• Vyhodnotenie práce II. polroka a odovzdávanie vysvedčení

     • Príchod žiakov do tried v nasledujúcom harmonograme:
      1. - 4. ročník: 8.40 - 8.50 h,
      5. - 9. ročník: 8.50 - 9.00 h.
      Vyhodnotenie práce II. polroka a odovzdávanie vysvedčení:
      9.00 - 10.30 h.

      Obed
      10.30 - 12.50 h podľa rozpisu (info u tr. uč.).

      ŠKD 
      7.15 - 8.45 h,
      10.30 - 15.00 h. 

      Pozor!
      Žiak, ktorý nie je prihlásený na dobrovoľné vyučovanie si môže vyzdvihnúť vysvedčenie 30. 6. 2020 po 10.30 h (po dohode s tr. učiteľkou). Ak sa chce zúčastniť vyhodnotenia práce za II. polrok a odovzdávania vysvedčení so svojimi spolužiakmi v triede, je nutné, aby priniesol vyplnené a podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • Organizácia výchovy a vzdelávania od 22.6.2020 do konca šk. roka 2019/2020

     •  

      Riaditeľstvo školy v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ číslo: 2020/12836:1-A2110, RÚVZ a zriaďovateľa Mesta Košice prijíma nasledujúce zmeny v organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania platné od 22.6.2020 do konca šk. roka 2019/2020 z dôvodu zvýšenej ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať len v prezenčnej forme.

       

      1. Príchod, odchod  a pohyb pred školou

       

      1. -  4.ročník:   7:15 - 7:45        Príchod do školy

                               8:00  -  11:40     Dopoludňajšie bloky aktivít

                              11:40  -  17:00    Popoludňajšie bloky aktivít

                              11:40  -  12:30    Obed

       

      Preberanie detí po skončení aktivít pred školou v presných časoch:

      11:40 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity,  (bez  obeda) -        pred   hl. vchodom

                  13:00 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity, (s obedom)-

      pred   hl. vchodom

       

      5. -  9.ročník :     8:15 - 8:45    -   Príchod do školy

                                  8:55  -  12:35    Dopoludňajšie bloky aktivít podľa upraveného rozvrhu hodín                                                          12:50  -   14:00     Obed

      Platné opatrenia:

      -žiak pri nástupe odovzdá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

      -zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky

      -ranný filter bude vykonávaný náhodne

      -naďalej ostávajú v platnosti epidemiologické opatrenia RUVZ.

      Záujem o stravovanie novonastupujúcich žiakov ( hlavne 6. - 9.roč. sme zisťovali formou dotazníka, ak ste svoje dieťa v dotazníku neprihlásili  k odberu stravy, môžete ho prihlásiť dodatočne mailom: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com,  tel.: 0911 897 589

     • 5. jún - Svetový deň životného prostredia

     • Piateho júna si každoročne (od roku 1974) pripomíname Svetový deň životného prostredia, vyhlásený Organizáciou Spojených národov – Programom OSN pre životné prostredie (ďalej len „OSN“ – „UNEP“). Významný termín je venovaný otázkam ochrany životného prostredia, globálnym problémom spojeným so životným prostredím (znečisťovanie, globálne otepľovanie, udržateľná výroba potravín, ochrana voľne žijúcich živočíchov a i.), spôsobom ich riešenia a v neposlednom rade zvýšeniu environmentálneho povedomia ľudí.

      Bližšie informácie si môžete prečítať TU: Svetovy_den_ZP.pdf​​​​​​​


   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
    • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
    • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • Prihlásenie