• Krízová intervencia

      V prípade pomoci, potreby môžete kontaktovať:

      Telefonická linka VÚDPaP pre rodičov, učiteľov a tínedžerov:

      0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)

      Linka pre deti a mladých ľudí i dospelých volajúcich v záujme detí:

      116 111 (24 hodín, 7 dní v týždni - bezplatne, anonymne, pre celé Slovensko).

     • ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.7

      Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022.

      BEZPRÍZNAKOVOSŤ : po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      DOMÁCE SAMOTESTOVANIE : V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

      2. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup a prihlási sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk. Žiak tak v prípade potvrdeného pozitívneho výsledku bude mať doklad o prekonaní ochorenia COVID-19.

      3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. Viac informácií k postupu pri pozitívnom výsledku Ag samotestu nájdete v kapitole Oranžová fáza.

      4. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 na školách – nemôže ísť do školy. V prípade, že sa u žiaka s pozitívnym výsledkom samotestu výsledok potvrdí Ag testom z mobilného odberového miesta alebo PCR testom, žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, kontaktujú svojho všeobecného lekára a z dôvodu bezpečného návratu do školy a zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 sa prihlásia na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk

      PROTILÁTKY: Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19 v súvislosti s karanténou v triede:

       - po ukončení 10-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

       - po pozitívnom výsledku samotestovania Ag samotestom, pokiaľ žiak neabsolvuje Ag test v MOM alebo PCR test.

      PRERUŠENIE VYUČOVANIA V TRIEDACH : Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:

      - výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny. - sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19 a neprejavujú príznaky ochorenia), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

      VÝNIMKY Z KARANTÉNY : Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

       - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky), - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

      OSPRAVEDLNENIE DOCHÁDZKY : Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 (žiak) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

      OČR : Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      Úzky kontakt: Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

       

      Distribúcia antigénových samotestov v počte 5 kusov na žiaka v novom kalendárnom roku 2022 bude závisieť od:

      1. prejaveného záujmu zo strany rodičov,

      2. správne vykázaného počtu samotestov, ktoré školy dostali z okresného úradu v sídle kraja v roku 2021 v online formulári „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“. O ďalšiu várku samotestov v počte 5 kusov na žiaka (balené v krabiciach po 5 kusov) môžu zažiadať školy, ktoré už prostredníctvom online formulára „Týždenné hlásenie škôl podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA“ vykázali, že aspoň 50% testov bolo rodičmi nahlásených ako vykonaných. V prípade, že daná škola nevykazuje aspoň 50% vykonaných Ag samotestov z celkového počtu distribuovaných Ag samotestov z Regionálneho úradu školskej správy, Ag samotesty budú vydané individuálne, len žiakom, ktorých rodičia vykazujú spotrebu na minimálnej úrovni 50%. Kontrolu spotreby vykonávajú .

       

      Mimovyučovacie aktivity

       Mimovyučovacie aktivity sa organizujú na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálne platnú vyhlášku 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

      Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

      Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný). Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

     • Návrat do školy 10. januára 2022

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

       

      v súvislosti s otvorením školy a školského klubu detí odo dňa 10. januára 2022 Vás chceme informovať, že sa budeme naďalej riadiť podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

       

      Prosíme, nezabudnite poslať  vyhlásenie o bezinfekčnosti, aby sme sa v pondelok ráno vyhli nedorozumeniam  (povinné pre každého žiaka i zamestnanca školy).

      Rovnako rúška sú povinné pre všetkých žiakov od  1. – 9. ročníka.

       

      Všetci žiaci majú stále možnosť využiť dobrovoľné domáce testovanie Ag samotestami. O ich distribúcii cez Regionálny úrad školskej správy Vás budeme informovať.

       

      Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú, avšak na základe uznesenia vlády zo dňa 7. januára 2022 bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID Automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Ten bude upravovať režim vyššie uvedených aktivít, vrátane krúžkovej činnosti.

       

      S pozdravom,

       

      vedenie školy

     • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13. 12. 2021

       

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje   

      a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou     

        I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a     

        II. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,   

      b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou     

      I. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a     

      II. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,   

      c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      2. Riaditelia škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov podľa bodu 1, na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      3. Ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, školské vyučovanie v školách pre žiakov podľa bodu 1 a doučovanie v súlade s projektom „Spolu múdrejší II“ a „Spolu úspešnejší“ sa môže uskutočňovať pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov.

      4. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí sú žiakmi podľa bodu 1 písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.Rozhodnutie č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 zostáva platné v častiach, ktoré nie sú dotknuté týmto rozhodnutím.

      Odôvodnenie:Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na aktuálne platné uznesenie vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 2021, ktorým bolo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uložené vydať rozhodnutie o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách pre žiakov, na ktorých sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

     • Zbierka pre útulok

       

       

      V dňoch 9.12.2021 – 10.12.2021 bude prebiehať zbierka pre útulok opustených zvierat. Prinesené veci môžu žiaci odovzdať pri vrátnici po príchode do školy.

      Ako môžete pomôcť útulku?

      granulami pre dospelé psy, šteniatka a mačky,

      ryžou, cestovinou, ovsenými vločkami, krúpami, suchým pečivom,

      salámami a konzervami pre zvieratá,

      staré deky a plachty, veci vhodné na podstielku, koberce.

      Ďakujeme!

     • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje   

          a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,       

      b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie,     

        c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou.

      B.1. Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školské zariadenia sú v prevádzke na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

      2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo zamestnancami príslušnej školy alebo školského zariadenia, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.

      3. Prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie sa uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti.

      4. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä       

       a) výlety a exkurzie,       

       b) športové výcviky a školské športové súťaže,       

       c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,     

         d) kurzy na ochranu života a zdravia,       

       e) kurzy pohybových aktivít v prírode,       

       f) saunovanie,       

       g) dni otvorených dverí

      .5. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

      6. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      7. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.

      8. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z dôvodu podľa bodov 6 a 7, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

      9. Ak sa dieťa alebo žiak nezúčastní výchovy a vzdelávania v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takéto deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.

      10. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona     

       a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,       

      b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,     

       c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

      11. Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.

      12. Škola oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch vo vzťahu k výskytu ochorenia COVID-19 na škole a o spôsobe zabezpečenia školského vyučovania počas krízovej situácie v rozsahu a spôsobom určenom ministerstvom        a) každý pondelok a       

      b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19.

      13. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/18439:2-A1810 z 15. októbra 2021.Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      Odôvodnenie:Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, ktorým bol vyhlásený v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 25. novembra 2021 núdzový stav z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenie slobody pohybu a pobytu.Termín vianočných prázdnin sa určuje v nadväznosti na potrebu zníženia mobility v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021.