• Vážení rodičia,

     •  

      Dovoľte mi touto cestou Vás informovať, že dištančné vzdelávanie v dobe zatvorenia školy z dôvodu pandémie COVID 19 bude na Základnej škole Užhorodská 39, realizované striktne podľa odporúčania Štátneho pedagogického ústavu, ktoré bolo zverejnené dňa 28. 04. 2020 pod názvom „Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenie školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“.

       

      Usmernenie pojednáva o presnej INDIKATÍVNEJ TÝŽDENNEJ ZÁŤAŽI ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRI DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ a vymedzení vzdelávacích obsahov v podobe hlavných vzdelávacích oblastí a komplementárnych vzdelávacích oblastí, pričom upravuje obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vzdelávania v školách.

       

      Triedni učitelia zostavili upravený Rozvrh hodín (po dohode s pedagógmi per rollam) s dodržaním požadovaných kritérií a  požiadaviek Štátneho pedagogického ústavu.

       

      Ďakujeme za pochopenie                                RNDr. Mikuláš Tóth

                                                                                    riaditeľ školy

       

       

       

        

     • Prihlášky na SŠ a 8-ročné gymnáziá

     • Dňa 24. 4. 2020 (piatok) v čase 10.00 - 12.00 h v priestoroch školy bude pani výchovná poradkyňa odovzdávať vyplnené prihlášky na podpis

      Dňa 27. 4. 2020 (pondelok) v čase 10.00 h - 12.00 h bude pani výchovná poradkyňa zbierať podpísané prihlášky.

      Bližšie informácie a pokyny nájdu všetci rodičia žiakov 9. ročníka a tí rodičia žiakov 5. ročníka, ktorí podávajú prihlášky na 8-ročné gymnáziá v správe, ktorá im bola odoslaná.

      Prihlášky na 8-ročné gymnáziá musí vyzdvihnúť rodič a prihlášky na SŠ žiakov 9. ročníka môže vyzdvihnúť aj žiak.

       

     • Rozhodnutie - Hodnotenie žiakov

     •                                           Základná škola Užhorodská 39, Košice

                                                                    Rozhodnutie      Hodnotenia žiakov Základnej školy Užhorodská 39, Košice v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, po prerokovaní
      s pedagogickou radou (per rollam) :

      1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie.

      2. Záverečné hodnotenie žiakov :

      V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

      V druhom až deviatom ročníku sa záverečné hodnotenie bude realizovať formou známkovania,

      s výnimkou neklasifikovania predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky

      v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou:

      Telesná a športová výchova : ročníky 1. – 9.


      Športová príprava : ročníky 4. - 6.


      Pracovné vyučovanie: ročníky 3. – 4.


      Hudobná výchova: ročníky 1. – 9.


      Výtvarná výchova: ročníky 1. – 9.


      Technika: ročníky 5. – 9.


      Košice, dňa 17.04.2020                                                        RNDr. Mikuláš Tóth
                                                                                                         riaditeľ školy 

     • Zápis prvákov

     • Vážení rodičia,
      ďakujeme, že ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa na našu školu.

      Zápis prebieha v termínoch :

      16. apríla 2020 od 14.00 do 18.00 hod.,
      17. apríla 2020 od 14.00 do 18.00 hod.,
      18. apríla 2020 od 08.00 do 12.00 hod.

      Zápis prebieha primárne elektronicky.
      Pre elektronicky zápis je potrebné vypísať elektronickú prihlášku kliknutím na: 

      Elektronická prihláška: https://zsuzhorodska.edupage.org/register/

      - Vyplniť novú prihlášku.
      Údaje prosíme vypisovať aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne) podľa rodného listu dieťaťa. Ak niektorú kolónku neviete vyplniť, napíšte tam ľubovoľný znak (napr. -), aby Vás systém pustil dokončiť vypísanie prihlášky.
      Ak ste už prihlášku vypísali, nie je potrebné vypisovať novú prihlášku, nie je potrebná ani Vaša osobná účasť na zápise
      Osobný zápis je prioritne určený pre rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí nemajú prístup k internetu
      a preto nemôžu vyplniť elektronickú prihlášku. Osobný zápis prebieha bez prítomnosti detí s dôrazom na dodržanie hygienicko - epidemiologických opatrení. Vtedy je potrebné doniesť rodný list dieťata a OP zákonných zástupcov.

      O spôsobe doručenia ďalších dokumentov Vás budeme včas informovať.

     • Príspevky rodičov na činnosť ŠKD a CVČ

     • Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať

      • príspevok na činnosť školského klubu detí,
      • príspevok na činnosť centra voľného času,

      Vaša Užhorodská

       

       

     • Dištančné vzdelávanie na portáli Didakta.sk

     • Spoločnosť SILCOM Multimedia SK, popredný slovenský vydavateľ výučbových programov, sa rozhodla vzhľadom na mimoriadnu situáciu sprístupniť kompletnú ponuku výučbových programov na portáli Didakta.sk na celú dobu karantény pre učiteľov, rodičov i žiakov zadarmo.
      Spolu je k dispozícii 39 interaktívnych titulov pokrývajúcich široké spektrum vyučovaných predmetov pre prvostupňové i druhostupňové vzdelávanie. Programy sú určené predovšetkým k precvičovaniu a overovaniu vedomostí a znalostí žiakov.
      Prístup k interaktívnej výučbe je zabezpečený jediným spoločným menom a heslom pre všetkých požívateľov:


      Web: www.didakta.sk

      Login: minedu@didakta.sk

      Heslo: MINEDU

      Technické informácie:
      K obsahu portálu môžete pristupovať pomocou bežného webového prehliadača alebo nášho Projektoru - vzhľadom ku končiacej podpore obsahu vo formáte Adobe Flash vo webových prehliadačoch doporučujeme práve náš Projektor - zdarma.

      Aplikáciu DidaktaSK Projektor je možné sťahovať z tohoto linku: DidaktaSK-Setup-1.0.0.zip (verzia pre OS Windows 7, 8, 10). Po spustení inštalačného súboru sa môže objaviť oznámenie SmartScreen filtra programu Windows Defender - pre pokračovanie v inštalácii kliknite na odkaz „Ďalšie informácie“ a potom vyberte „Spustiť aj v tomto prípade“. Ďalej podporujeme linuxové distribúcie a Mac OS (link na vyžiadanie).
      V prípade použitia webového prehliadča doporučujeme použiť Microsoft Edge (najrýchlejšie nastavenie a povolenie Flash) pred Google Chrome.
      Ako povoliť obsah v Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4532571/microsoft-edge-turn-on-flash
      Ako povoliť obsah v Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/6258784?hl=sk
      Upozorňujeme, že pre užívateľov z radov rodičov a žiakov vzhľadom k ich množstvu neposkytujeme z kapacitných dôvodov živú technickú podporu na telefónnych linkách spoločnosti, všetky prípadné technické informácie sú uvedené na našom webe v sekcii Podpora.

      Akcie platí do odvolania

     • Možnosť krízovej intervencie cez online priestor

     •  

      CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

      Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e

      www.cpppapke.sk

       

      Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia.

      Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s  klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potreby pomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor.

      Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

      V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice cez e-mail:

      Kontaktný e-mail: trebunakova.centrum@gmail.com

      v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod.

       

      Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situáciu a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

       

       

       

       

      PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.

                                                                                 a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

     • Linky podpory

     • Krízové linky podpory VÚDPaP:

       VÚDPaP, Bratislava:

      Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, linka: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30 hod.)

      Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00 do 18:00 hod.)

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola Užhorodská 39, Košice
    • riaditel@zsuzhorodska.sk
    • +42155/646 12 04
    • Užhorodská 39, Košice
    • 31263071
    • 2021364521
    • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
    • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
    • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
    • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • Prihlásenie