• Vyhodnotenie práce II. polroka a odovzdávanie vysvedčení

     • Príchod žiakov do tried v nasledujúcom harmonograme:
      1. - 4. ročník: 8.40 - 8.50 h,
      5. - 9. ročník: 8.50 - 9.00 h.
      Vyhodnotenie práce II. polroka a odovzdávanie vysvedčení:
      9.00 - 10.30 h.

      Obed
      10.30 - 12.50 h podľa rozpisu (info u tr. uč.).

      ŠKD 
      7.15 - 8.45 h,
      10.30 - 15.00 h. 

      Pozor!
      Žiak, ktorý nie je prihlásený na dobrovoľné vyučovanie si môže vyzdvihnúť vysvedčenie 30. 6. 2020 po 10.30 h (po dohode s tr. učiteľkou). Ak sa chce zúčastniť vyhodnotenia práce za II. polrok a odovzdávania vysvedčení so svojimi spolužiakmi v triede, je nutné, aby priniesol vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • Organizácia výchovy a vzdelávania od 22.6.2020 do konca šk. roka 2019/2020

     •  

      Riaditeľstvo školy v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ číslo: 2020/12836:1-A2110, RÚVZ a zriaďovateľa Mesta Košice prijíma nasledujúce zmeny v organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania platné od 22.6.2020 do konca šk. roka 2019/2020 z dôvodu zvýšenej ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať len v prezenčnej forme.

       

      1. Príchod, odchod  a pohyb pred školou

       

      1. -  4.ročník:   7:15 - 7:45        Príchod do školy

                               8:00  -  11:40     Dopoludňajšie bloky aktivít

                              11:40  -  17:00    Popoludňajšie bloky aktivít

                              11:40  -  12:30    Obed

       

      Preberanie detí po skončení aktivít pred školou v presných časoch:

      11:40 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity,  (bez  obeda) -        pred   hl. vchodom

                  13:00 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity, (s obedom)-

      pred   hl. vchodom

       

      5. -  9.ročník :     8:15 - 8:45    -   Príchod do školy

                                  8:55  -  12:35    Dopoludňajšie bloky aktivít podľa upraveného rozvrhu hodín                                                          12:50  -   14:00     Obed

      Platné opatrenia:

      -žiak pri nástupe odovzdá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      -zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

      -ranný filter bude vykonávaný náhodne

      -naďalej ostávajú v platnosti epidemiologické opatrenia RUVZ.

      Záujem o stravovanie novonastupujúcich žiakov ( hlavne 6. - 9.roč. sme zisťovali formou dotazníka, ak ste svoje dieťa v dotazníku neprihlásili  k odberu stravy, môžete ho prihlásiť dodatočne mailom: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com,  tel.: 0911 897 589

     • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

     • Piateho júna si každoročne (od roku 1974) pripomíname Svetový deň životného prostredia, vyhlásený Organizáciou Spojených národov – Programom OSN pre životné prostredie (ďalej len „OSN“ – „UNEP“). Významný termín je venovaný otázkam ochrany životného prostredia, globálnym problémom spojeným so životným prostredím (znečisťovanie, globálne otepľovanie, udržateľná výroba potravín, ochrana voľne žijúcich živočíchov a i.), spôsobom ich riešenia a v neposlednom rade zvýšeniu environmentálneho povedomia ľudí.

      Bližšie informácie si môžete prečítať TU: Svetovy_den_ZP.pdf​​​​​​​


    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Jedálny lístok

    • Štvrtok05. 08.
    • Zatvorené
    • Piatok06. 08.
    • Zatvorené
   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • Prihlásenie