk, bez prezúvania sa. Program v triedach s triednymi učiteľkami podľa harmonogramu.

      Činnosť ŠKD:  pre žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí sa prihlásili do ŠKD začína dňom 3. 9. 2020. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame pobyt v ŠKD minimalizovať iba na nevyhnutný čas.

      Školská jedáleň: dňa 2. 9. 2020 je mimo prevádzky.

      Vydávanie obedov začína 3. 9. 2020  žiakom , ktorí odovzdali prihlášku na šk. r. 2020/2021.

      Bližšie informácie o stravovaní nájdete TU.

      Bližšie informácie o výučovacom procese od  3.9.2020 nájdete TU

       

       

       

       

                                                                                                                          RNDr. Mikuláš Tóth

                                                                                                                         riaditeľ školy

     • Zverejňujeme voľné pracovné miesta

      V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

      Kategória voľného pracovného miesta:

      školský špeciálny pedagóg – 100% úväzok,

      školský psychológ – 50% úväzok,

      asistent učiteľa – 100%,

      Bližšie info TU

     • Vyhodnotenie práce II. polroka a odovzdávanie vysvedčení

      Príchod žiakov do tried v nasledujúcom harmonograme:
      1. - 4. ročník: 8.40 - 8.50 h,
      5. - 9. ročník: 8.50 - 9.00 h.
      Vyhodnotenie práce II. polroka a odovzdávanie vysvedčení:
      9.00 - 10.30 h.

      Obed
      10.30 - 12.50 h podľa rozpisu (info u tr. uč.).

      ŠKD 
      7.15 - 8.45 h,
      10.30 - 15.00 h. 

      Pozor!
      Žiak, ktorý nie je prihlásený na dobrovoľné vyučovanie si môže vyzdvihnúť vysvedčenie 30. 6. 2020 po 10.30 h (po dohode s tr. učiteľkou). Ak sa chce zúčastniť vyhodnotenia práce za II. polrok a odovzdávania vysvedčení so svojimi spolužiakmi v triede, je nutné, aby priniesol vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • Organizácia výchovy a vzdelávania od 22.6.2020 do konca šk. roka 2019/2020

       

      Riaditeľstvo školy v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ číslo: 2020/12836:1-A2110, RÚVZ a zriaďovateľa Mesta Košice prijíma nasledujúce zmeny v organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania platné od 22.6.2020 do konca šk. roka 2019/2020 z dôvodu zvýšenej ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať len v prezenčnej forme.

       

      1. Príchod, odchod  a pohyb pred školou

       

      1. -  4.ročník:   7:15 - 7:45        Príchod do školy

                               8:00  -  11:40     Dopoludňajšie bloky aktivít

                              11:40  -  17:00    Popoludňajšie bloky aktivít

                              11:40  -  12:30    Obed

       

      Preberanie detí po skončení aktivít pred školou v presných časoch:

      11:40 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity,  (bez  obeda) -        pred   hl. vchodom

                  13:00 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity, (s obedom)-

      pred   hl. vchodom

       

      5. -  9.ročník :     8:15 - 8:45    -   Príchod do školy

                                  8:55  -  12:35    Dopoludňajšie bloky aktivít podľa upraveného rozvrhu hodín                                                          12:50  -   14:00     Obed

      Platné opatrenia:

      -žiak pri nástupe odovzdá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      -zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

      -ranný filter bude vykonávaný náhodne

      -naďalej ostávajú v platnosti epidemiologické opatrenia RUVZ.

      Záujem o stravovanie novonastupujúcich žiakov ( hlavne 6. - 9.roč. sme zisťovali formou dotazníka, ak ste svoje dieťa v dotazníku neprihlásili  k odberu stravy, môžete ho prihlásiť dodatočne mailom: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com,  tel.: 0911 897 589

     • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

      Piateho júna si každoročne (od roku 1974) pripomíname Svetový deň životného prostredia, vyhlásený Organizáciou Spojených národov – Programom OSN pre životné prostredie (ďalej len „OSN“ – „UNEP“). Významný termín je venovaný otázkam ochrany životného prostredia, globálnym problémom spojeným so životným prostredím (znečisťovanie, globálne otepľovanie, udržateľná výroba potravín, ochrana voľne žijúcich živočíchov a i.), spôsobom ich riešenia a v neposlednom rade zvýšeniu environmentálneho povedomia ľudí.

      Bližšie informácie si môžete prečítať TU: Svetovy_den_ZP.pdf​​​​​​​


     • Organizácia výchovno - vzdelávacej činnosti od 1.6.2020:

       

      1. ročník:      

            7:15 -   8:00    Príchod do školy

                                   8:00 -   11:40   Dopoludňajšie bloky aktivít 

                                  11:40 - 15:30    Popoludňajšie bloky aktivít 

                                  11:40 - 12:10    Obed (1.A + chlapci 1.C)

                                  11:50 – 12:20    Obed (1.B + dievčatá 1.C)

       

      2. ročník:      

            7:15  -  8:00     Príchod do školy

                                   8:00 - 11:40     Dopoludňajšie bloky aktivít

                                  11:40 - 15:30    Popoludňajšie bloky aktivít 

                                  12:05 - 12:35    Obed (2.B)

                                  12:10 – 12:40   Obed (2.A)

       

      3. ročník:         

           7:15  -   8:00    Príchod do školy

                                   8:00 - 11:40      Dopoludňajšie bloky aktivít

                                  11:40 - 15:30     Popoludňajšie bloky aktivít 

                                  12:20 - 12:50     Obed ( 3.B)

                                  12:30 – 13:00    Obed (3.A)

       

      4. ročník:        

          7:15  -   8:00    Príchod do školy

                                   8:00 - 11:40     Dopoludňajšie bloky aktivít

                                  11:40 - 15:30    Popoludňajšie bloky aktivít 

                                  12:45 - 13:15     Obed (4.A + 4.B)

       

      5. ročník:    

              8:05     8:25    Príchod do školy

                                   8:30  -  12:55   Dopoludňajšie bloky aktivít 

                                  13:00 - 13:30    Obed

       

       

      Preberanie detí po skončení aktivít pred školou v presných časoch:

       

      11:40 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity, 

      (bez obeda) - pred hl. vchodom

       

      13:15 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity,

      (s obedom)- pred hl. vchodom

       

      15:30- 16:15 - ukončenie popoludňajších aktivít

      výber žiakov -    pred hlavným vchodom

       

      V prípade potreby je možné operatívne dohodnúť s triednym učiteľom individuálny odchod žiaka.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

     • Rozhodnutie MŠVVaŠ o obnovení vyučovania od 1. 6. 2020


                                                                                                                                 Bratislava 22. mája 2020
                                                                                                                                 Číslo: 2020/12033:1-A2110
                                                                      R O Z H O D N U T I E

       

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020

      a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,
      1. v materských školách,
      2. v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      3. v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
      4. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
      5. v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka a prvého až deviateho ročníka,
      6. v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakoch prvého až deviateho ročníka,

      b) obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

      c) obnovuje školské vyučovanie v jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej skúšky,

      d) obnovuje prevádzku školských klubov detí, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

      e) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania.

      1. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa považuje za zachované, ak zriaďovateľ rozhodne o otvorení školy a
      1.1. zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo
      1.2. zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

      2. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základných školách a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa považuje za zachované, ak
      2.1. ide o žiakov prvých až piatych ročníkov, zriaďovateľ rozhodol o otvorení školy a zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole z dôvodu obavy o zdravie žiaka alebo
      2.2. ide o žiakov prvých až piatych ročníkov, zriaďovateľ rozhodol o otvorení školy, zákonný zástupca prejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole, ale žiaka nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

      3. Zriaďovateľ určí spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka do materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základnej školy alebo základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      4. Zriaďovateľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne podľa poradia týchto kritérií
      4.1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      4.2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
      4.3. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
      4.4. ďalšie kritériá určené zriaďovateľom.

      5. Deti možno umiestniť v materskej škole alebo v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 15 detí.

      6. Žiakov možno umiestniť v základnej škole alebo v základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 20 žiakov.

      7. Materská škola a materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch umiestnených do materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu
      7.1. k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. júla 2020,
      7.2. k 31. júlu 2020 v termíne do 3. augusta 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. augusta 2020,
      7.3. k 31. augustu 2020 v termíne do 3. septembra 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. septembra 2020.

      8. Základná škola a základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o žiakoch umiestnených do základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. júla 2020.

      9. Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

      10. Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      Odôvodnenie:
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020
      - mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania,
      - mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií od 30. marca 2020 do odvolania.
      Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 o školy a školské zariadenia uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

       

      Branislav Gröhling
      minister školstva, vedy, výskumu a športu