• Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13. 12. 2021

       

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje   

      a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni s výnimkou     

        I. základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a     

        II. základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach,   

      b) školské vyučovanie v stredných školách s výnimkou     

      I. stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a     

      II. praktického vyučovania v stredných zdravotníckych školách,   

      c) prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      2. Riaditelia škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov podľa bodu 1, na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

      3. Ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, školské vyučovanie v školách pre žiakov podľa bodu 1 a doučovanie v súlade s projektom „Spolu múdrejší II“ a „Spolu úspešnejší“ sa môže uskutočňovať pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov.

      4. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí sú žiakmi podľa bodu 1 písmen a) a b), na ktorých sa vzťahuje mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov.Rozhodnutie č. 2020/21911:1-A1810 z 25. novembra 2021 zostáva platné v častiach, ktoré nie sú dotknuté týmto rozhodnutím.

      Odôvodnenie:Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje na aktuálne platné uznesenie vlády Slovenskej republiky z 8. decembra 2021, ktorým bolo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uložené vydať rozhodnutie o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách pre žiakov, na ktorých sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

     • Zbierka pre útulok

       

       

      V dňoch 9.12.2021 – 10.12.2021 bude prebiehať zbierka pre útulok opustených zvierat. Prinesené veci môžu žiaci odovzdať pri vrátnici po príchode do školy.

      Ako môžete pomôcť útulku?

      granulami pre dospelé psy, šteniatka a mačky,

      ryžou, cestovinou, ovsenými vločkami, krúpami, suchým pečivom,

      salámami a konzervami pre zvieratá,

      staré deky a plachty, veci vhodné na podstielku, koberce.

      Ďakujeme!