• Často kladené otázky

    • Vážení rodičia, k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky Vám prinášame následujúce informácie.

     V súvislosti s množiacimi sa otázkami ohľadom zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2021/2022, posudzovania školskej spôsobilosti detí a s tým súvisiaceho: 

     • pokračovania v povinnom predprimárnom vzdelávaní dieťaťa,
     • výnimočného prijatia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku,
     • prijatia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do základnej školy,
     • prijatia dieťaťa do nultého ročníka alebo prípravného ročníka základnej školy,
     • posúdenia všeobecného intelektového nadania pre zaradenie do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,

     Vám poskytujeme nasledujúce informácie nadväzujúce na Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky zverejnené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na jeho webovej stránke: 

     https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-pre-sk-rok-20212022/ .

     Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť

     Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). 

     Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. 

     Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej základnej školy. 

     Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. 

     Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky (ďalej len „prihláška“), vyplnená zákonným zástupcom, ktorá obsahuje informáciu, kto podáva podnet (zákonný zástupca), čoho sa týka a čo navrhuje (prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky).

     Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

     Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

     Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. 

     Nultý ročník a prípravný ročník v základnej škole

     Do nultého ročníka a prípravného ročníka zriadeného podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 možno zaradiť deti najneskôr do 15. júna 2021 na školský rok 2021/2022.

     Na školský rok 2021/2022 dieťa, u ktorého sa na základe odborného vyšetrenia v príslušnom školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie preukáže, že nedosahuje školskú spôsobilosť, bude môcť byť prijaté do nultého ročníka základnej školy, ale len ak pôjde o dieťa:

     • ktoré dosiahne fyzický vek šesť rokov do 31.8.2021,
     • nedosiahne školskú spôsobilosť,
     • pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a
     • vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

     Ak ide o prijatie do nultého ročníka, zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia priloží k žiadosti (t. j. prihláške): 

     • odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
     • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast,
     • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     Trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

     Na vzdelávanie v 1. ročníku triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním možno prijať dieťa len na základe:

     • diagnostického posúdenia všeobecného intelektového nadania dieťaťa vykonaného príslušným zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
     • žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo zástupca zariadenia s jeho informovaným súhlasom.

     Upozornenie:

     Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31.8.2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť a nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do nultého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

     Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

     Ak po vydaní rozhodnutia o neprijatí žiaka do školy zákonný zástupca zmení svoje pôvodné rozhodnutie o pokračovaní jeho dieťaťa v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, a rozhodne sa, že trvá na tom, aby dieťa začalo plniť povinnú školskú dochádzku, riaditeľ základnej školy bude v danej veci rozhodovať opätovne.


     Posúdenie školskej spôsobilosti dieťaťa v uvedených prípadoch, kedy sa vyžaduje písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, môže byť realizované iba osobne (on-line testovanie nie je možné) a výlučne individuálnou formou v zariadení výchovného poradenstva a prevencie – v pôsobnosti materských a základných škôl Košice II, Košice III a Košice IV v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice a v jeho elokovanom pracovisku Galaktická 11, Košice.

     To bude možné podľa epidemickej situácie a COVID automatu s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

  • Kontakty

   • Základná škola Užhorodská 39, Košice
   • riaditel@zsuzhorodska.sk
   • +42155/646 12 04
   • Užhorodská 39, Košice 040 11 Košice Slovakia
   • 31263071
   • 2021364521
   • Škola: Prima banka Slovensko, a. s., č. ú.: 0501917001/5600 ŠKD: SK70 5600 0000 0005 0191 0002 Školská jedáleň: SK52 5600 0000 0005 0191 1005
   • Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk 0911 142 144
   • Oľga Hudžíková olga.hudzikova@zsuzhorodska.sk 0911 897 589
   • Každý pedagogický zamestnanec má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zsuzhorodska.sk Menný zoznam pedagogických zamestnancov nájdete na v sekcii ŽIACI A RODIČIA.
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
   • zuzana.masarovicova@zsuzhorodska.sk
  • Prihlásenie