• Aktuálne usmernenie výchovno vzdelávacieho procesu:

      Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

       

                                                                                                                            Bratislava 29.09.2020

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.).

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

     • Oznam

      Dobrý deň,

      na základe pokynu a odporúčaní riaditeľky RÚVZ zo dňa 22.9.2020, Vám oznamujeme, že platí aktualizovaný manuál pre školy a školské zariadenia vydaný MŠVVaŠ dňa 16.9.2020, v ktorom sa o.i. uvádza:Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

      Podľa informácii, ktorými disponuje riaditeľka RÚVZ je predpoklad, že dané opatrenie sa predĺži do konca októbra, vzhľadom na vývoj situácie ohľadom šírenia nákazy COVID-19.

       

     • Organizácia vyučovania od 16.09.2020

      Vážení rodičia,

      úspešne sa nám podarilo s našimi deťmi naštartovať nový školský rok. Je samozrejmé, že okrem kontaktu s našimi žiakmi je pre nás veľmi dôležitý aj kontakt s vami, rodičmi. Veď na napredovaní týchto detí zohrávate práve vy nezastupiteľnú úlohu.

      V priebehu predchádzajúcich rokov sme sa zvykli práve počas prvých septembrových dní stretnúť na plenárnom rodičovskom združení a potom ste pokračovali v triedach s triednymi učiteľmi vašich detí. Vzhľadom k sprísneným organizačným opatreniam to však tento rok vyzerá tak, že pravdepodobne klasické plenárne rodičovské združenie sa konať nebude a otázne sú aj triedne rodičovské združenia.

      Budeme musieť použiť iné "komunikačné kanály", aby sme mohli riešiť tie zásadné záležitosti, ktoré je potrebné prejsť na začiatku školského roka. Prosím, aby ste pravidelne sledovali našu školskú stránku. Triedni učitelia vás kontaktujú za účelom školských písomnosti a organizácie chodu školy.

      Od 16.09. 2020 (streda) nabiehame na klasický školský režim, čo znamená, že bude fungovať ranná ŠKD v čase od 6:30 – 7:30 a večerná ŠKD v čase od 16:00 do 17:00.

      Škola bude pre žiakov otvorená od 7:30.

      Vyučovací proces bude prebiehať podľa Rozvrhu hodín a stravovanie bude prebiehať v čase od 11:30 - 12:15 a 12:45 do 14:00.

      Naďalej  ostáva v platnosti zákaz používania priestorov telocviční do 20.09. 2020 a zákaz krúžkovej činnosti do konca mesiaca september. Povinnosť nosiť rúška pre žiakov 5.-9. ročníka a zamestnancov školy ostáva v platnosti do konca mesiaca september.

      Všetci si držíme prsty, aby sme na zelenom svetle preplávali celým školským rokom. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.


      Spolu to zvládneme.


      Vaša Užhorodská.

      PS: Nové tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 16. 09. 2020 pri prerušení dochádzky 4 a viac po sebe idúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov -  ​​​​​​​bezinfekcnost_ziak_16_09.docx 

     • Voľné pracovné miesto

       

      Kategória voľného pracovného miesta: Upratovačka,  zástup počas PN

      Termín nástupu: okamžite

       

      Rozsah úväzku: 100%

      Platové náležitostiPlatové podmienky Vám budú oznámené pri osobnom pohovore.

      Ďalšie požiadavky

      - pracovitosť
      - flexibilita
      - ochota prispôsobiť sa
      - schopnosť pracovať v tíme

      Kontaktná osoba: Jana Pisková

      Telefón: 055/646 12 04, 0911 142 144

       E-mail pre zasielanie dokumentov: jana.piskova@zsuzhorodska.sk

     • Ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka

      So začiatkom školského roka 2020/21 dostanú riaditelia škôl i zákonní zástupcovia väčšie právomoci.

      Riaditelia v súvislosti s ochranou zdravia z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 môžu poskytnúť voľno aj v rozsahu viac ako päť dní a súčasne sa predlžuje lehota na ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka zákonným zástupcom z troch na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      Vyplýva to z nového rozhodnutia ministra školstva zo dňa 28.8.2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke 31. 8. 2020.

      Celé znenie ROZHODNUTIA tu

   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • zsu@centrum.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
    • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
    • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • Prihlásenie