• Opatrenia platné od 1. júna

     •  

      ·  Každý žiak musí mať so sebou 1 náhradné rúško, hygienicky zabalené, papierové vreckovky a v prípade špecifickej potreby aj vlastný dezinfekčný gél (alergické reakcie).

        

     • Organizácia výchovno - vzdelávacej činnosti od 1.6.2020:

     •  

      1. ročník:      

            7:15 -   8:00    Príchod do školy

                                   8:00 -   11:40   Dopoludňajšie bloky aktivít 

                                  11:40 - 15:30    Popoludňajšie bloky aktivít 

                                  11:40 - 12:10    Obed (1.A + chlapci 1.C)

                                  11:50 – 12:20    Obed (1.B + dievčatá 1.C)

       

      2. ročník:      

            7:15  -  8:00     Príchod do školy

                                   8:00 - 11:40     Dopoludňajšie bloky aktivít

                                  11:40 - 15:30    Popoludňajšie bloky aktivít 

                                  12:05 - 12:35    Obed (2.B)

                                  12:10 – 12:40   Obed (2.A)

       

      3. ročník:         

           7:15  -   8:00    Príchod do školy

                                   8:00 - 11:40      Dopoludňajšie bloky aktivít

                                  11:40 - 15:30     Popoludňajšie bloky aktivít 

                                  12:20 - 12:50     Obed ( 3.B)

                                  12:30 – 13:00    Obed (3.A)

       

      4. ročník:        

          7:15  -   8:00    Príchod do školy

                                   8:00 - 11:40     Dopoludňajšie bloky aktivít

                                  11:40 - 15:30    Popoludňajšie bloky aktivít 

                                  12:45 - 13:15     Obed (4.A + 4.B)

       

      5. ročník:    

              8:05     8:25    Príchod do školy

                                   8:30  -  12:55   Dopoludňajšie bloky aktivít 

                                  13:00 - 13:30    Obed

       

       

      Preberanie detí po skončení aktivít pred školou v presných časoch:

       

      11:40 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity, 

      (bez obeda) - pred hl. vchodom

       

      13:15 - žiaci, ktorí nemajú záujem o popoludňajšie aktivity,

      (s obedom)- pred hl. vchodom

       

      15:30- 16:15 - ukončenie popoludňajších aktivít

      výber žiakov -    pred hlavným vchodom

       

      V prípade potreby je možné operatívne dohodnúť s triednym učiteľom individuálny odchod žiaka.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

     • Rozhodnutie MŠVVaŠ o obnovení vyučovania od 1. 6. 2020


     •                                                                                                                            Bratislava 22. mája 2020
                                                                                                                                 Číslo: 2020/12033:1-A2110
                                                                      R O Z H O D N U T I E

       

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020

      a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,
      1. v materských školách,
      2. v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      3. v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
      4. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
      5. v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka a prvého až deviateho ročníka,
      6. v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakoch prvého až deviateho ročníka,

      b) obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

      c) obnovuje školské vyučovanie v jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej skúšky,

      d) obnovuje prevádzku školských klubov detí, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

      e) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania.

      1. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa považuje za zachované, ak zriaďovateľ rozhodne o otvorení školy a
      1.1. zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo
      1.2. zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

      2. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základných školách a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa považuje za zachované, ak
      2.1. ide o žiakov prvých až piatych ročníkov, zriaďovateľ rozhodol o otvorení školy a zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole z dôvodu obavy o zdravie žiaka alebo
      2.2. ide o žiakov prvých až piatych ročníkov, zriaďovateľ rozhodol o otvorení školy, zákonný zástupca prejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole, ale žiaka nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

      3. Zriaďovateľ určí spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka do materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základnej školy alebo základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      4. Zriaďovateľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne podľa poradia týchto kritérií
      4.1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      4.2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
      4.3. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
      4.4. ďalšie kritériá určené zriaďovateľom.

      5. Deti možno umiestniť v materskej škole alebo v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 15 detí.

      6. Žiakov možno umiestniť v základnej škole alebo v základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 20 žiakov.

      7. Materská škola a materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch umiestnených do materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu
      7.1. k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. júla 2020,
      7.2. k 31. júlu 2020 v termíne do 3. augusta 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. augusta 2020,
      7.3. k 31. augustu 2020 v termíne do 3. septembra 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. septembra 2020.

      8. Základná škola a základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o žiakoch umiestnených do základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. júla 2020.

      9. Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

      10. Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      Odôvodnenie:
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020
      - mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania,
      - mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií od 30. marca 2020 do odvolania.
      Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 o školy a školské zariadenia uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

       

      Branislav Gröhling
      minister školstva, vedy, výskumu a športu

     • Žiadosť o vyplnenie dotazníka dnes do 14,00

     • Vážení rodičia žiakov 1. - 5. ročníka, 

       

      mesto Košice zisťuje záväzný záujem rodičov o návštevu základnej školy žiakmi, aby na základe uvedených údajov o počte žiakov mesto Košice ako zriaďovateľ vydalo rozhodnutie o otvorení ZŠ pre uvedené ročníky a rozhodlo aj o dĺžke prevádzky. Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý Vám bol doručený (dotazník možnej dobrovoľnej účasti vášho dieťaťa na upravenom výchovno-vzdelávacom procese.) 

      Ak máte problém s vyplnením dotazníka, nahláste záujem/nezáujem triednemu učiteľovi. Tí rodičia, ktorí máte v uvedených ročníkoch viac detí, prosím, vyplňte dotazník za každé dieťa.  

       

      Riaditeľstvo ZŠ

       

     • Dotazník pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka

     • Vážení rodičia žiakov 1. - 5. ročníka,

      v správach ste dostali dotazník, ktorý sa týka možnej dobrovoľnej účasti vášho dieťaťa na upravenom výchovno-vzdelávacom procese. 
      Týka sa iba žiakov 1. - 5. ročníka.

      Tí rodičia, ktorí máte v uvedených ročníkoch viac detí, prosím, vyplňte dotazník za každé dieťa. 

      Riaditeľstvo ZŠ

       

     • Informácie k otváraniu škôl

     • Priaznivé výsledky a nízky počet pozitívne testovaných na koronavírus v posledných dňoch dovoľujú otvoriť už aj školy. Tie sú už potrebné nielen pre deti, ale aj pre rodičov, aby mohli ísť do práce a zarábať. Otvorenie prvého stupňa základných škôl a materských škôl, ktoré sú uzavreté od marca, je čoraz bližšie.

       

      Už teraz je isté, že vyučovanie bude dobrovoľné, do škôl sa nenahrnú všetky deti naraz, ale postupne v štyroch fázach. Ako prvé zasadnú do školských lavíc deti rodičov, ktorí pracujú v zdravotníctve, na polícii, u vojakov či deti tých, ktorí v čase krízy zabezpečujú iné dôležité pozície. V druhej fáze sa budú môcť do tried vrátiť deti pracujúcich rodičov a po nich, v tretej fáze, doplnia kapacity deti, ktorých matky sú na materskej dovolenke. Úplne posledné sa vrátia do škôl deti, ktoré bývajú v jednej spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 65 rokov.

       

      Zároveň platí, že maximálny počet detí v triede môže byť 12.

       

      Účasť na vyučovaní bude pre všetkých dobrovoľná. Ak majú rodičia strach poslať dieťa späť do tried, nikto ich nútiť nebude.

       

      Prvé deti by mali začať chodiť do škôl pravdepodobne 1. júna 2020. Definitívny dátum by sa rodičia, žiaci a učitelia mali dozvedieť v pondelok 18. mája. 

       

      4 fázy otvárania škôl a škôlok:

       

      1. fáza – deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase krízy zabezpečujú dôležité pozície
      2. fáza – deti pracujúcich rodičov
      3. fáza – deti rodičov, kde je matka na materskej dovolenke
      4. fáza – deti, ktoré bývajú v jednej domácnosti s osobou staršou 65 rokov

       

      Ako by to mohlo vyzerať:

       

      • začiatok je plánovaný na 1. júna, ako prvé začnú chodiť najnižšie ročníky, 1. stupeň
      • školy a rodičia sa o presných podmienkach dozvedia minimálne 2 týždne pred ich otvorením
      • nástup do školy bude dobrovoľný, rodičia, ktorí sa boja, nebudú musieť poslať deti do školy
      • v triede bude naraz obmedzený počet detí, maximálne 12
      • učitelia budú musieť dodržiavať odstup 1,5 metra od detí, deťom sa sociálne odstupy nedajú prikázať
      • rodičia nebudú môcť vchádzať do školy
      • minister školstva prisľúbil, že určite budú aj letné tábory
      • alternatívou je, že deti by chodili do školy každý druhý deň, napríklad jeden týždeň 2 dni a druhý týždeň 3 dni - tak to funguje v Holandsku 

        

     • Online poradňa so školským psychológom

     • Milí rodičia a žiaci,

      aj v tejto mimoriadnej situácii Vám chceme byť nápomocní pri riešení aktuálnych problémov. Ak je toho na Vás veľa alebo neviete s kým o svojich pocitoch rozprávať, môžete využiť aj pomoc školského psychológa.

       

      Môžete ho kontaktovať prostredníctvom e-mailu:

      iveta.lukacova@zsuzhorodska.sk - každý utorok od 14:00 do 15:30 hod.

       

      Keďže nastala situácia, ktorú nikto z nás neočakával, každého z nás zasiahla inak a preto na ňu reagujeme rôzne. Vzhľadom na súčasnú situáciu je v poriadku byť smutný, vystresovaný, vystrašený, zmätený, či nahnevaný. Pre niektorých môže byť náročnejšie zachovať si chladnú hlavu, či ovládnuť a riadiť svoj strach.

       

      Nižšie je uvedených niekoľko jednoduchých tipov ako sa upokojiť a zvládať pocity strachu:

       

      v Relaxujte, keď sa cítite v strese. Na chvíľu sa zastavte, sadnite si, ľahnite, pomaly dýchajte a oddychujte. Môžete si k tomu pustiť aj relaxačnú hudbu.

       

      v Dýchacie cvičenia Vám môžu pomôcť krátkodobo. Sú ideálne pred stresovými situáciami, dočasne znižujú tlak, stres, úzkosť. Vyskúšať môžete nasledovné cvičenie:

       

      o   Pohodlne sa usaďte a chvíľu dýchajte normálne.

      o   Potom vdýchnite nosom počas 2-3 sekúnd, zadržte dych na niekoľko sekúnd, vydychujte pomaly a rovnomerne počas 5 sekúnd.

      o   Preciťujte pri tom uvoľnenie.

      o   Opakujte 6 - 7 krát.

       

      v Píšte o svojich pocitoch na papier alebo do počítača. Posaďte sa na pokojné miesto, kde Vás nič nebude rušiť. Nasledujúcich 20 - 30 minút píšte o  stresovej situácii, ktorej čelíte. Píšte fakty, Vaše myšlienky aj emócie. Pokúste sa napísať celý príbeh, pričom v tomto prípade si nad gramatikou nemusíte lámať hlavu. Dôležité je napísať o svojich myšlienkach a pocitoch. Toto cvičenie sa snažte opakovať niekoľko dní za sebou.

       

      v Stanovte si počas dňa chvíle, ktoré budú pravidelné a budú o tom, čo Vás baví. Bude to čas len pre Vás. Môže to byť cvičenie, tanec, kniha, obľúbená hudba, relax pri čaji, krížovky, maľovanie...

       

      v Zvážte, či je vo Vašom momentálnom záujme sledovať všetky spravodajské portály alebo televízne noviny niekoľkokrát denne. Obmedzte toto sledovanie do takej miery, ktorá Vám pomáha a nie ubližuje.

       

       

      S pozdravom                                                            

       

      Iveta Lukáčová, školský psychológ

        

   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • Prihlásenie