• DOTÁCIA na stravu OD 1. 9. 2021

      Od nového školského roku 2021/2022 dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu pre žiakov ZŠ.  

      Na poskytnutie dotácie na stravu sú oprávnené deti, ktoré:

      a) navštevujú ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

      b) žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotne núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

      c) žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo si nemohol uplatniť na dané dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia

      Na základe vyššie spomenutých informácií žiadame rodičov, ktorí spĺňajú podmienky a chcú využiť poskytnutie dotácie na stravu, aby predložili nasledovné potvrdenia:

      - potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo

      - potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima alebo

      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa/deti (vzor v prílohe)

      POTVRDENIA ŽIADAME DORUČIŤ na ZŠ do 22.7.2021  (t.č.0911 142 144, 0911 897 589)

      Stravu pre deti, ktoré nespadajú ani do jednej skupiny bude rodič/zákonný zástupca uhrádzať v plnej výške.

      Podmienky poskytovania dotácie pre oprávnené deti ostávajú  nezmenené:

      1. Zúčastniť sa vyučovacieho procesu

      2. Odobrať obed

      cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_zvyhodnenia_2021.docx​​​​​​​


   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • Prihlásenie