• Novinky

     • Mimoriadne riaditeľské voľno dňa 14. 09. 2021

       V súvislosti s nadchádzajúcou vzácnou návštevou pápeža Františka v našom meste a  s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a  bezpečnostnými opatreniami dňa 14.09.2021 škola  mimoriadne poskytne riaditeľské voľno v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2018 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     • Prihlášky na stravovanie

      Záujemci o stravovanie sa v školskej jedálni môžu doručiť vyplnené a podpísané prihlášky na stravu do školskej jedálne denne v čase od 8:00 do 15:00 hod, prípadne vyplnené a oskenované (odfotené) zaslať mailom na adresu: jedalen.zsuzhorodska@gmail.com alebo miriam.banikova@zsuzhorodska.sk,najneskôr 2. 9. 2021 (jeden deň pred začatím poberania stravy).

     • Dobrovoľné testovanie na začiatku a v priebehu školského roka 2021/2022

      - Kloktacie testy na začiatku školského roka 2021/2022

      - Antigénové samotesty na domáce testovanie v priebehu školského roka 2021/2022

      Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia žiakov,

      čaká nás nový školský rok 2021/2022, ktorý bude, istým spôsobom, opäť poznačený prebiehajúcou pandémiou. V súvislosti s otvorením nového Vás informujeme o možnostiach, ktoré majú všetci žiaci našej školy (neočkovaní, očkovaní, aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19):

     • DOTÁCIA na stravu OD 1. 9. 2021

      Od nového školského roku 2021/2022 dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu pre žiakov ZŠ.

      Na poskytnutie dotácie na stravu sú oprávnené deti, ktoré:

      a) navštevujú ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

      b) žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotne núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
    • Ucelený školský systém ASC

    • EduPage je školský systém plne integrovaný s našim svetovo známym rozvrhovým systémom. Dobrý rozvrh je kľúčový pre väčšinu školských úloh – od zadávania učiva, sledovania dochádzky, objednávania miestností, prideľovania domácich úloh až po e-learning. Keďže rozvrh sa mení denne, jeho hladká integrácia s ostatnými procesmi v škole je nevyhnutná. EduPage poskytuje veľa funkcií. Môžete si vybrať len niektoré, ale krásu synergie pocítite až keď začnete používať viaceré, alebo ideálne všetky.

  • Zvonenia

   Streda 22. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje


  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Ing. Miriam Baniková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
  • Prihlásenie